Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/13/12

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 9, ul. Letniskowa 1 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 05-06.2012 r. przeprowadził  kontrolę w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9, ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin zwanym w dalszej treści ZSS9 w zakresie:  przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy  (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej k. p.; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  2 września 1997 r. 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie służby bhp; realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.
Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 lipca 2012 r.

Kontrola pozytywnie ocenia działalność jednostki w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w latach 2010 – 2012, za wyjątkiem sytuacji, w której nie zrealizowano zalecenia kontroli budowlanej dotyczącej pilnego remontu dachu na obiekcie.
W pozostałym zakresie pracodawca wywiązał się z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Stwierdzono jedynie niewielkie uchybienia pozostające bez wpływu na działalność jednostki w badanym zakresie.

Kontrola przeprowadzona w roku 2007 oraz w czerwcu 2012 r. wykazała, iż pilnego remontu, ze względu na „bezpieczeństwo użytkownika budynku”, wymaga dach na obiekcie z powodu złego stanu technicznego: „zniszczone pokrycie  i miejscowo konstrukcja drewniana, liczne przecieki; (…) elementy drewniane w części do wymiany, konieczne docieplenie podłogi stropu – przemarzanie (…)”. Biorąc powyższe pod uwagę pracodawca zwracał się do organu nadzorującego (dysponenta środków finansowych) o wyasygnowanie środków na wykonanie zaleceń. Do dnia kontroli zalecenia nie zostały wykonane ponieważ organ nadzorujący nie przeznaczył środków finansowych na ten cel.

Nie stwierdzono natomiast uchybień w realizacji zapisu  art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy  Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), wg którego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli. Nie stwierdzono również uchybień w prowadzeniu książki obiektu budowlanego.

Stwierdzono, że pracownicy użytkowali maszyny spełniające wymagania bhp, jak również zostali zapoznani z instrukcjami ich obsługi, co było zgodne z zapisem art. 215 pkt 1 k.p., wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy (…) oraz zapisem § 41 ust.  1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), wg którego pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych. Maszyny nie spełniające minimalnych wymagań bhp zostały wycofane z eksploatacji.

Pozytywnie oceniono opracowaną w jednostce dokumentację wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Dokumentacja zawierała wszystkie elementy określone w § 80 ust. 2 oraz § 81 ust.1 ww. rozporządzenia, wg którego pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy. Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; odpowiednie środki zabezpieczające; instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. Pracownicy wykonujący tego typu prace zostali także prawidłowo zabezpieczeni i poinstruowani o sposobie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Działając w oparciu o zapis art. 176 k.p., wg którego nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowiaoraz zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r.w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm.), w jednostce ustalono wykaz prac wzbronionych kobietom, który stanowił integralną część zakładowego regulaminu pracy.

W toku kontroli stwierdzono, że stosowane w jednostce niebezpieczne mieszaniny chemiczne były prawidłowo przechowywane. Pracodawca posiadał aktualny ich spis i zapoznał pracowników z kartami charakterystyk tych mieszanin, co było obowiązkiem wynikającym z zapisu art. 221 § 2 k.p., wg którego niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Nie stwierdzono również uchybień związanych z realizacją zapisu art. 2373 § 1 i 2, art. 2374 k. p.  Pracowników ZSS9 nie dopuszczano do pracy, do wykonywania której nie posiadaliby wymaganych kwalifikacji, dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Pracownikom udostępniano szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na wszystkich stanowiskach pracy. Pracownicy posiadali aktualne szkolenia w dziedzinie bhp określone  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

W dniu kontroli wszyscy pracownicy posiadali również aktualne badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami. Stwierdzono natomiast, że osoba zatrudniona z dniem 01.09.2010 r. została poddana wstępnym badaniom lekarskim dopiero w dniu 16.09.2010 r., co było niezgodne z zapisem art. 229 § 4 k.p., wg którego   pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Przyczyną uchybienia było nie wywiązanie się z terminu badania przez jednostkę służby zdrowia z którą pracodawca podpisał umowę.

Działając w oparciu o zapisy § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) w jednostce dokonano oceny warunków pracy na ww. stanowiskach. W wyniku oceny nie stwierdzono nieprawidłowości. W badanym okresie uprawnieni pracownicy nie nabyli praw do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym (nie podlegali badaniom profilaktycznym). 

W jednostce na bieżąco prowadzano badania i pomiary  czynników szkodliwych  dla zdrowia w środowisku pracy. W wyniku badań i pomiarów nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm.

Pozytywnie oceniono realizację obowiązku wynikającego z zapisu art. 2376 § 1; art. 2377 § 1 k.p., wg którego pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach. Wszyscy uprawnieni pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

Prawidłowo zrealizowano obowiązek wynikający z zapisu art. 2091§1 ust. 2 k. p., wg którego pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do:udzielania pierwszej pomocy,wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Wyznaczono osoby do ww. czynności, jak również rozmieszczono, oznaczono i prawidłowo wyposażono apteczki do udzielania pierwszej pomocy. 

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień dotyczących realizacji obowiązków wynikających z wystąpień, nakazów, decyzji państwowych organów kontroli nad warunkami pracy w ZSS9. Nałożone obowiązki wykonywano  w wyznaczonych terminach lub zwracano się o prolongatę terminów, co było zgodne z zapisami art. 207 § 2 pkt 6 k.p., wg którego  pracodawca jest obowiązany zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

Pozytywnie oceniono także dokumentację oceny ryzyka zawodowego, która zawierała elementy wymagane zapisem § 39 a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). Wszyscy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku, które wiąże się  
z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Niewielkim uchybieniem było nie ujęcie w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego zagrożeń związanych z obsługą urządzenia rehabilitacyjnego typu „schodołaz”. Podkreślić natomiast należy, iż pracownicy obsługujący ww. urządzenie posiadali udokumentowane szkolenie w zakresie jego obsługi.

Stwierdzono natomiast pewne uchybienia w dokumentacji postępowania powypadkowego polegające na tym, że:

 1. pracodawca powołał do zespołu powypadkowego przedstawiciela pracowników z pominięciem zapisu art. 23713a k.p.,
  wg którego jest on wybierany (…) przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy,
 2. z powodu opóźnionego zgłoszenia przez poszkodowaną, postępowanie powypadkowe wszczęto po kilkunastu dniach od zdarzenia,
 3. protokół badania okoliczności i przyczyn wypadku nosił błędną numerację.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZSS9:

 1. Podejmowanie dalszych działań mających na celu wskazanie organowi nadzorującemu potrzebę pilnego wykonania zaleceń z kontroli obiektu budowlanego.
 2. Poddawanie pracowników wstępnym badaniom lekarskim przed dopuszczeniem do pracy.
 3. Uzupełnienie oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia związane z obsługą urządzenia rehabilitacyjnego typu „schodołaz”.
 4. Zwiększenie nadzoru nad prowadzeniem postępowań powypadkowych.
 5. Zobligowanie pracowników do niezwłocznego informowania przełożonych o zaistniałym zdarzeniu wypadkowym.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi Wydziału Oświaty UM Szczecin podjęcie skutecznych działań zmierzających do realizacji zaleceń z kontroli obiektu budowlanego.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/08/31, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/08/31 10:25:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/08/31 10:25:19 nowa pozycja