Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/4/12

Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 wraz z wykonaniem umowy.

Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Dobrzyńska 2 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin w lutym 2012 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 20 przy ulicy Dobrzyńskiej 2 w Szczecinie (zwanej dalej SP 20 lub jednostką) w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 wraz z wykonaniem umowy.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 7 marca 2012 r. Ocena kontrolowanej działalności została zawarta w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 marca 2012 r.

W wyniku kontroli zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 wraz z wykonaniem umowy nie stwierdzono nieprawidłowości, a jedynie pojedyncze uchybienia formalne pozostające bez wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy i zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalono, że do dnia zakończenia kontroli zamawiający nie zwrócił wykonawcy oryginału gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, mimo iż odbiór robót nastąpił dnia 23 listopada 2011 r. Ww. naruszyło art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zw. dalej pzp, według którego zamawiający powinien zwrócić zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej określały z kolei inną godzinę składania ofert, tj. 15.00 niż wskazana w SIWZ (t.j. 14.30).

W pozostałym zakresie ww. procedurę przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy pzp oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a w szczególności:

 • sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy
  w tym m.in. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 
 • prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
 • terminowo i kompletnie sporządzono ogłoszenia dot. przetargu,
 • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokóły z postępowania w oparciu
  o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
 • żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym m.in. oferty cenowej, wykazu wykonanych robót budowlanych
  w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, aktualnego odpisu
  z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy
  z wykonawcą,
 • prawidłowo zrealizowano zapisy zawartej umowy.

            Z uwagi na fakt, iż w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a jedynie pojedyncze uchybienia formalne pozostające bez wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy i zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego Prezydent Miasta Szczecin odstąpił od skierowania do Dyrektora SP nr 20 zaleceń pokontrolnych.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/04/23, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/04/23 08:29:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/04/23 08:29:47 nowa pozycja