Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/44/12

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, po kontroli P/11/11 przeprowadzonej przez WKiAW.

Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chobolańska 20

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w listopadzie 2012 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 16 im. por. Zdzisława Przybylaka, ul. Chobolańska 20 zwanej w dalszej treści SP16 w zakresie: stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, po kontroli P/11/11, przeprowadzonej przez WKiAW. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.12.2012 r.

Kontrola pozytywnie, pomimo uchybień, ocenia realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu z dnia 22 kwietnia 2011 r., znak: WKiAW/II/MM/1711/150/11 dotyczącym kontroli w zakresie: przestrzegania wybranych zagadnień
z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.

W sposobie realizacji 3 spośród 13 zaleceń zawartych w ww. wystąpieniu stwierdzono jednak uchybienia formalne polegające przede wszystkim na nieskutecznej realizacji nadzoru w zakresie egzekwowania obowiązków służby bhp, co skutkowało z kolei niepełnym dostosowaniem dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz wykazu prac wzbronionych kobietom do obowiązujących przepisów (ocena pozytywna z uchybieniami).

W pełni zrealizowano zalecenie dotyczące kontroli, znajdującego się na terenie jednostki, obiektu budowlanego zwanego „budynkiem mieszkalnym”. Obiekt poddano kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz  instalacji gazowych i przewodów kominowych (kontrola roczna), jak również kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz instalacji elektrycznej (kontrola pięcioletnia).

Nie wniesiono zastrzeżeń do realizacji zalecenia dotyczącego oceny maszyn pod kątem minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zw. dalej bhp. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że maszyny będące na wyposażeniu jednostki spełniają minimalne wymagania i dopuszczono je do dalszej eksploatacji.

Pozytywnie oceniono wykonanie zaleceń dotyczących przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych. W ramach realizacji zalecenia, powołany przez pracodawcę zespół, przeprowadził ocenę na 6 stanowiskach. Stwierdzone w trakcie oceny nieprawidłowości usunięto. Pracownikom, którym w trakcie badań profilaktycznych wykazano potrzebę stosowania okularów  do pracy przy monitorze ekranowym, pracodawca zapewnił  refundację ich zakupu.

Prawidłowo wykonał również zalecenie dotyczące wyposażania pracowników w  środki ochrony indywidualnej, odzież
i obuwie robocze oraz środki higieny. Zasady przydziału ww. przedmiotów stanowiły integralną część zakładowego Regulaminu pracy. Wydawane przedmioty, jak również ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, były odnotowywane na  indywidualnych kartach wyposażenia pracowników.

W 2012 r. w jednostce zarejestrowano 3 wypadki przy pracy. Pracodawca skutecznie realizował nadzór w zakresie prowadzonych postępowaniach powypadkowych. Nie wniesiono uwag do dokumentacji dotyczącej ustalania przez zespół powypadkowy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, jak również do realizacji zaleceń profilaktycznych zespołu powypadkowego.

Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące nie dopuszczania pracowników do pracy bez aktualnych orzeczeń lekarskich.
W dniu kontroli wszyscy pracownicy SP16 posiadali aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

W ramach realizacji zaleceń dotyczących szkoleń w dziedzinie bhp:

  • dostosowano wewnętrzne zarządzenie do przepisów ogólnych,
  • poddano właściwemu szkoleniu okresowemu 5 pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach: kucharka, woźna, robotnik do prac ciężkich, 2 specjalistów ds. księgowości.

Niewystarczające działania podjął natomiast pracodawca w zakresie realizacji zalecenia dotyczącego prowadzenia nadzoru i egzekwowania od służby bhp jej obowiązków, co było jedną z przyczyn nie zrealizowania pozostałych 2 zaleceń dotyczących dostosowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego do obowiązujących przepisów, jak również dostosowania wykazu prac wzbronionych kobietom do obowiązujących przepisów.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego nadal:

  • nie zawierała wykazu osób pracujących na danym stanowisku,
  • dla stanowiska nauczyciela pozostawiono jedną, wspólną ocenę, nie uwzględniając specyfiki zagrożeń występujących, np. na stanowisku.: nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciela techniki, informatyki, nauczyciela bibliotekarza, wychowawcy świetlicy, itp.
  • na stanowisku: „opiekun dzieci i młodzieży, robotnik do pracy lekkiej, robotnik do pracy ciężkiej, dozorca dzienny” do zagrożeń wpisano: „porażenie prądem elektrycznym przy drobnych pracach naprawczych sprzętu elektrycznego, gniazdek elektrycznych” pomimo, że uprawnienia do wykonywania tego typu prac posiadał tylko 1 pracownik.

Powyższe naruszyło przepis § 39a ust. 3 pkt 1 lit. c i e rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia  26 września   1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.), wg którego (…) dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy; osób pracujących na tym stanowisku.

Dopiero w czasie kontroli dokumentację uzupełniono w części dotyczącej stanowiska nauczyciela oraz stanowiska „opiekuna dzieci i młodzieży (…)”.

Pomimo upływu roku od poprzedniej kontroli w wykazie prac wzbronionych kobietom nadal nie uwzględniono:

  • dla kobiet w ciąży: prac na wysokości oraz wchodzenia i schodzenia po drabinach,
  • dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią: prac w mikroklimacie gorącym pomimo, że w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku kucharza i pomocy kuchennej wymieniono tego typu prace; prac stwarzających ryzyko zakażenia: wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki.

Przyczyną uchybień w zakresie oceny ryzyka zawodowego oraz wykazu prac wzbronionych kobietom była niewystarczająca znajomość przepisów prawa ze strony specjalisty ds. bhp, odpowiedzialnej za realizację powyższych zaleceń.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi SP16:

  1. Uzupełnienie wykazu osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.
  2. Wprowadzenie brakujących prac do wykazu prac wzbronionych kobietom.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/01/07, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/01/07 12:24:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/01/07 12:24:37 nowa pozycja