Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/18/11

Wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2010 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2010 r.) oraz realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Plac Mariacki 1 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach  24.05. – 31.05.2011 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6  pl. Mariacki 1 w Szczecinie, zw. dalej ZSO nr 6, w temacie wstępnej oceny  celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2010 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2010 r.) oraz realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/18/11podpisanym w dniu 31 maja 2010 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 lipca 2011 r.

W toku kontroli dotyczącej realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie wydatków
w wysokości 254.007,08 zł, tj. 5,3 % ogółu wydatków wykonanych w 2010 r.  w wysokości 4.809.692,60 złstwierdzono, że:

Przy dokonywaniu wydatków nie zachowano niektórych procedur, określonych w obowiązujących przepisach prawa i przyjętych regulaminach w tym:

 • W 3 z 39. objętych badaniem dowodach księgowych na łączną kwotę 4.002,04 zł (faktury za wodę i ścieki nr: 33422/2010, 8874/2010, 15417/2010) opłata abonamentowa (na łączną kwotę 23,25 zł) została ujęta w § 4260. Powyższe niezgodne było z postanowieniami Załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.), wg którego wydatki na zakup usług pozostałych ujmuje się w § 4300.
 •  
 • 18 z 39. objętych badaniem dowodów księgowych na łączną kwotę 111.830,77 zł (faktury nr: 49671/08/SR/10, 1750019279, 21179/04/SR/10, 16916/03/SR/10,43498/07/SR/10, 35835/06/SR/10, 1750017547, 1750018721, 1670002875, 1750018117, 1750020693, 1750016989, 1670001667, 1750019740, 1670002280, 29567/05/SR/10, 041157/01/SR/10, 07595/02/SR/10) główny księgowy ujął w koszty w miesiącu następującym po tym, którego dotyczyły, co było niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)zwanej dalej uor,według którego do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Dostępna dokumentacja nie regulowała kwestii ujmowania w ewidencji dowodów księgowych, które wpłynęły do jednostki po zamknięciu okresu sprawozdawczego, którego dotyczyły.
 •  
 • We wszystkich 39. objętych badaniem przypadkach zapis księgowy w księdze rachunkowej nie zawierał daty dokonania operacji gospodarczej a jedynie datę zapisu, co było niezgodne z  art. 23 ust. 2 pkt 1 uor, według którego, zapis księgowy powinien zawierać co najmniej datę dokonania operacji gospodarczej.
 •  
 • We wszystkich poddanych kontroli dokumentach księgowych (faktury i rachunki) stwierdzono brak informacji o źródłach finansowania poszczególnych wydatków. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów nie regulowała kwestii sposobu oznaczania dowodów księgowych pod kątem źródeł ich finansowania (wydatki budżetowe, rachunek dochodów własnych, czy ZFŚS).Przez co nie można  stwierdzić jednoznacznie, z jakich źródeł zostały sfinansowane ww.  wydatki.
 •  
 • 8  na 39. objętych badaniem dowodów księgowych na łączną kwotę 56.126,83 zł nie zawierało daty potwierdzenia ich kontroli pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym. Powyższe nie wyczerpuje znamion zapisu  zawartego w && 3 i 5 obowiązującej w ZSO nr 6  instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, według których kontrolujący w dowód dokonania kontroli merytorycznej oraz formalno – rachunkowej zamieszcza na odwrocie dokumentu klauzulę stwierdzającą dokonanie kontroli, a w szczególności datę dokonania kontroli opatrując ją własnym podpisem. 
 •  
 • Przy dokonywaniu wydatków na kwotę powyżej 3000 zł, w 1. przypadku na 5 poddanych badaniu, na kwotę 10.405 zł, nie sporządzono notatki służbowej z dokonania analizy rynku, w 2 przypadkach sporządzone notatki nie zawierały wartości szacunkowej zamówienia wraz ze wskazaniem średniego kursu euro, co było niezgodne z § 11 ust. 4 pkt 1 i 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin nr 235/08  (zmienionego Zarządzeniem nr 340/10 z dnia 07.07.2010 r.)  z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin, zwanego dalej Zarządzeniem nr 235/08, które zobowiązywały kierowników jednostek, aby udzielając zamówienia przed zawarciem umowy dokonali analizy rynku oraz każdorazowo sporządzali notatkę służbową, w której udokumentowany zostanie fakt dokonania analizy rynku, notatka powinna również zawierać informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia ze wskazaniem kursu euro.
 •  
 • Faktura nr 6/HA/2010 na kwotę 5.258,20 zł została wystawiona w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie analizy rynku. Szacunkową wartość zamówienia w notatce służbowej z powyższej analizy  ustalono w oparciu o kwotę brutto. Powyższe niezgodne było z odpowiednio stosowanymi postanowieniami art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z  2010 r. Nr 113  poz. 759  ze   zm.), wg którego podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Dodatkowow powyższej notatce służbowej szacunkową wartość zamówień przeliczono po niewłaściwym kursie euro, zastosowano kurs z dnia 16.03.2010 r. – 3,887 zł, co stoi w sprzeczności z § 11 ust. 4 pkt 3 Załącznika  nr 1 do Zarządzenia  Prezydenta  nr  235/08,według którego zamawiający ustala  szacunkową wartość zamówienia przyjmując kurs euro określony w rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów. W 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosił 3,839 zł i był określony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 r. w sprawie średniego kursu w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 224, poz. 1796).
 •  
 • W przypadku objętych kontrolą  umów na prace remontowe (wymiana okien) w budynku ZSO nr 6 na łączną kwotę 64.844,99 zł, Dyrektor ZSO nr 6 nie dopilnowała warunków § 4 pkt 1 umowy nie spisując protokołów przekazania placu budowy, od daty podpisania którego uzależniony był termin wykonania przedmiotu umowy.
 • Zatwierdzona przez Dyrektora ZSO nr 6 dokumentacja nie spełniała niektórych wymogów, w tym:

