Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/35/12

Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.

Przedszkole Publiczne Nr 74, ul. 26-go Kwietnia 3

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie 09-10.2012 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 74 w Szczecinie przy ul. 26-go Kwietnia 3, zwanym dalej PP nr 74, w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzeń osobowych oraz spraw kadrowych za 2011 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 5.11.2012 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne, zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.12.2012 r.

Kontrola, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła prowadzoną w PP nr 74 działalność finansowo – księgową oraz gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (ocena pozytywna z nieprawidłowościami). Wskazać jednak należy, że negatywnie została oceniona prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich z powodu choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny. Niżej wymienione uchybienia oraz nieprawidłowości w sposobie gospodarowania środkami finansowymi powstały w głównej mierze wskutek niewystarczającej znajomości obowiązujących przepisów prawa oraz braku samokontroli na stanowisku głównego księgowego podczas procesu naliczania wynagrodzeń.

PP nr 74 uzyskało w 2011 r. dochody budżetowe w wysokości 227.016 zł, co stanowiło 101% zaplanowanej kwoty. Wydatki budżetowe wyniosły 1.891.635,06zł, co stanowiło 100% zaplanowanej kwoty. Według sprawozdania Rb-34 PP nr 74
w 2011 r. uzyskało dochody jak i poniosło wydatki z wydzielonego rachunku dochodów (WRD) w wysokości 614.683,13  zł,
co stanowiło 96% zaplanowanej kwoty.

Negatywna ocena dotyczy sposobu naliczania wynagrodzeń pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich
z powodu choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny. Kontrola prawidłowości ww. naliczeń, przeprowadzona na podstawie kartotek zarobkowych za poszczególne miesiące 2010 i 2011 r. 6. pracowników, wykazała bowiem, że:

1. W jednym przypadku pracownik, przebywający w miesiącach I, II i XII 2011 r. na zwolnieniach lekarskich łącznie 21 dni, otrzymał za czas przepracowany wynagrodzenie niższe łącznie o 129,03 zł. Jednocześnie otrzymał o 13,48 zł wyższe wynagrodzenie chorobowe. Główny księgowy nieprawidłowo przyjmował do obliczeń średnią ze składników wynagrodzenia
z 4 miesięcy (IX – XII.2010 r.), zamiast z 12 m-cy (I – XII.2010 r. i XII.2010 r. – XI 2011 r.).

2.  W jednym przypadku pracownik, przebywający w miesiącach VI, IX i X 2011 r. na zwolnieniach lekarskich łącznie 51 dni, otrzymał za czas przepracowany w miesiącu VI wynagrodzenie niższe łącznie o 50,63 zł. Jednocześnie pracownik otrzymał
o 99,85 zł wyższe wynagrodzenie chorobowe i za czas opieki. Główny księgowy nieprawidłowo przyjmował do obliczeń odmienną średnią w miesiącach VI i IX. W przypadku, gdy czas między zwolnieniami lekarskimi jest krótszy niż 3 m-ce, nie nalicza się nowej średniej. W średniej ponadto nie za każdym razem uwzględniana była premia. Powyższe było niezgodne
z art. 42 ust. 1 i art. 43 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.), według których premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

3.  W jednym przypadku pracownik, przebywający w miesiącach III, IV, X i XII 2011 r. na zwolnieniach lekarskich łącznie 41 dni, otrzymał za czas przepracowany wynagrodzenie zasadnicze niższe o 236,63 zł, dodatek motywacyjny niższy
o 34,37 zł, dodatek za opiekuna stażu niższy o 15,53 zł i wysługę wyższą o 322,80 zł. Jednocześnie otrzymał o 191,98 zł niższe wynagrodzenie chorobowe. Pracownik otrzymywał dodatek za wysługę w ww. miesiącach w pełnej wysokości, dopiero w grudniu dodatek został włączony do podstawy i naliczony jedynie za czas przepracowany. W przypadku nauczycieli w całym 2011 r. dodatek za wysługę powinien być brany do podstawy wynagrodzenia chorobowego. Różnica spowodowana została przede wszystkim nieprzyjęciem przez głównego księgowego do obliczeń wysługi oraz godzin ponadwymiarowych
i doraźnych, a także naliczeniem nowej średniej w kwietniu, gdy nie ma 3-miesięcznej przerwy między zwolnieniami lekarskimi.

