Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/31/11

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/77/10 przeprowadzonej przez WKiAW w 2010 r. w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Kamienna 22 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach  16.10. – 18.08.2011 r. przeprowadził kontrolę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym ul. Kamiennej 22 w Szczecinie, zw. dalej MOW, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez  WKiAW  w 2010 r. w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.

Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/31/11podpisanym w dniu 18 sierpnia 2011 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 września 2011 r.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił m.in.:

1. Aktualizację i uzupełnienie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującymi    przepisami.

Ustalono, że zaktualizowana została dokumentacja MOW dotycząca: zasad (polityki) rachunkowości, inwentaryzacji, procedur dotyczących zamówień publicznych oraz obiegu i kontroli dokumentów.

Kontrola wykazała jednak, że nie zrealizowano częściowo zalecenia dotyczącego uzupełnienia zarządzenia w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości o brakujące zapisy. Powyższa dokumentacja nie zawierała określenia aktualnych wersji oprogramowania służącego do: prowadzenia ewidencji księgowej -  Finanse Optivum , Płace Optivum, Inwentarz Optivum, Kadry Optivum.  Powyższe naruszało postanowienia art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.), wg którego jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości,  w tym co najmniej: przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów  a ponadto określenie wersji oprogramowania.

Ustalono także, że w dokumentacji MOW nadal nie określono osób (stanowisk) odpowiedzialnych za przeprowadzanie poszczególnych rodzajów kontroli (merytorycznej i formalno – rachunkowej).

2. Właściwą i kompletną kontrolę oraz dekretację dowodów księgowych.

Kontrola wykazała, że w 2. na 13 poddanych badaniu dowodach księgowych stwierdzono brak podpisu w miejscu sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym, co było niezgodne  z przyjętymi zasadami i zapisami zawartymi w procedurach kontroli finansowej w MOW.  

Wszystkie poddane kontroli dokumenty księgowe (faktury, wyciągi bankowe, raporty kasowe)  były prawidłowo zadekretowane i  podpisane przez głównego księgowego.

3.Stosowanie procedur dot. zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Przy dokonywaniu wydatków na kwotę powyżej 3000 zł, w 1. na 3 poddane  badaniu przypadki sporządzona notatka służbowa nie dokumentowała faktu dokonania analizy rynku,  co było niezgodne z § 11 ust. 4 pkt 1 i 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin nr 235/08  z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin (zmienionego Zarządzeniem nr 340/10 z dnia 07.07.2010 r.), które zobowiązywały kierowników jednostek, aby udzielając zamówienia przed zawarciem umowy dokonali analizy rynku oraz każdorazowo sporządzali notatkę służbową, w której udokumentowany zostanie fakt dokonania analizy rynku.

Ponadto w 1. na 3 poddanej badaniu notatce służbowej stwierdzono błędy rachunkowe (kwota netto zamówienia: 3.729,51 po przeliczeniu na euro 14.317,59 po zastosowaniu kursu 1 euro – 3,839 zł, powinno być: 971,49 euro).

             Pozostałe zalecenia dotyczące: każdorazowego informowania o kontrolach przeprowadzanych w jednostce przez organy kontroli zewnętrznej oraz zapoznania pracowników MOW  z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi zostały zrealizowane bez uwag.

             Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta zaleciłpodjęcie działań w celu uzupełnienia dokumentacji jednostki dotyczącej polityki (zasad) rachunkowości
o brakujące zapisy oraz  stosowanie  procedur dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/12/01, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/12/01 15:11:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/12/01 15:11:23 nowa pozycja