Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/50/12

Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.

Zespół Szkół Nr 9, ul. Ks. Dąbrówki 10

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie 12.2012 r. – 01.2013 r. przeprowadził kontrolę
w Zespole Szkół Nr 9 w Szczecinie przy ul. Ks. Dąbrówki 10, zwanym dalej ZS 9, w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzeń osobowych oraz spraw kadrowych za 2011 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały
w protokole kontroli podpisanym w dniu 24.01.2013 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne, zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27.02.2013 r.

Kontrola, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie oceniła prowadzoną w ZS nr 9 gospodarkę finansowo – księgową (ocena pozytywna z uchybieniami). Niedociągnięcia dotyczyły przede wszystkim niewłaściwej realizacji zapisów Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 235/08 Prezydenta Miasta w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin, zwanego dalej Zarządzeniem nr 235/08 Prezydenta Miasta, w zakresie przeprowadzanych analiz rynku i tworzenia notatek służbowych.

ZS nr 9 uzyskało w 2011 r. dochody budżetowe w wysokości 1.470,10 zł, co stanowiło 79% zaplanowanej kwoty. Wydatki budżetowe wyniosły 2.593.667,64 zł, co stanowiło 100% zaplanowanej kwoty. Według sprawozdania Rb-34 ZS nr 9 w 2011 r. uzyskało dochody jak i poniosło wydatki z wydzielonego rachunku dochodów (WRD) w wysokości 104.302,46  zł, co stanowiło 95% zaplanowanej kwoty.

W toku kontroli stwierdzono, że w ZS nr 9 nie przestrzegano postanowień § 11  Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 235/08 Prezydenta Miasta.  Ustalono bowiem, że:

1. w przypadku wydatku na wyposażenie klasy „0”, na kwotę 3.873,85 zł (faktura nr FA/050292/2011), kierownik administracyjno – gospodarczy nie dokonałanalizy rynku i nie sporządził stosownej notatki służbowej, co było niezgodne
z § 11 ust. 4 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 1 do ww. Zarządzenia nr 235/08 Prezydenta Miasta, według  których udzielając zamówienia, przed zawarciem umowy zamawiaj
ący powinien dokonać analizy rynku w celu wybrania takiego wykonawcy, który zapewni odpowiednią jakość i korzystną cenę przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb zamawiającego; analiza rynku polega w szczególności na zebraniu ofert (np. za pośrednictwem internetu czy faksu) od minimum dwóch potencjalnych wykonawców, każdorazowo należy sporządzać notatkę służbową, w której udokumentowany zostanie fakt dokonania analizy rynku, notatka powinna zawierać również informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia ze wskazaniem kursu euro, zamawiający ustala wartość szacunkową zamówienia przyjmując kurs euro określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 pzp,

2. w przypadku wydatku na usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej, na kwotę 3.136,50 zł (faktura nr 50/2011), kierownik administracyjno – gospodarczy nie sporządził notatki służbowej uzasadniającej nieprzeprowadzenie analizy rynku, co było niezgodne z § 11 ust. 4 pkt 4 lit. c i pkt 5 ww. Załącznika  nr 1 do Zarządzenia nr 235/08 Prezydenta Miasta, według którego zasady określone w pkt 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ze względu na specyfikę zamówienia, dokonanie analizy rynku poprzedzającej wybór wykonawcy nie jest możliwe, w szczególności jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.
W sytuacji, o której mowa w pkt 4 zamawiający zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową, uzasadniającą niezastosowanie uregulowań określonych w pkt 1 i 2. Notatka powinna zawierać informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia ze wskazaniem kursu euro,

3. w przypadku wydatku na zestaw komputerowy, na kwotę 4.500 zł (faktura nr 4724/180/11) sporządzona notatka służbowa nie zawierała wartości szacunkowej zamówienia bez podatku VAT wraz z jej równowartością w euro oraz wartości ofert wykonawców. Nie zawierała ponadto uzasadnienia wyboru oferty najdroższej, poszerzonej o elementy niewymienione
w zapytaniu o cenę, co zostało ujawnione dopiero po oględzinach ofert cenowych wykonawców. Powyższe było niezgodne
z
§ 11 ust. 4 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 1 do ww. Zarządzenia nr 235/08 Prezydenta Miasta, szczególnie pod względem specyfikacji i określenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia,

4. w przypadku wydatku na wyposażenie sali zabaw, na kwotę 11.998 zł (faktura nr 125/11/2011), sporządzona notatka służbowa nie zawierała wartości szacunkowej zamówienia bez podatku VAT wraz z jej równowartością w euro, zawierała jedynie wartości ofert wykonawców brutto, co również było niezgodne z § 11 ust. 4 pkt 2 i 3 Załącznika nr 1 do ww. Zarządzenia nr 235/08 Prezydenta Miasta.