4.  W jednym przypadku pracownik, przebywający w miesiącu VII 2011 r. na zwolnieniu lekarskim 14 dni, otrzymał za czas przepracowany wynagrodzenie zasadnicze niższe o 22,69 zł, dodatek motywacyjny niższy o 2,09 zł i wysługę niższą o 4,54 zł. Otrzymał również o 18,02 zł niższe wynagrodzenie chorobowe. Główny księgowy nie przyjął do obliczeń dodatku za opiekuna stażu oraz godzin ponadwymiarowych i doraźnych.

5.  W jednym przypadku pracownik, przebywającego w miesiącach I i III 2011 r. na zwolnieniach lekarskich łącznie 7 dni, otrzymał za czas przepracowany wynagrodzenie zasadnicze niższe o 253,53 zł, dodatek motywacyjny niższy o 9,06 zł, dodatek funkcyjny niższy o 72,46 zł i wysługę wyższą o 117,56 zł. Jednocześnie otrzymał o 42,51 zł niższe wynagrodzenie chorobowe. Pracownik otrzymywał dodatek za wysługę w ww. miesiącach w pełnej wysokości mimo, że w przypadku nauczycieli w całym 2011 r. dodatek za wysługę powinien być uwzględniany w podstawie wynagrodzenia chorobowego i naliczony za czas przepracowany.

Dokumentacjasystemu rachunkowości w PP nr 74 nie spełniała niektórych wymogów określonych ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zwaną dalej uor. Nie wskazywała bowiem wszystkich okresów sprawozdawczych, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 1 uor,  metod ustalania wyniku finansowego, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 2 uor. Stwierdzono ponadto, że w dokumentacji nie opisano także daty rozpoczęcia eksploatacji systemu informatycznego, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c uor. Według powyższych zapisów uor, jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metod ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – (…) określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. Należy podkreślić, iż uzupełnienie polityki rachunkowości było już wskazane jako zalecenie w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli P/58/09 przeprowadzonej w 2009 r. i nie zostało wykonane.

Kontrola wykazała, że środki finansowe pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów (WRD) na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 150 zł główny księgowy przekazał na rachunek budżetu Gminy Miasto Szczecin dopiero w dniu 25.01.2011 r., tj. 20 dni po terminie wynikającym z zapisów § 5 uchwały nr III/19/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28.12.2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

W toku kontroli 36. dowodów księgowych z 2011 r., dotyczących wydatków budżetowych w wysokości 174.450,15 zł (9,22% ogółu) ustalono, że:

 • W 26. przypadkach na łączną kwotę 63.547,15 zł dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym przez głównego księgowego lub intendenta i pod względem formalno – rachunkowym przez dyrektor PP nr 74 lub intendenta podczas gdy, według obowiązującej instrukcji obiegu dokumentów kontrolę merytoryczną powinien sprawować wyłącznie dyrektor PP nr 74 a kontrolę formalno – rachunkową wyłącznie główny księgowy.
 • W 2. przypadkach na łączną kwotę 7.279,41 zł dowody księgowe (nr: 42557/06/NR/11 z dnia 30.06.2011 r. i rachunek
  nr 93/02/2011 z dnia 25.02.2011 r.) zostały zaewidencjonowane w koszty miesiąca wpływu do PP nr 74, czyli odpowiednio w miesiącu lipcu i marcu 2011 r., co było niezgodne z art. 20 ust. 1 uor, według którego do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.
 • W 4. przypadkach na łączną kwotę 2.880 zł rachunki za szkolenia nauczycieli zostały ujęte jako wydatek § 4300 – zakup usług pozostałych, podczas gdy według Załącznika Nr 4 – klasyfikacja paragrafów wydatków i środków Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) § 4300 obejmuje m.in. usługi niewymienione w § 4700. Szkolenia pracowników kwalifikowane być powinny w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dokumentem będącym podstawą ujęcia odpisów na ZFŚS w koszty był w PP nr 74 wyciąg bankowy. Nie było dowodu źródłowego dokumentującego operację naliczania należnego za dany rok odpisu w rozumieniu art. 20 ust. 2 uor, stanowiącego podstawę zapisu tych operacji w koszty. Analogicznie w koszty § 4220 został zaksięgowany wyciąg bankowy potwierdzający przelew kwoty 4.320 złz konta budżetowego na konto WRD. Nie było dowodu źródłowego stanowiącego podstawę dokonania przelewu.Wskazać należy, że wyciąg bankowy jest bankowym dokumentem informującym o operacjach pieniężnych uznających bądź obciążających rachunek bankowy i do jego ewidencji służą odpowiednio konta: 130, 132 i 135.

