Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/6/12

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2011 r.

Zespół Szkół Technicznych i Morskich, ul. Willowa 2/4

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w lutym 2012 r. kontrolę w Zespole Szkół Technicznych i Morskich przy ul. Willowej 2/4 (zw. dalej ZSTiM) w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2011 r. (zw. dalej ZFŚS). Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/6/12 podpisanym w dniu 27 lutego 2012 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  09 marca 2012 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które miały wpływ na gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2011 r. oraz różnego rodzaju uchybienia.Kontrolą objęto wydatki zrealizowane
z ZFŚS w 2011 r., na kwotę ogółem 230.627,65 zł, zaewidencjonowane na koncie 135 – Rachunek środków funduszy specjalnych. Zasady tworzenia przez pracodawców ZFŚS i zasady gospodarowania środkami tego funduszu określone były
w badanym okresie w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), zw. dalej ustawą o ZFŚS.

Ustalono, że 27%, tj. 65.000,00 zł planowanej na 2011 r. kwoty funduszu ogółem w wysokości 237.524,00 zł, stanowiło dofinansowanie zbiorowych form działalności kulturalno – oświatowej. Według zapisów §4 pkt 3 obowiązującego w ZSTiM Regulaminu ZFŚS, środki z funduszu świadczeń socjalnych nie mogą być przydzielane w równej wysokości wszystkim pracownikom, z wyjątkiem dofinansowania zbiorowych form działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej
i turystycznej oraz imprez okolicznościowych. Zapis ten stał w sprzeczności z
art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, według którego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Według ust. 2 wymienionego artykułu, zasady i warunki korzystania
z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie, jednakże z uwzględnieniem zapisów ust. 1.

W oparciu o wymienione zapisy regulaminowe, a tym samym w sprzeczności z zapisami art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, dokonano dofinansowania zagranicznej wycieczki autokarowej do Holandii i Belgii, zorganizowanej w czerwcu 2012 r. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał tytułem dofinansowania z ZFŚS kwotę 1.185,00 zł, bez uwzględnienia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób biorących udział w wycieczce, z dopłatą własną w kwocie 100,00 zł, także jednakową dla wszystkich uczestników wycieczki. Dodatkowym (związanym z organizacją wycieczki) wydatkiem poniesionym ze środków funduszu o charakterze dofinansowania, był zakup artykułów spożywczych, napojów i naczyń jednorazowych na kwotę ogółem 317,52 zł, przeznaczonych dla uczestników wycieczki.

W sprzeczności z zapisami art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS dofinansowano także wypoczynek letni emerytów i rencistów (300,00 zł na osobę), wypłacono pieniężne świadczenia świąteczne dla emerytów i rencistów (350,00 zł na osobę) oraz dofinansowano spektakl teatralny (80,00 zł na osobę, odpłatność pracownika, emeryta lub rencisty 20,00 zł). W wymienionych przypadkach wysokości przyznanych ulgowych usług lub świadczeń nie zostały uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Kontrola wykazała również, że szkoła zakupiła ze środków ZFŚS m.in.:

  1. kwiaty i usługę zamieszczenia nekrologu w związku ze śmiercią matki pracownika szkoły, na kwotę ogółem 200,79 zł,
  2. artykuły spożywcze na spotkanie Rady pedagogicznej z audytorem ISO, na kwotę ogółem 461,50 zł,
  3. kwiaty i książki dla 2. nauczycieli odchodzących ze szkoły, na kwotę ogółem 183,90 zł,
  4. artykuły spożywcze na spotkania Rady pedagogicznej z Radą Rodziców, na kwotę ogółem 646,42 zł,

co stało w sprzeczności z art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS, według którego fundusz przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej. Działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej- rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

W dokumentacji ZSTiM, począwszy od września 2011 r. (data wprowadzenia wniosku do stosowania), nie było wniosków dotyczących:

  1. przyznania świątecznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów (25 z 50. wniosków), a złożone wnioski nie zawierały ponadto: określenia rodzaju świadczenia (3 wnioski), adresu wnioskodawcy (1. wniosek).
  2. dofinansowania wypoczynku letniego (23 z 47. próśb), a zamiast wniosków złożone zostały 24 prośby.

W wyniku kontroli 9. wniosków i umów dotyczących zwrotnej pomocy finansowej udzielonej na cele mieszkaniowe w kwocie 42.000,00 zł stwierdzono, że wszystkie umowy dostarczone do kontroli nie zawierały planów spłaty, które według zapisów w § 2 umów winny stanowić załączniki do umów, a 1 wniosek o udzielenie pożyczki na remont - podpisu stwierdzającego własnoręczność podpisów poręczycieli.

Obowiązujący w ZSTiM Regulamin ZFŚS nie zawierał opisu dotyczącego zasad naliczania i potrącania oprocentowania od udzielonych pożyczek na remont, wskazania momentu, od którego liczony jest miesiąc rozpoczęcia spłaty pożyczki na remont oraz wzorów stosowanych dokumentów, w tym wniosku o dofinansowanie. Regulamin zawierał ponadto niespójne zapisy dotyczące remontu mieszkania i domu.

Komisja socjalna nie sporządziła na koniec 2011 r. protokołu (zestawienia lub innego dokumentu podsumowującego rok)
z wykorzystania środków funduszu. Według kontrolującego, sporządzanie takiego protokołu przez Komisję socjalną pozwoliłoby
m.in. na ewentualne uzgodnienie wykorzystania środków ZFŚS na koniec roku obrotowego z ich ewidencją księgową.

Według standardu kontroli zarządczej nr 10 zawartego w grupie C – Mechanizmy kontroli, o którym mowa w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dn. 16. grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84), na dokumentację systemu kontroli zarządczej składają się m.in. procedury wewnętrzne, w tym Regulamin ZFŚS. Wg standardu kontroli zarządczej nr 11, Dyrektor winien prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań
w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. Dopuszczenie do zawarcia w Regulaminie ZFŚS zapisów niezgodnych
z ustawą oraz wydatkowanie środków na cele niebędące działalnością socjalną świadczy o tym, że nadzór ten nie był do końca skuteczny.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił  Dyrektorowi ZSTiM:

  1. Gospodarowanie ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. Uzupełnienie i dostosowanie zapisów zawartych w Regulaminie ZFŚS do obowiązujących przepisów prawa.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/05/24, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/05/24 10:00:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/05/24 10:00:06 nowa pozycja