Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/18/12

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.

Przedszkole Publiczne Nr 10, ul. Wołogoska 5 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 06-07.2012 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 10, ul. Wołogoska 5, 71 – 131 Szczecin w zakresie: przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej k. p.; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie służby bhp; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej  nad warunkami pracy.
Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 lipca 2012 r.

Kontrola pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działalność jednostki w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy za lata 2010 – 2012.

Ustalono, że obiekt budowlany PP10 poddawany był kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą objęte było również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), co było zgodne z przepisem art. 62 ust. 1 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) zobowiązujących zarządcę do kontroli obiektu budowlanego. Nie przeprowadzano natomiast kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Stwierdzono ponadto, że protokoły kontroli obiektu przechowywane były w odrębnym segregatorze, wraz pozostałymi dokumentami placówki (np. dokumentami z kuratorium oświaty dotyczącymi spraw dydaktycznych, dokumentami z inspekcji sanitarnej, dokumentami dotyczącymi inwentaryzacji składników majątkowych, itp.), co było niezgodne z zapisami art. 64 ust. 3 ww. ustawy, wg którego protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego (…) powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

Uchybieniem było także eksploatowanie 5 maszyn, nabytych przed 2003 r., bez przeprowadzenia ich oceny pod kątemspełnienia wymagań określonych w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.). Według zapisu § 34 ww.  rozporządzenia maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych
w rozdziale 3.

Spełniono natomiast wymagania zapisu § 41 ust.  1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), udostępniając pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych znajdujących się na wyposażeniu jednostki.

Kontrola zagadnień dotyczących wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze ujawniła następujące nieprawidłowości:

 • w tabeli przydziału ww. środków (na stanowisku konserwatora) nie ujęto okularów ochronnych i ochronników słuchu pomimo, że pracownik był w tego typu środki wyposażony,
 • w tabeli (na stanowiskach nauczycieli) ujęto odzież i obuwie robocze, których uprawnione osoby nie otrzymywały od kilku lat ponieważ nie było takiej potrzeby,
 • na kartach ewidencji wyposażenia, 4 spośród 12 poddanych kontroli pracowników, brak było pisemnego potwierdzenia odbioru należnego wyposażenia,
 • 4 pracowników otrzymało należną odzież i obuwie robocze po kilku miesiącach od dnia zatrudnienia.

Powyższe było niezgodne z zapisami art. 2378§ 1 oraz art.2379 § 1  k.p., wg których pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne (…) oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Podkreślić należy, iż do zakończenia kontroli ww. nieprawidłowości skorygowano.

Nieprawidłowością było dopuszczenie 4 osób, z 14 objętych kontrolą,  do pracy bez badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami ( 2 osoby bez badań wstępnych oraz 2 osoby bez badań okresowych). Powyższe było niezgodne
z zapisem art. 229
§ 4 k.p., wg któregopracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Po stwierdzeniu nieprawidłowości przez kontrolującą pracowników niezwłocznie skierowano na badania lekarskie. Do zakończenia kontroli otrzymali oni orzeczenia
o dopuszczeniu do pracy na danym stanowisku.

Stwierdzono ponadto, że: 2 osoby, w okresie od 26.02. 2012 r. do 25.04.2012 r. i 2 osoby w dniu kontroli były dopuszczone do stanowiska pracy bez aktualnych szkoleń okresowych w dziedzinie bhp, co było niezgodne z zapisem art. 2373 § 1 i 2 k.p.,
wg którego nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on (…) dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Do zakończenia kontroli pracownicy ukończyli szkolenie okresowe w dziedzinie bhp.

Pozytywnie oceniono dokumentację postępowania powypadkowego, która była zgodna z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  (Dz. U. Nr 105, poz. 870). Stwierdzono natomiast, że inspektor ds. bhp nie sprawdził czy zostały zrealizowane zalecenia zespołu powypadkowego, do czego obligował go zapisu § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie służby bhp, wg którego  do zakresu działania służby bhp należy udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn
i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków. Przyczyną uchybienia mógł być fakt, iż w tym okresie osoba wykonująca zadania służby bhp w PP10 przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a postępowanie powypadkowe prowadzone było w zastępstwie przez innego inspektora ds.bhp. Inspektorzy ds. bhp nie przedstawiali również pracodawcy okresowych analiz stanu bhp w jednostce pomimo, że zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia należało to do zakresu ich działania.

Pozytywnie oceniono realizację zaleceń wydanych przez państwowe organy kontroli nad warunkami pracy. Zalecenia wykonywano w obowiązujących terminach.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji obowiązku wynikającego z zapisu art. 2091§ 1 pkt 2 k.p.  W placówce wyznaczono pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz  zapewniono potrzebną ilość i wyposażenie apteczek.

W jednostce, zgodnie z zapisem art. 226 k.p., przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego oraz zastosowano środki profilaktyczne; wszystkich pracowników poinformowano  o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił osobie zastępującej Dyrektora PP10:

 1. Poddawanie kontroli, co najmniej raz w roku, elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
 2. Dołączenie dokumentacji  z kontroli obiektu budowlanego do książki obiektu budowlanego.
 3. Przeprowadzenie oceny maszyn, nabytych przed 2003 r., pod kątem spełniania minimalnych wymagań bhp określonych
  w rozporządzeniu.
 4. Wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz prowadzenie dokumentacji
  w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zobligowanie służby bhp do kontrolowania wykonania zaleceń profilaktycznych zespołu powypadkowego.
 6. Zobligowanie służby bhp do sporządzania i przedkładania kierownikowi jednostki okresowych analiz stanu bhp.
 7. Nie dopuszczanie do pracy pracowników bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
 8. Nie dopuszczanie do pracy pracowników  bez aktualnych szkoleń w dziedzinie bhp.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/08/31, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/08/31 11:02:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/08/31 11:02:12 nowa pozycja