Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/1/11

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, ul. Gen. Sowińskiego 3 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin,  w dniach: od  5 stycznia 2011 r. do 26 stycznia 2011 r. przeprowadził kontrolę  w Zespole Szkół Nr 6, im. Mikołaja Reja, ul. Gen. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, zwanym w dalszej treści ZS6 w zakresie: przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca   1974 r.  Kodeks pracy  (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej k. p.; realizacji zadań służby bhp wynikających  z rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 września 1997 r.  w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.); realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 lutego 2011 r.

W ZS6 zatrudnionych było 149 pracowników, w tym: kobiet 121.

Realizując zapis art. 23711§ 1 k. p. pracodawca zatrudnił inspektora ds. bhp,     w wymiarze czasu pracy – 0,33 etatu.

W wyniku kontroli nie stwierdzono rażącego naruszenia obowiązku wynikającego  z zapisu art. 15 k. p. stanowiącego, że pracodawca obowiązany był zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Objęte zakresem kontroli zagadnienia realizowane były na ogół prawidłowo, choć nie uniknięto pewnych nieprawidłowości w toku ich realizacji.

 Nie stwierdzono uchybień w realizacji obowiązku nałożonego na zarządcę obiektów zapisami art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (j. t. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), w zakresie prowadzenia okresowych kontroli obiektu, jak również obowiązku wynikającego z zapisów  § 5 pkt 4 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.    w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134), wg których wpisy do książki obejmują protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

Wszystkie wpisy w książkach obiektów budowlanych zarządzanych przez  ZS6 dokonywane były na bieżąco.

Jak wynikało z analizy dokumentów, na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych,  realizowano zalecenia wskazane w ww. protokołach kontroli oraz zalecenia wskazane w protokołach wewnętrznych kontroli stanu bhp, bądź zwracano się do organu nadrzędnego z prośbą o wyasygnowanie środków na realizację zaleceń pokontrolnych.

Działając w oparciu o zapis art. 176 k.p., wg którego nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowiaoraz zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r.w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm) w ZS6 ustalono wykaz prac wzbronionych kobietom, który stanowił integralną część zakładowego regulaminu pracy.

W ZS6 pracownicy wykonywali prace, w rozumieniu zapisów rozdziału 6 Działu IV rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26 września   1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp  (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm), zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych (odśnieżanie dachów i strącanie sopli, wymiana żarówek, malowanie pomieszczeń). Z ustaleń dokonanych w toku kontroli wynikało, że nie dopełniono obowiązku wynikającego z zapisów § 80  ust. 2 ww. rozporządzenia, nakładającego na pracodawcę obowiązek ustalenia  i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Działając w oparciu o zapis art. 227 § 1 pkt 2 k.p. pracodawca przeprowadził jednokrotne badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia (w lutym 2010 r. stężenia tlenku węgla na stanowiskach pracy  w kuchni oraz w czerwcu 2007 r. stężenia pyłu na stanowisku cukiernika). W wyniku pomiarów stwierdzono,  iż „stężenie tlenku w badanym powietrzu było poniżej oznaczalności metody badawczej.  Badane stanowisko spełniało normatywy higieniczne”. W przypadku pyłu, wielkości kształtowały się odpowiednio: dla pyłu całkowitego poniżej 0,1 NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia); dla pyłu respirabilnego 0,2 NDS .

Badań stężenia pyłu nie powtórzono, co było niezgodne z zapisem  § 2 ust. 1   oraz ust.3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 ze zm.),  wg których badań   i pomiarów nie przeprowadza się, jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i pomiarów nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia (…), a w procesie technologicznym lub w warunkach występowania danego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokość stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia; przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia (...) pomiary przeprowadza się   co najmniej raz na dwa lata.

W toku kontroli obowiązków nałożonych na pracodawcę zapisami art. 2376          i 2377§ 1 k. p. w zakresie przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stwierdzono, że w ZS6: ustalono zasady przydzielania, gospodarowania i ewidencjonowania środków ochrony indywidualnej, odzieży  i obuwia roboczego, w tym: rodzaje środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach; ustalono stanowiska, na których dopuszczono używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzono natomiast, że w tabeli nie ujęto środków ochrony przed upadkiem z wysokości pomimo, że pracownicy byli wyposażeni w tego typu środki. Stwierdzono ponadto,  iż  7 pracowników nie otrzymało niektórych, wymienionych w tabeli, środków ochrony indywidualnej, a część odzieży i obuwia roboczego otrzymali po terminach wyznaczonych w tabeli. 

W zakresie oceny ryzyka zawodowego stwierdzono, że oceniono  i udokumentowano ryzyko na wszystkich stanowiskach pracy, jak również  poinformowano pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Uchybieniem było nie wskazanie, w dokumentacji oceny, środków ochrony stosowanych na poszczególnych stanowiskach pracy, do czego obligował zapis  § 39a ust. 3 pkt 1c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r.    Nr 169, poz.1650  ze zm.), wg. którego  dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka  zawodowego powinien  uwzględniać   w  szczególności opis ocenianego  stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie stosowanych środków ochrony. 

Nie wniesiono zastrzeżeń do realizacji obowiązku wynikającego z zapisu art. 229 § 4 k. p. Wszyscy pracownicy ZS6, w dniu kontroli,  posiadali aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Nie wniesiono uwag do sposobu i terminu przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

Prawidłowo realizowano obowiązek wynikający z zapisu art. 2373§ 2  k. p., wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy, jak również byli poddawani okresowym szkoleniom.

Kontrolująca nie wniosła uwag do realizacji zadań insp. ds. bhp. Obowiązki pracownika służby bhp wykonywane były zgodnie  z zapisami rozporządzenia   w sprawie służby bhp.

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień dotyczących realizacji obowiązków wynikających z wystąpień, nakazów, decyzji państwowych organów kontroli nad warunkami pracy w ZS6. Nałożone obowiązki wykonywano  w wyznaczonych terminach lub zwracano się o prolongatę terminów.

W odniesieniu do pozostałych obowiązków objętych kontrolą stwierdzono, że realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami i do ich realizacji nie wniesiono zastrzeżeń.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZS6:

  1. Ustalenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz szczegółowych wymagań bhp przy ich wykonywaniu.
  2. Przeprowadzenie badań i pomiarów pyłu na stanowisku cukiernika.
  3. Dostosowanie zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do obowiązujących przepisów.
  4. Wprowadzenie do dokumentacji oceny ryzyka zawodowego  zapisów dotyczących stosowanych środków ochrony. 

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/03/16, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/03/16 14:09:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/03/16 14:09:16 modyfikacja wartości
Janusz Kwidziński 2011/03/16 14:08:49 nowa pozycja