Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: Z/3/11

Prawidłowość przeprowadzania procedury udzielania zamówień publicznych na remonty i inwestycje w DPS w 2010 r.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 10-16 lutego 2011 r. przeprowadził kontrolę wDomu Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, zw. dalej DPS, w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych na remonty i inwestycje w DPS w 2010r.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 21 lutego 2011 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8 marca 2011 r.

W wyniku kontroli zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie – I etap (o wartości 531.598,56 zł) stwierdzono jedynie uchybienia formalne pozostające bez wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy i zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalono, że nie wezwano wykonawcy do uzupełnienia oferty nr 1 o informację na temat powierzchni wykonanych prac podobnych, co naruszyło art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113 poz. 759), wg którego zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym czasie złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia
i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Oferta powyższa nie została ponadto odrzucona z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiadała treści SIWZ, co było niezgodne z art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp.

Stwierdzono ponadto, iż przy ustalaniu wartości zamówienia, nie uwzględniono wartości zamówień uzupełniających pomimo, że w ust. 13 Rozdziału I SIWZ przewidziano możliwość ich udzielania w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, czym naruszono art. 32 ust. 3 pzp, wg którego należało to uwzględnić. W protokole z postępowania nr DO.VD.331-8/2010
w pkt. 2 wskazano jako wartość szacunkową - wartość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w wysokości 608.112,53 zł netto. Ustalono jednocześnie, iż w pkt. 2 ww. protokołu postępowania dotyczącym średniego kursu złotego w stosunku do euro przywołane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. natomiast obowiązującym było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r.

W toku kontroli stwierdzono jednocześnie, że nie zwrócono oryginałów gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium czym naruszono art. 46 ust. 1 pzp, wg którego, Zamawiający powinien to zrobićniezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Ustalono ponadto, że w pozostałym zakresie ww. procedurę przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy pzp oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a w szczególności:

 • sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy w tym m.in. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 
 • prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
 • terminowo i kompletnie sporządzono ogłoszenia dot. przetargu,
 • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokóły z postępowania w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
 • żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym m.in. oferty cenowej, wykazu wykonanych prac podobnych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, aktualnego odpisu
  z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą.

 

            Przewodniczącym Komisji Przetargowej oraz osobą odpowiedzialną za przeprowadzanie przetargu był Kierownik Działu Obsługi DPS.

    

W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił Dyrektorowi DPS:

 1. przestrzeganie przepisów ustawy pzp w zakresie ustalania wartości zamówienia, zwrotu wadium oraz wzywania wykonawców,którzy w określonym terminie złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy dozłożenia brakujących dokumentów wyznaczonym terminie, jak i w zakresie odrzucania ofert nieodpowiadających treści SIWZ,
 2. dokładne analizowanie ofert wszystkich wykonawców pod kątem zgodności
  z wymaganiami ustawowymi oraz określonymi w SIWZ.

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/06/29, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/06/29 12:33:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/06/29 12:33:58 nowa pozycja