W toku kontroli 21. dowodów księgowych z 2011 r. dotyczących wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w wysokości 180.280,95 zł (29,33% wydatków WRD ogółem) ustalono, że:

 1. W 4. przypadkach na łączną kwotę 68.838,35 zł dowody księgowe (nr: 1387/01/SR/11 z dnia 31.01.2011 r., 10713/02/SR/11 z dnia 28.02.2011 r., 14915/03/SR/11 z dnia 31.03.2011 r. i 4035120/183 z dnia 26.04.2011 r.) zostały zaewidencjonowane w koszty miesiąca wpływu do PP nr 74, tj. odpowiednio w miesiącach: lutym, marcu, kwietniu
  i maju 2011 r., co było niezgodne z cytowanym wyżej art. 20 ust. 1 uor. W przypadku faktury nr 72011/12/SR/10 na kwotę 15.529,70 zł wystawionej w grudniu 2010 r., została ona zaewidencjonowana w koszty stycznia 2011 r. co naruszyło art. 6 ust. 1 uor, według którego w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
 2. W 3. przypadkach na łączną kwotę 67.632 zł zawarte umowy na remonty pomieszczeń po awarii instalacji wodnej (grupa IX i X) oraz wymianę okien (umowy: nr 1/04/11 z dnia 28.03.2011 r., nr 2/04/11 z dnia 30.03.2011 r. i nr 208/2011 z dnia 8.12.2011 r.) nie były zaopiniowane pod względem formalno – prawnym przez radcę prawnego UM, podczas gdy taki obowiązek został założony na dyrektorów, głównych księgowych i kierowników administracyjnych jednostek oświatowych pismem z dnia 19.02.2009 r., podpisanym przez ówczesnego Dyrektora Wydziału Oświaty. Notatki służbowe potwierdzające dokonanie analizy rynku przed zawarciem ww. umów zawierały błędną szacunkową wartość zamówienia oraz niewłaściwy kurs euro (szacunkowa wartość zamówienia została wykazana w kwocie brutto zgodnej
  z wystawioną później fakturą oraz aktualnie obowiązujący kurs euro), co było niezgodne z § 11 ust. 4 pkt 2 i 3 Załącznika  nr 1 do Zarządzenia nr 235/08 Prezydenta Miasta w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin
  i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin, według którego udzielając zamówienia zamawiający musi każdorazowo sporządzać notatkę służbową z dokonania analizy rynku z zawartą informacją dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia ze wskazaniem kursu euro, przyjmując kurs określony w ówcześnie obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).

W toku kontroli dochodów uzyskanych w 2011 r. ustalono, że umowa najmu dwóch pomieszczeń o ogólnej powierzchni użytkowej 30 m2 zawarta w dniu 3.01.2011 r. wskazywała błędną i niewłaściwie zastosowaną stawkę VAT, tj. dwukrotnie naliczoną stawkę 22% oraz różne ceny czynszu za 1 m2, tj. 10 zł i 11,71 zł za 1 m2. Dokumentacja sprzedażowa nie zawierała ponadto protokołów zdawczo – odbiorczych, przez co nie wypełniony został zapis § 7 ust. 1 ww. umowy, według którego przekazanie przedmiotu najmu przed i po zakończeniu umowy następować będzie komisyjnie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Kontrola ewidencji faktur sprzedażowych za najem wykazała, że faktury wystawione na kwotę 351,22 zł netto i 80,78 zł podatku VAT księgowane były w kwotach: 351 zł na koncie 700 § 075 i 81 zł na koncie 225-02. Różnice między ewidencją księgową
a rejestrem sprzedaży spowodowane ww. zaokrągleniami wyniosły 2,64 zł in minus w ewidencji na koncie 700 § 075 i 2,64 zł in plus na koncie 225-02. Odchylenia pomiędzy kontem 225, a należnością od urzędu skarbowego lub zobowiązaniem wobec urzędu skarbowego wynikające z tytułu zaokrągleń w deklaracji VAT należy zaksięgować w pozostałe przychody lub koszty operacyjne. Sposób księgowania zaokrągleń wynikłych z rozliczeń podatkowych, zarówno w VAT jaki i w podatku dochodowym należy zapisać w wewnętrznej dokumentacji jednostki.

