Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: Z/15/11

Naruszenie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poprzez zamieszczenie danych osobowych pracowników jednostki na ogólnodostępnym dysku.

Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Zespół ds. kontroli, powołany Zarządzeniem Nr 634/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.12.2011 r., w styczniu 2012 r. przeprowadził kontrolę w Szczecińskim Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 w Szczecinie, zw. dalej SCŚ, w zakresie naruszenia ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poprzez zamieszczenie danych osobowych pracowników jednostki na ogólnodostępnym dysku. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 19.01.2012 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13.02.2012 r.

Kontroli zostały poddane procedury wewnętrzne obowiązujące w SCŚ w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz funkcjonalność stosowanego systemu informatycznego pod kątem ustalenia osoby odpowiedzialnej za umieszczenie na ogólnodostępnym dysku K zestawienia zawierającego dane osobowe pracowników SCŚ ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

W wyniku kontroli ujawniono niżej wymienione nieprawidłowości i uchybienia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, które powstały wskutek posiadania niewystarczających narzędzi i zabezpieczeń systemu informatycznego oraz niedostatecznej świadomości pracowników co do wagi naruszenia związanego z udostępnieniem danych osobowych.

W trakcie badania właściwości funkcjonującego w SCŚ systemu informatycznego stwierdzono brak powiązań funkcjonalnych między systemem kadrowo – płacowym (KP) „Komax” (wykorzystującym system zarządzania bazami danych Dbase), a systemem finansowo - księgowym (FK) „OTAGO" (wykorzystującym system zarządzania bazami danych Oracle), uniemożliwiający automatyczne wczytywanie danych z systemu KP do FK. Powoduje to konieczność zapisu danych wynikowych składników list płac w formie jawnego pliku i przepływ danych poza systemami KP i FK, a tym samym zwiększa ryzyko wejścia osób nieuprawnionych w posiadanie danych osobowych. Funkcjonujący system KP nie ma ponadto możliwości rejestrowania tworzonych wydruków i zestawień.

Ustalono również, że w użytkowanym systemie sieciowym brak było narzędzi systemowych rejestrujących czynności użytkownika, co uniemożliwiło ustalenie komputera i użytkownika,którydokonał zapisu pliku z danymi płacowymi na wspólnym dysku sieciowym K.

W SCŚ funkcjonował ponadto tzw. „użytkownik zbiorczy”, czyli stanowisko komputerowe w archiwum, gdzie jedno konto komputerowe mogło być wykorzystywane przez wiele osób. Ustalono, że między innymi na takim stanowisku otwierany był plik z danymi płacowymi. Tworzenie i użytkowanie takiego konta sprzyjało anonimowości działań poszczególnych użytkowników i tym samym utrudniało precyzyjne ustalenie działań konkretnych osób.

Należy wskazać, że potrzebę zakupu ostatniego modułu Zintegrowanego Systemu Informatycznego w zakresie kadr i płac Administrator Bezpieczeństwa Informacji zgłosił Dyrektor SCŚ dopiero w dniu 16.12.2011 r., w raporcie z naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego w SCŚ. W związku z powyższym, w uzgodnieniu z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej prowadzącym nadzór merytoryczny nad jednostką,w dniu 29.12.2011 r. zakupiony został ww. moduł z firmy – dostawcy oprogramowania FK.Rozszerzono ponadto system operacyjny serwera sieciowego i w dniu 29.12.2011 r. zakupiono usługę Active Directory posiadającą funkcje zwiększające możliwości konfigurowania ustawień systemu, kont użytkowników i aplikacji oraz administrowania nimi. W trakcie kontroli wewnętrznej podjęto również działania w celu uniemożliwienia w archiwum SCŚ pracy wielu osób na jednym koncie użytkownika.

Ustalono ponadto, że na 43 osoby, które wiedziały o istnieniu pliku z danymi osobowymi na dysku K, jedynie 2 osoby postąpiły zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 4 ust. 1 obowiązującej wszystkich pracowników SCŚ Polityki bezpieczeństwa danych osobowych, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 2c Dyrektora SCŚ z dnia 4.05.2009 r. Zgodnie z jej wymogami, każda osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych - w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Powyższe świadczy o niewystarczającej wiedzy pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz
o nieukształtowaniu właściwej postawy w przypadku zaistnienia sytuacji ujawnienia tych danych.

W toku kontroli nie stwierdzono natomiast odstępstw w działaniach podejmowanych, w odpowiedzi na zaistniałą sytuację,
w odniesieniu do ww. Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dyrektor SCŚ złożyła w Prokuraturze Rejonowej Szczecin – Niebuszewo zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz ze sprostowaniem. Tym samym wyczerpała dostępne środki określone wewnętrznymi procedurami konieczne z punktu widzenia administratora danych – którym jest Dyrektor SCŚ – w celu wyjaśnienia sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił:

  1. zakończenie działań podjętych w celu doprowadzenia systemu informatycznego do stanu zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i administrowanie nimi,
  2. szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/03/09, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/03/09 08:48:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/03/09 08:48:03 nowa pozycja