 •  
 • Zarządzenie Dyrektora ZSO nr 6 z 10.09.2008 r. w sprawie polityki rachunkowości i jej dokumentowania, Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów w ZSO nr 6 w Szczecinie oraz Instrukcja kasowa przywoływały nieaktualne podstawy prawne. Dodatkowo Instrukcja inwentaryzacyjna nie zawierała podstaw prawnych.
 •  
 • Zasady rachunkowości nie przywoływały metod ustalania wyniku finansowego, co naruszało art. 10 ust. 1 pkt 2 uor.
 • Wymienione poniżej dokumenty: Zarządzenie Dyrektora ZSO nr 6 z 10.09.2008 r. w sprawie polityki rachunkowości i jej dokumentowania, Instrukcja obiegu i kontroli  dokumentów w ZSO nr 6 w Szczecinie, Procedury zamówień publicznych obowiązujące w ZSO nr 6 w Szczecinie oraz Zarządzenie Dyrektora ZSO nr 6 w Szczecinie z dn. 28.08.2010 r. w sprawie procedur kontroli zarządczej - nie zawierały podpisów pracowników zobligowanych do ich stosowania. Z uwagi na fakt, że ww. dokumenty określają zadania i odpowiedzialność pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych bezpośrednio z ich realizacją (osoby uczestniczące w procesie kontroli i obiegu dokumentów) wymagane jest pisemne potwierdzenie przyjęcia ww. regulacji do stosowania przez merytorycznie odpowiedzialnych pracowników.

  Na zapewnienie przez Dyrektora ZSO nr 6 rzetelnego i pełnego dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych i gospodarczych oraz weryfikację operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji, wskazują standardy kontroli zarządczej  grupy C – Mechanizmy kontroli – pkt 14 lit. a i d szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, o którym mowa w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

  Główny księgowy ZSO nr 6 spełniał wymogi określone art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), niezbędne do pełnienia funkcji głównego księgowego.

  W 2010 r. Dyrektor ZSO nr 6 nie poinformowała o przeprowadzonych w jednostce kontrolach zewnętrznych, co było niezgodne z § 11 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli, wg którego w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organy kontroli zewnętrznej kierownicy kontrolowanych jednostek zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Prezydenta Miasta Szczecin – za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego – o wszczęciu kontroli oraz jej zakresie.

              W 2010 r. Dyrektor ZSO nr 6 zrealizowała. zadania dotyczące sporządzania i przekazywania do wydziału nadzorującego Urzędu Miasta informacji o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych, w związku z wymogami ustalonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 579/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił:

  1. aktualizację i uzupełnienie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  2. właściwą i kompletną kontrolę dowodów księgowych,

  3. wymaganie potwierdzenia podpisem przyjmowania do wiadomości przez merytorycznych pracowników wprowadzanych zarządzeń i instrukcji,

  4. każdorazowe informowanie WKiAW o kontrolach przeprowadzanych w jednostce przez organy kontroli zewnętrznej,

  5. stosowanie procedur dot. zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.


  udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/08/18, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/08/18 09:18:34
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Janusz Kwidziński 2011/08/18 09:18:34 nowa pozycja