Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/26/12

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w latach 2010-2011 r.

Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin w lipcu i sierpniu 2012 r. przeprowadził kontrolę w Szczecińskim Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 w Szczecinie w zakresie stosowania ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w latach 2010-2011 r. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a jedynie jedno powtarzające się uchybienie formalne, pozostające bez wpływu na otwartość i konkurencyjność przeprowadzonych naborów, co uzasadnia pozytywną ocenę działalności SCŚ w kontrolowanym zakresie.

Kontroli poddano wszystkie 5.  naborów przeprowadzonych w SCŚ w latach 2010 - 2011, z których 4 skutkowały zatrudnieniem nowego pracownika.  Ustalono, że w przypadku 4. z 5. naborów termin do składania dokumentów liczony od dnia następującego po dniu zamieszczenia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznych do upływu terminu do składania ofert, wynosił 9 dni. Tym samym naruszono art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zwanej dalej ups, według którego termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznych. Sposób obliczenia terminu wskazanego
w art. 13 ust. 3 ups nie został uregulowany w tej ustawie, a tym samym na podstawie art. 43 ust. 1 ups w związku z art. 300 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zwanego dalej kp przy obliczeniu ww. terminu znajdują posiłkowo zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanej dalej kc. Według art. 110 kc, jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, zastosowanie znajduje przepis art. 111 §  2 kc, według którego jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Podkreślić należy, że przepis art. 13 ust. 3 ups ma charakter przepisu gwarancyjnego, którego wykładnia powinna mieć charakter wykładni propracowniczej.

W pozostałym zakresie procedurę naboru przeprowadzono zgodnie z wymogami ups, a w szczególności:

  • ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze były każdorazowo umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce i zawierały wszystkie elementy, wskazane w art. 13 ust. 2  i 2 a ups,
  • z przeprowadzonych naborów każdorazowo sporządzano protokoły zawierające wszystkie elementy wskazane w art. 14 ust. 2 ups,
  • po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych wyłaniano 5 (w 1 przypadku - 3) kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów i sporządzano ich wykaz, a osoba, która została najwyżej oceniona była każdorazowo zatrudniana przez kierownika jednostki,
  • w odniesieniu do kandydatów, którzy na skutek przeprowadzenia naborów otrzymali najwyższą liczbę punktów (1, 2 oraz 3 miejsce) wymienionych w ww. wykazach prawidłowo zweryfikowano spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ups oraz wskazanych w ogłoszeniach o naborze, a także przedstawienie dokumentów wymaganych w ogłoszeniach
    o naborze,
  • niezwłocznie po przeprowadzonych naborach upowszechniano informacje o wyniku naboru przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników, przygotowaniem dokumentów związanych
z zatrudnianiem, przenoszeniem, awansowaniem, nagradzaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników, prowadzenie akt osobowych pracowników, a także przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora oraz prowadzenie ich ewidencji byli w latach 2010 -2011 pracownicy zatrudnieni na stanowisku Inspektora oraz Głównego Specjalisty ds. organizacyjnych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi SCŚ stosowanie przepisów kc przy obliczaniu terminów wynikających z ups.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/11/06, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/11/06 13:59:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/11/06 13:59:07 nowa pozycja