Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/21/12

Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego – na przykładzie wybranych postępowań przeprowadzonych w 2011 r.

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. S. Klonowica 5

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie 07-08.2012 r. przeprowadził kontrolę w Tramwajach Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. S. Klonowica 5, zwanych dalej TS, w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego – na przykładzie wybranych postępowań przeprowadzonych w 2011 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 16.08.2012 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski
i zalecenia pokontrolne, zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26.09.2012 r.

Kontrola, pozytywnie oceniła system udzielania zamówień publicznych w Spółce z o.o. Tramwaje Szczecińskie. Stwierdzono jedynie uchybienia formalne dotyczące m.in. braku oświadczeń wszystkich osób biorących w postępowaniu, niedochowania warunku niezwłocznego zamieszczania ogłoszeń o wyborze wykonawcy w odpowiednich publikatorach oraz zwrotu wadium, a także błędów
w protokołach postępowań, co pozostawało jednak bez wpływu na przebieg postępowań i wybór wykonawców (ocena pozytywna
z uchybieniami).

Według rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych i zamówieniach sektorowych za rok 2011, w TS przeprowadzonych zostało 37 postępowań zakończonych wyborem wykonawcy na łączną kwotę 71.480.779,41 zł netto, z czego kontroli poddane zostało 6 postępowań na łączną kwotę 64.483.715,35 zł netto (72.843.656,58 zł brutto), co stanowi 90% ogółu wartości przeprowadzonych postępowań.

W toku kontroli postępowania nr 17/ZP/GZ/2011 stwierdzono, że specjalista ds. sieci i dokumentacji (będący członkiem komisji przetargowej od 15.07. do 29.08.2011 r.) nie złożył oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej pzp mimo,
że wykonywał czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zostało wskazane przez Zamawiającego w punkcie 3 lit. A protokołu postępowania. Przyczyną niezłożenia oświadczenia przez wskazaną osobę była niewłaściwa interpretacja przepisów prawa stosowana przez TS, wg której ww osoba nie była członkiem komisji przetargowej w dniu otwarcia ofert i nie brała udziału
w otwarciu. Według art. 17 ust. 2 pzp pisemne oświadczenia składają osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia a nie jedynie osoby będące w komisji przetargowej w momencie otwarcia ofert. Należy podkreślić, że dokumentacja przetargowa została uzupełniona o oświadczenie specjalisty ds. sieci i dokumentacji z dnia 16.08.2012 r.

Kontrola wykazała, że w przypadku postępowań nr 11/ZP/GZ/2011 i 12/ZP/GZ/2011 TS przekazały ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich odpowiednio 14 i 17 dni po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, podczas gdy wg art. 95 ust. 2 pzp zamawiający zobowiązany był przekazać ogłoszenie niezwłocznie po zawarciu umowy. Jednocześnie w przypadku postępowania nr 20/ZP/GZ/2011 TS zamieściły ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
w Biuletynie Zamówień Publicznych 20 dni po zawarciu umowy, co było niezgodne z art. 95 ust. 1 pzp, wg którego zamawiający zamieszcza ogłoszenie niezwłocznie po zawarciu umowy. Mimo braku precyzyjnego terminu przekazania ogłoszenia do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (zamieszczenia w BZP), ustawodawca wskazał, że powinno to nastąpić niezwłocznie po zawarciu umowy. Bez wątpienia za spełnienie tego wymogu zostanie uznane przekazanie ogłoszenia w dniu, w którym umowa została zawarta. Nie można uznać za dopełnienie warunku przekazania/zamieszczenia ogłoszenia „niezwłocznie”, w sytuacji oczekiwania przez TS na zwrot podpisanej przez wykonawcę umowy, tj. 14 – 20 dni od daty jej zawarcia i podpisania przez TS.

Stwierdzono ponadto, że w postępowaniu nr 11/ZP/GZ/2011 wadia zostały zwrócone w dniu 18.07.2011 r., tj. dopiero 26 dni po wyborze wykonawcy w przypadku pozostałych oferentów (wyboru dokonano w dniu 22.06.2011 r.) oraz 11 dni po dacie zawarcia umowy z wykonawcą (07.07.2011 r.), co było niezgodne z art. 46 ust. 1 i 1a pzp, wg których zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Bezzasadne, w związku z powyższym, było oczekiwanie ze zwrotem wadiów aż do dnia 18.07.2011 r. zważywszy, że okoliczności obligujące TS do zwrotu wadium zaistniały już w dniu 22.06.2011 r. dla oferentów niewybranych oraz w dniu 7.07.2011 r. dla wykonawcy wybranego.

Uchybienia formalne dotyczyły także błędów w protokołach postępowań nr 8/ZP/GZ/2011, 12/ZP/GZ/2011 i 20/ZP/GZ/2011 polegających na niewskazaniu, w pkt 2 ppkt 4 przedmiotowych protokołów, procentowego udziału środków unijnych w wartości zamówienia, mimo posiadanej wiedzy na temat wielkości udziału tych środków. Według wzoru protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26.10.2010 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w pkt 2 ppkt 4 udział ten należy podać w przypadku posiadania wiedzy o jego wielkości.

W protokole postępowania nr 17/ZP/GZ/2011 w pkt 3 lit. A błędnie wskazano kierownika Działu Techniczno – Inwestycyjnego jako osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i składającą oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pzp, bowiem był on jedynie członkiem komisji przetargowej w okresie od 15.07.2011 r. do 20.07.2011 r., tj. przed wszczęciem postępowania i nie wykonywał czynności w postępowaniu.

W protokole postępowania nr 21/ZP/GZ/2011 w pkt 5 ppkt 4 wskazano ponadto, że o wszczęciu postępowania nie zostali powiadomieni wybrani wykonawcy na podst. art. 40 ust. 5a pzp, podczas gdy powiadomienia takie wysłane zostały w dniu 29.09.2011 r. W przypadku postępowania nr 20/ZP/GZ/2011 w pkt 7 protokołu jako termin składania ofert wskazano dzień 13.09.2011 r., podczas gdy wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin składania ofert wyznaczony był na dzień 22.09.2011 r.

Zadania związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w TS realizował Dział Zamówień Publicznych i Marketingu.

W pozostałym zakresie ww. procedury przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy pzp oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
a w szczególności:

 • sporządzano Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zawierające wszystkie wymagane przepisami elementy,
 • prawidłowo określano przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
 • kompletnie sporządzano ogłoszenia dotyczące przetargów,
 • żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym oferty cenowej, wykazu prac podobnych, aktualnego odpisu
  z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie składania ofert i związania ofertą.

             Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił:

 1. składanie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 przez wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. przestrzeganie przepisów pzp w zakresie niezwłocznego zamieszczania/przekazywania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz zwrotu wadium,
 3. rzetelne sporządzanie protokołów postępowań.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/11/12, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/11/12 14:00:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/11/12 14:00:43 nowa pozycja