Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/27/12

Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na utworzenie małego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z wykonaniem umowy

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Reymonta 23

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin w sierpniu 2012 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 3 przy
ul. Reymonta 23 w Szczecinie (zwanej dalej SP3 lub jednostką) w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na utworzenie małego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z wykonaniem umowy. Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym
w dniu 21 sierpnia 2012 r. Ocena kontrolowanej działalności została zawarta w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.09.2012 r.

Kontrola pozytywnie oceniła przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczonego na utworzenie małego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z wykonaniem umowy nr 1/2011 z dnia 07.09.2011 r. na kwotę 113.932,19 zł (zw. dalej umową). Stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy i zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (ocena pozytywna z uchybieniami).

W toku kontroli ustalono, że zamawiający nie zamieścił na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) (zw. dalej p.z.p.), czym naruszył przepis art. 92 ust. 2 p.z.p. zgodnie z którym niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza, na stronie internetowej następujące informacje: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Stwierdzono również, że zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, co było niezgodne z art. 95 ust. 1 p.z.p. zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienia był – stosownie do § 12 ust. 2 oraz § 14 ust. 1 obowiązującego w SP nr 3 Regulaminu komisji przetargowej – sekretarz komisji przetargowej.

Zamawiający nie wyegzekwował ponadto od wykonawcy dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zamówienia. Zgodnie z § 3 ust. 2 umowy Wykonawca zobowiązany był dołączyć do protokołu odbioru dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zamówienia. Z wyjaśnień Dyrektora SP3 jak i Kierownika administracyjno - gospodarczego SP nr 3 wynikało, że dzięki zastosowanej technologii w trakcie budowy placu zabaw - poza ziemią która została wykorzystana do wyrównania terenu wokół placu - nie wytworzono innych odpadów. W ocenie kontrolującego, żadna technologia nie pozwala na całkowite wyeliminowanie odpadów powstających w trakcie wykonywania tego typu prac budowlanych. Przykład robót w trakcie realizacji których niewątpliwie wytwarzane są odpady to prace zawiązane
z wykonaniem „bezpiecznej nawierzchni” z płyt poliuretanowych oraz montażem obrzeży betonowych z nakładką poliuretanową. Powyższe czynności wymagają dopasowania płyt oraz obrzeży do istniejącej zabudowy, co wiąże się z koniecznością wycinania otworów, a także docinania płyt i obrzeży pod dany wymiar.

W toku kontroli ustalono również, że Regulamin zamówień publicznych oraz Regulamin komisji przetargowej stanowiące załącznik do zarządzenia nr 5a/2011 Dyrektora SP nr 3 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych
i Regulaminu komisji przetargowej, zawierał nieaktualne zapisy (zarówno na dzień wprowadzenia w życie jak i na dzień zakończenia kontroli) m.in. w zakresie:

 • wyłączeń od stosowania ustawy (w § 8 ust. 2 regulaminu wskazano m.in. na całkowity brak obowiązku stosowania ustawy przy udzielaniu zamówień na usługi telefoniczne – nieaktualne od 25.05.2006 r.),
 • wyłączeń wynikających z art. 5 p.z.p.(nieaktualne od 24.10.2008 r.),
 • powołania komisji przetargowej przy zamówieniach powyżej 60.000 euro (nieaktualne od 11.06.2007 r.),
 • okresu zawieszenia typu standstill (nieaktualne od 24.10.2008 r.),
 • zgody Prezesa UZP na zawarcie umowy na czas nieoznaczony (nieaktualne od 25.05.2006 r.),
 • protestu – (nieaktualne od 24.10.2008 r.).

W pozostałym zakresie ww. procedurę przeprowadzono zgodnie z wymogami p.z.p. oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
a w szczególności:

 • prawidłowo sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która zawierała wszystkie wymagane przepisami elementy w tym m.in. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 
 • prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
 • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokoły z postępowania w oparciu
  o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
 • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli zalecono:

 1. aktualizację Regulaminu zamówień publicznych oraz Regulaminu komisji przetargowej,
 2. wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej zapewniających zamieszczanie obligatoryjnych informacji i ogłoszeń dotyczących procedury przetargowej w sposób określony w p.z.p.,
 3. egzekwowanie od wykonawców dokumentów wymaganych umowami.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/10/24, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/10/24 11:32:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/10/24 11:32:20 nowa pozycja