Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/47/12

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/17/11 przeprowadzonej przez WKiAW w 2011 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2010 r.

Gimnazjum Nr 34, ul. Wojciechowskiego 50

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w 12.2012 r. przeprowadził kontrolę w Gimnazjum Nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie (zw. dalej GM 34) w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/17/11 przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WKiAW) w 2011 r.
w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2010 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym  w dniu 10 grudnia 2012 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  21 grudnia 2012 r.

W wystąpieniu pokontrolnym (znak: WKiAW/II/MŻ/1711/229/11) z dnia 4 lipca 2011 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi GM 34:

 1. przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. aktualizację ksiąg inwentarzowych, uzgodnienie ich z księgami rachunkowymi oraz bieżące prowadzenie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 3. zapewnienie kontrasygnaty Głównego księgowego na umowach, których zawarcie może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 4. uzupełnienie i aktualizację dokumentacji dotyczącej polityki rachunkowości, zamówień publicznych oraz pracy
  i wynagradzania pracowników.

 

Zalecenie nr 1 zrealizowane zostało przez Dyrektora GM 34 poprzez wykonanie niżej omówionych czynności.

Dyrektor wydał Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 15.12.2011 r. w sprawie inwentaryzacji w 2011 r. Inwentaryzacja przeprowadzona została w dniach 27 - 30.12.2011 r. według stanu na 31.12.2011 r. i obejmowała rzeczowe aktywa trwałe – drogą spisu z natury oraz wartości niematerialne i prawne – drogą weryfikacji. Powołana przez Dyrektora Komisja dokonała ponadto likwidacji:

 • wyposażenia, które uległo zniszczeniu w wyniku zalania budynku szkoły w lipcu 2010 r. na kwotę ogółem 80.705,54 zł – protokół z dnia 31.12.2011 r.
 • sprzętu i wyposażenia zniszczonego, uszkodzonego oraz nienadającego się do użytku na kwotę 91.000,00 zł oraz przedmiotów, które uległy 100% amortyzacji lub likwidacji, a znajdowały się na terenie szkoły na kwotę 34.220,21 zł – protokół z dnia 31.12.2011 r.

W toku kontroli stwierdzono, że zalecenie nr 2 zostało zrealizowane. Saldo na dzień 31.12.2011 r.  konta 013 – Pozostałe środki trwałe wyniosło 253.748,55 zł i było zgodne z kwotą wymienionego majątku wynikającą z księgi inwentarzowej sporządzonej
w systemie Optivum Vulcan.

Na koncie 020 – Wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowana była w 2011 r. kwota 8.272,21 zł, do której nie prowadzono ewidencji analitycznej (księga inwentarzowa). Księga inwentarzowa wartości niematerialnych i prawnych została założona i uzgodniona z księgami rachunkowymi. Saldo na dzień 31.12.2011 r.  konta 020 – Wartości niematerialne i prawne wyniosło 8.272,21 zł i było zgodne z kwotą wymienionego majątku wynikającą z założonej księgi pomocniczej.

Kontrola realizacji zalecenia nr 3 wykazała, że 3 umowy kosztowe zawarte w 2011 r. zostały zaparafowane przez Głównego księgowego.

W toku kontroli dokumentacji dotyczącej polityki rachunkowości, zamówień publicznych oraz pracy i wynagradzania pracowników stwierdzono, że wymieniona dokumentacja została uzupełniona i zaktualizowana, a tym samym wykonane zostało zalecenie nr 4.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/01/31, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/01/31 12:15:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/01/31 12:15:47 nowa pozycja