Zwracając uwagę na wszystkie wyżej wymienione uchybienia - według standardu kontroli zarządczej grupy C - „Mechanizmy kontroli -szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych” zawartego w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84), zwanym dalej standardami kontroli zarządczej – Dyrektor PP nr 74 powinien zapewnić m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, a weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych powinna się odbywać przed i po realizacji.

W toku kontroli poprawności naliczania wynagrodzeń przeprowadzonej na podstawie akt osobowych 9. pracowników PP nr 74 stwierdzono że: 

 1. W przypadku jednego pracownika umowa o pracę z dnia 13.08.2007 r., ani późniejsze dokumenty w aktach osobowych, nie zawierały informacji o wysokości przyznanego dodatku kasjerskiego. Według list płac w 2011 r. wypłacony był dodatek w wysokości 20%, w łącznej kwocie 3.258 zł.
 2. W przypadku jednego pracownika od dnia 1.03.2011 r. wypłacany był dodatek stażowy w wysokości 19%. Według dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych od 1.04.2011 r. powinien być naliczany i wypłacany dodatek
  w wysokości 18%.
 3. W przypadku jednego pracownika od dnia 1.11.2011 r. wypłacany był dodatek stażowy w wysokości 10%. Według dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych od 1.03.2011 r. powinien być naliczany i wypłacany dodatek
  w wysokości 8%.
 4. W przypadku trzech pracowników od dnia 1.09.2011 r. wypłacany był dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu
  w wysokości 109 zł. Akta osobowe zawierały dokument przyznający ww. dodatek w wysokości 102 zł.
 5. W przypadku jednego pracownika w marcu 2011 r. wypłacona została premia w wysokości 12%, mimo że dyrektor PP nr 74 przyznał pracownikowi premię w wysokości 20%, w czerwcu 2011 r. wypłacona została premia w wysokości 15%, mimo że dyrektor PP nr 74 przyznał pracownikowi premię w wysokości 16%.

Kontrola gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 141.046,93 zł również wykazała uchybienia co do zasady dysponowania tymi środkami. Stwierdzono, że obowiązujący regulamin nie określał częstotliwości przyznawania zapomóg bezzwrotnych oraz ich wysokości. Nie zawierał szczegółowych zasad i warunków ubiegania się i przyznawania pomocy bezzwrotnej, a także obowiązku i sposobu dokumentowania okoliczności potwierdzających wystąpienie zdarzenia i uzasadniających przyznanie zapomogi, co ma znaczenie nie tylko do ustalenia zasadności udzielenia świadczenia z funduszu, ale także do celów podatkowych. Wysokości kwot przeznaczonych na finansowanieposzczególnych celów nie zawierał również załączony do regulaminu preliminarz.

W toku kontroli wydatków z ZFŚS stwierdzono, że:

1. Wszystkie wnioski o zapomogi dla emerytów złożone w czerwcu 2011 r. na łączną kwotę 11.600 zł, zostały rozpatrzone pozytywnie i wypłacone jako zapomogi losowe pomimo, że żaden wniosek nie stwierdzał wystąpienia zdarzenia losowego
i żaden emeryt nie legitymował się dokumentami potwierdzającymi takie zdarzenie. Ta forma pomocy ma charakter doraźny
i może być kierowana jedynie do osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub w szczególnie trudnej sytuacji na skutek zdarzenia losowego. Należy więc przede wszystkim zbadać, czy osoba ubiegająca się o takie świadczenie faktycznie została dotknięta zdarzeniem losowym. Takie zdarzenie musi mieć ponadto istotne znaczenie dla sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie. Podczas kontroli ww. wypłaconych zapomóg ustalono ponadto,
że w jednym przypadku przyznana została emerytowi zapomoga w wysokości 500 zł, natomiast wypłacono kwotę 450 zł.

2. Świadczenia rzeczowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia - paczki o jednakowej wartości dla 29. dzieci pracowników na łączną kwotę 1.431,73 zł  oraz 50 sztuk kwiatów poisencja dla wszystkich pracowników na łączną kwotę 750 zł – nie zostały opodatkowane, nie były również uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika i członków jego rodziny. W przypadku świadczeń rzeczowych i pieniężnych, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 poz. 361 ze zm.), zwolnieniu od podatku podlega kwota 380 zł rocznie
i dotyczy wszystkich świadczeń socjalnych wypłaconych pracownikowi w danym roku podatkowym, a nie każdego świadczenia z osobna. Kwota 380 zł została „skonsumowana” przy wypłatach świadczeń związanych z wypoczynkiem. Należny urzędowi skarbowemu podatek wyniósł 393 zł.