Wyżej wymienione niedociągnięcia w sposobie gospodarowania środkami finansowymi powstały w głównej mierze wskutek nieznajomości obowiązujących przepisów prawa oraz niewystarczającej kontroli dyrektora nad procesem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14.000 euro. Zamówień w jednostce udziela dyrektor na mocy upoważnienia
z dnia 29.08.2008 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin. W 2011 r. osobą odpowiedzialną za dokumentowanie procesów związanych z zamówieniami publicznymi odpowiedzialny był ówczesny kierownik administracyjno- gospodarczy.

Zwracając uwagę na wyżej wymienione uchybienia - według standardu kontroli zarządczej grupy C - „Mechanizmy kontroli -nadzór” zawartego w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84), zwanym dalej standardami kontroli zarządczej – dyrektor powinien zapewnić nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji.

Opracowana dokumentacjasystemu rachunkowości w ZS nr 9 spełniała wymogi wynikające z ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), tj. określała rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze, opisywała metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, a także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (zakładowy plan kont, przyjęte zasady kwalifikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, a także wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych i systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów).

Kontrola poprawności sporządzania i ewidencji dokumentów księgowych oraz przestrzegania ustalonych w jednostce procedur wewnętrznych, przeprowadzona na próbie 31. dowodów księgowych w łącznej wysokości 367.804,44 zł (13,5% wszystkich wydatków budżetowych i 17% wszystkich wydatków WRD), nie wykazała nieprawidłowości. Dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do zapłaty przez upoważnione osoby, były ponadto prawidłowo zakwalifikowane i zaewidencjonowane przez głównego księgowego.

W toku kontroli dochodów z najmu uzyskanych w 2011 r., przeprowadzonej na podstawie 13. dowodów księgowych
w łącznej kwocie 6.172,42 zł (6% wszystkich dochodów WRD) ustalono, że opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych ewidencjonowane były na koncie 700 na podstawie wyciągu bankowego, w momencie ich wpływu na konto 132. Nie były wystawiane dowody księgowe potwierdzające obciążenie wynajmujących kwotą za wynajem, określające moment powstania należności i termin jej uregulowania. Powyższa kwestia została uregulowana po kontroli P/44/11 przeprowadzonej w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym i zgodnie z zaleceniami, począwszy od stycznia 2012 r., główny księgowy wystawia rachunki z tytułu czynszu za lokale mieszkalne. Ponadto pismem z dnia 23.02.2012 r. Dyrektor ZS nr 9 zobowiązał głównego księgowego do bezwzględnego naliczania odsetek z tytułu nieterminowych płatności oraz egzekwowania od najemców dokonywania wpłat w terminach zgodnych z zawartymi umowami.

W wyniku kontroli poprawności naliczania wynagrodzeń przeprowadzonej na podstawie akt osobowych 5. pracowników ZS nr 9 (na 45. zatrudnionych) nie stwierdzono nieprawidłowości. Wynagrodzenia naliczane były zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach osobowych pracowników pod kątem aktualnej wysokości wynagrodzenia, przyznanych dodatków, nagród oraz obciążeń wynikających z pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim.

Osobą odpowiedzialną w ZS nr 9 za prowadzenie rachunkowości i gospodarkę finansową był główny księgowy. Spełniał on wymogi określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), dotyczącym osób zajmujących stanowiska głównych księgowych.

Zatwierdzona przez Dyrektora ZS nr 9 dokumentacja systemu kontroli zarządczej była kompletna i przyjęta do stosowania przez pracowników merytorycznych, co zostało potwierdzone ich własnoręcznym podpisem.

Należy podkreślić ponadto, że:

1.  dokumentacja dotycząca okresowej inwentaryzacji metodą spisu z natury była kompletna i zgodna z księgami rachunkowymi oraz procedurami wewnętrznymi,

2.  płatności z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych dokonywane były terminowo,

3.  sprawozdania roczne, m.in.: Rb-28S, Rb-27S, Rb-34, Rb-N i Rb-Z, były zgodne z ewidencją księgową i zatwierdzonym planem finansowym.

Dyrektor zrealizował także zadania dotyczące sporządzania i przekazywania do wydziału nadzorującego Urzędu Miasta informacji o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych, w związku z wymogami ustalonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 579/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił stosowanie zapisów Zarządzenia nr 235/08 Prezydenta Miasta w szczególności w zakresie przeprowadzania analizy rynku i sporządzania notatek służbowych z informacją dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia ze wskazaniem kursu euro.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/03/20, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/03/20 10:07:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/03/20 10:07:41 nowa pozycja