Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/40/11

Prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych za okres 2010.

Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W okresie od 04.10.2011 r. do 02.11.2011 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę
w Szczecińskim Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12 w Szczecinie w zakresie prawidłowości stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych za okres 2010.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli doręczonym w dniu 3 listopada 2011 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2 grudnia 2011 r.

Kontrola prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia wszystkich 3. zamówień publicznych przeprowadzonych w roku 2010 w zakresie:

  1. przyjmowania i wypłaty przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez SCŚ (kwota umowy 81.000,00 zł),
  2. realizacji wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez SCŚ w punktach na terenie Miasta Szczecin (kwota umowy 126.000,00 zł),
  3. świadczenia usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów (wartość szacunkowa zamówienia 146.821,47 zł)

wykazała nieprawidłowości i uchybienia polegające przede wszystkim na: niezamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP, niedochowaniu terminu dot. zawarcia umowy z wykonawcą, braku podstawy prawnej zawieranych
w wyniku przeprowadzonych przetargów umów i inne. W związku z powyższym należy wzmocnić funkcjonowanie kontroli zarządczej w wyżej wskazanych obszarach.

Stwierdzono, że w postępowaniu nr SCŚ-SO/PA/340/03/10 przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki nie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia co było niezgodne z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej pzp, wg którego, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W postępowaniu nr SCŚ-SO/PA/340/02/10 nie dochowano z kolei terminu dotyczącego zawarcia umowy z wykonawcą co naruszyło art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp, wg którego Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób niż określony w art. 27 ust. 2 pzp. Stwierdzono bowiem, że zawiadomienia do oferentów przekazane zostały w dniu 21.12.2010 r. (przesyłka pocztowa oraz w drugim przypadku odbiór osobisty) i tego samego dnia podpisana została z Wykonawcą umowa.

W umowach nr 18/10 z dnia 21.12.2010 r. oraz nr 20/CP RH12/2010/OKB/D z dnia 03.01.2011 r. zawartych w wyniku przeprowadzonych przez SCŚ postępowań o zamówienia publiczne nie wskazano podstawy prawnej ich zawarcia co było niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin, według którego umowa
o zamówienie publiczne, poza ogólnie obowiązującymi wymaganiami wynikającymi z ustawy oraz kodeksu cywilnego, powinna m.in. określać podstawę prawną jej zawarcia wraz ze wskazaniem trybu udzielenia zamówienia.

Stwierdzono ponadto, że w postępowaniu nr SCŚ-SO/PA/340/01/10  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane do wykonawców nie zawierało informacji dot. terminu, określonego zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Naruszono tym samym przepis art. 92 ust. 1 pkt 4 pzp, który wskazywał na taką konieczność.

Kontrola wykazała, że dokumentacja dotycząca zamówień publicznych nr SCŚ-SO/PA/340/01/10 oraz SCŚ-SO/PA/340/02/10 nie zawierała złożonego przez Dyrektora SCŚ oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pzp, pomimo wykonywania przez niego czynności w powyższych procedurach przetargowych. W przedmiotowej dokumentacji znajdowały się natomiast oświadczenia złożone przez członków komisji przetargowej. W dniu 20.10.2011 Dyrektor SCŚ złożyła wyjaśnienia, wskazujące iż powodem niezłożenia powyższych oświadczeń było przeoczenie. Do wyjaśnień załączone zostały jednocześnie oświadczenia sporządzone w dniu 18.10.2011 r. Natomiast w dniu 08.11.2011 r. w wyjaśnieniach do ustaleń zawartych w protokole kontroli Dyrektor SCŚ wskazała m.in., że w wyniku przeszukania dokumentacji dot. realizowanych spraw
w roku 2010 i 2011 zostały odnalezione brakujące oświadczenia, które pomyłkowo włączono do niewłaściwego segregatora. Powyższe świadczy o nieodpowiedniej organizacji pracy na stanowisku zajmowanym przez osobę odpowiedzialną za wykonywanie zadań dotyczących zamówień publicznych.

Wskazane wyżej nieprawidłowości i uchybienia powinny być wyeliminowane poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontroli zarządczej zawartych w załączniku do Komunikatu 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. M.F. Nr 15, poz. 84) w szczególności z grupy A „Środowisko wewnętrzne” w zakresie kompetencji zawodowych wg których, pracownicy powinni posiadać wiedzę, umiejętności
i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania oraz z grupy C „Mechanizmy kontroli”
w zakresie nadzoru nad wykonywaniem zadań w celu efektywnej i skutecznej realizacji.

W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej zapewniających:

  1. publikowanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki,
  2. zawieranie umów z wykonawcami w terminach określonych w art. 94 pzp,
  3. wskazywanie w umowach zawieranych z wykonawcami w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne podstawy prawnej oraz trybu udzielenia zamówienia,
  4. ujmowanie w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wymaganych elementów określonych
    w art. 92 ust. 1 pzp.

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/04/05, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/04/06 07:59:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/04/06 07:59:19 modyfikacja wartości
Tomasz Wawrzyńczak 2012/04/05 14:19:13 nowa pozycja