3. Podstawą ujęcia w ewidencji konta 851 – ZFŚS 300 zł tytułem odsetek od wypłaconych 4. pożyczek mieszkaniowych na łączną kwotę 12.000 zł był raport kasowy nr 3/2011-S, podczas gdy dowodem źródłowym powinna być zawarta umowa pożyczki, bądź sporządzony przez głównego księgowego dokument PK.

Zatwierdzona przez Dyrektora PP nr 74 dokumentacja, tj. polityka rachunkowości, Zakładowy Plan Kont, instrukcja przebiegu inwentaryzacji, instrukcja obiegu dokumentów, procedury kontroli dokumentów, regulamin kontroli zarządczej, regulamin kontroli wewnętrznej, procedury udzielania zamówień publicznych nie były przyjęte do stosowania przez pracowników merytorycznych (nie złożyli oni swojego podpisu potwierdzającego zapoznanie się z dokumentacją). Ww. dokumentacja nie zawierała ponadto podstaw prawnych, co zostało wykazane podczas kontroli P/58/09 przeprowadzonej w 2009 r. a zalecone
w wystąpieniu pokontrolnym uzupełnienie nie zostało wykonane.

Osobą odpowiedzialną w PP nr 74 za prowadzenie rachunkowości i gospodarkę finansową był główny księgowy, który spełniał wymogi określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), dotyczącym osób zajmujących stanowiska głównych księgowych.

Powyższe nieprawidłowości i uchybienia świadczą jednak o niedostatecznej samokontroli pracownika na stanowisku głównego księgowego.  Według standardu kontroli zarządczej grupy C - „Mechanizmy kontroli - nadzór” Dyrektor PP nr 74 powinien egzekwować od pracowników efektywnej i skutecznej realizacji zadań przypisanych im w zakresie obowiązków.

W wyniku kontroli odpłatności za przedszkole i żywienie nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.

Dyrektor PP nr 74 zrealizował w 2011 r. zadania dotyczące sporządzania i przekazywania do wydziału nadzorującego Urzędu Miasta informacji o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych, w związku z wymogami ustalonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 579/09 z dnia 8.12.2009 r. w sprawie Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

             Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił:

 1. uzupełnienie polityki rachunkowości pod kątem okresów sprawozdawczych, metod ustalania wyniku finansowego oraz daty rozpoczęcia eksploatacji systemu informatycznego,
 2. uzupełnienie polityki rachunkowości, Zakładowego Planu Kont, instrukcji przebiegu inwentaryzacji, instrukcji obiegu dokumentów, procedur kontroli dokumentów, regulaminu kontroli zarządczej, regulaminu kontroli wewnętrznej, procedur udzielania zamówień publicznych pod kątem braku podstaw prawnych oraz potwierdzenia przyjęcia ich do stosowania,
 3. terminowe przekazywanie środków finansowych pozostałych na rachunku WRD na koniec roku obrotowego na rachunek budżetu Gminy Miasto Szczecin,
 4. dokonywanie merytorycznej i formalno - rachunkowej kontroli dowodów księgowych przez osoby do tego upoważnione,
 5. ewidencjonowanie dowodów księgowych w okresie sprawozdawczym, w którym nastąpiło zdarzenie gospodarcze,
 6. klasyfikowanie wydatków wg odpowiednich paragrafów,
 7. tworzenia wewnętrznych dowodów źródłowych jako podstawy do ewidencji odpisów na ZFŚS,
 8. każdorazowe przedkładanie umów do zaopiniowania przez radcę prawnego UM,
 9. sporządzanie notatek służbowych z analizy rynku zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta,
 10. prawidłowe sporządzanie umowy najmu, ze szczególnym uwzględnieniem stawek: VAT i za m2 oraz przestrzeganie zawartych w niej zapisów,
 11. uzupełnienie akt osobowych pracowników o dokumenty wskazane w wystąpieniu pokontrolnym,
 12. weryfikację wysokości należnych dodatków stażowych w oparciu o akta osobowe wszystkich pracowników,
 13. ponowne naliczenie oraz skorygowanie ewentualnych różnic dotyczących wypłacanych wynagrodzeń za czas przepracowany oraz wynagrodzeń / zasiłków chorobowych wszystkich pracowników przebywających w 2011 r. na zwolnieniach lekarskich.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/01/31, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/01/31 11:50:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/01/31 11:50:32 nowa pozycja