Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: Z/14/11

Prawidłowość realizacji przetargu oraz umowy na „Druk i dostawę biletów miesięcznych, trzymiesięcznych, semestralnych, dobowych i wielodobowych, 10-przejazdowych, rodzinnych weekendowych, grupowych, blankietów do biletów, biletów wolnej jazdy i wizytówek na rok 2011 i 2012 (I kwartał)”

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W okresie 12.2011 - 01.2012 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie prawidłowości realizacji przetargu oraz umowy na „Druk i dostawę biletów miesięcznych, trzymiesięcznych, semestralnych, dobowych i wielodobowych, 10-przejazdowych, rodzinnych weekendowych, grupowych, blankietów do biletów, biletów wolnej jazdy i wizytówek na rok 2011 i 2012 (I kwartał)”. Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli doręczonym w dniu 6 lutego 2012 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Kontrola podjęta na podstawie pisma informującego o nieprawidłowościach przy realizacji przetargu nieograniczonego na „Druk i dostawę biletów (…) na 2011 r. i 2012 r. (I kwartał)”, częściowo potwierdziła zarzuty wskazane w przedmiotowym piśmie. W celu sprawdzenia poprawności realizacji umowy na „Druk i dostawę biletów (…) i wizytówek na rok 2011 i 2012
(I kwartał)” kontroli poddano wzory biletów miesięcznych, trzymiesięcznych, semestralnych 4 miesięcznych, semestralnych 5 miesięcznych, dobowych, wielodobowych, 10 przejazdowych, rodzinnych weekendowych, grupowych, blankietów do biletu okresowego, przekazane do ZDiTM przez Wykonawcę w ramach realizacji powyższego zamówienia publicznego.

Stwierdzono, że wszystkie ww. wzory biletów dobowych (2 szt.) i biletów miesięcznych (9 szt.) oraz 1 bilet grupowy
(nr 0006647) na 2 poddane kontroli zawierały nieczytelny mikrodruk o treści „ZDiTM Szczecin”. Powyższe niezgodne było z § 3 ust. 6 umowy nr 8/FT/2011 z dnia 03.02.2011 r., według którego „Wykonanie wszystkich nadruków musi być czytelne, nie pozostawiające wątpliwości jaka to cyfra lub litera.” W wyjaśnieniu powyższego wskazano, iż wyniku losowego sprawdzenia biletów nie stwierdzono uchybień, w związku z powyższym nie zwracano się do Wykonawcy o poprawę nieczytelnego mikrodruku.

Wszystkie poddane kontroli wzory biletów dobowych (2 szt.), wielodobowych (4 szt.), karnetów 10-przejazdowych (5 szt.), rodzinnych weekendowych (1 szt.) oraz grupowych (2 szt.) nie zawierały oznaczenia serii blankietu, co było niezgodne
z odpowiednimi zapisami § 2 umowy z dnia 03.02.2011 r. według których powyższe bilety winny zawierać serię
i siedmiocyfrowy numer biletu zabezpieczone farbą fluorescencyjną. Stwierdzono ponadto, że w przypadku wszystkich biletów trzymiesięcznych (8 szt.), semestralnych 4 miesięcznych (4 szt.) oraz semestralnych 5 miesięcznych (4 szt.) nadrukowany rok nie był zabezpieczony farbą fluorescencyjną co było niezgodne z § 2 ust. 2, 3, 4 umowy według których bilety w ramach zabezpieczenia przed kopiowaniem elektronicznym winny zawierać „cenę i rok zabezpieczone farbą fluorescencyjną”. Natomiast wymiary wszystkich karnetów 10 przejazdowych (5 szt.) były niezgodne z wymiarami określonymi w § 2 ust. 7 pkt 1 lit. b umowy nr 8/FT/2011. W umowie wskazano: „wymiary biletu 35 mm x 420 mm, przy czym wymiary kuponu kontrolnego wraz z biletem nr 10 wynoszą: 35 mm x 60 mm, a każdego następnego biletu w karnecie 35 mm x 40 mm”, podczas gdy wymiary biletu wg wzoru wynosiły 35 mm x 370 mm, przy czym wymiary kuponu kontrolnego wraz z biletem nr 10 wynosiły: 35 mm x 54-57 mm, a każdego następnego biletu w karnecie 35 mm x 33-35 mm. W przypadku biletu rodzinnego weekendowego brak było na rewersie blankietu adnotacji o treści „bilet ważny do 22.00 od chwili skasowania” co było niezgodne z §2 ust. 8 pkt 1 lit. e tiret pierwsze umowy. W wyjaśnieniu Kierownik Działu Taryfowo-Biletowego wskazała,
że ww. zmian w realizacji zamawianych biletów dokonywano każdorazowo w trakcie ustnych rozmów prowadzonych
z Wykonawcą. Nie zawierano jednak na tę okoliczność aneksów do umowy nr 8/FT/2011. Powyższe niezgodne było z § 11 ust. 2 w związku z ust. 3 pkt 4 przedmiotowej umowy według których „Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – aneksu – pod rygorem nieważności” oraz że „zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie
w sytuacji, gdy: (…) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian, np.: logo, nominału biletu, nazwę biletu itp.”

W § 6 zawartej przez Dyrektora ZDiTM w dniu 03.02.2011 r. umowy nr 8/FT/2011 na „Druk i dostawę biletów (…) na rok 2011
i 2012 (I kwartał)” termin zakończenia realizacji umowy określony został na dzień 31.12.2011 r., jednakże w wyniku kontroli stwierdzono, że faktyczna realizacja umowy jak i wynikające z jej realizacji płatności następowały także w styczniu 2012 r. Ostatnie zamówienie nr FT.MW.0607-1144//11 na 525 550 szt. biletów przesłane zostało do wykonawcy w dniu 28.12.2011 r. natomiast realizacja zamówienia następowała w styczniu 2012 r. – według §3 ust. 1 umowy termin na realizację zamówienia wynosił 14 dni kalendarzowych od złożenia zapotrzebowania. W dniu 05.01.2012 r. wystawiona została przez Wykonawcę faktura VAT nr A/2012/004 (wpływ do ZDiTM w dniu 11.01.2012 r.) dot. 278 000 szt. biletów na kwotę 9.125,74 zł brutto
z terminem płatności do 25.01.2012 r. (do dnia zakończenia kontroli nie dokonano przedmiotowej płatności). Do zrealizowania przez Wykonawcę, w ramach realizacji powyższego zamówienia, pozostało (wg stanu na dzień 13.01.2012. r.) wydrukowanie i dostawa 247 550 szt. biletów. Jednocześnie płatność za fakturę VAT nr A/2011/313 z dnia 19.12.2011 r. nastąpiła w terminie płatności w dniu 05.01.2012r.

W toku kontroli stwierdzono, że podinspektor w Dziale Zamówień Publicznych ZDiTM pomimo, iż wykonywał czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożył oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.), zw. dalej pzp co było niezgodne z art. 17 ust. 2 pzp, według którego osoby  wykonujące czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie
o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pzp. Powyższa osoba została powołana na sekretarza Komisji Przetargowej Zarządzeniem Dyrektora ZDiTM nr 3/DZP/11 w dniu 13.01.2011 r. i wykonywała czynności związane wyjaśnieniem oraz modyfikacją SIWZ. Była także osobą wyznaczoną do kontaktowania się wykonawcami (Rozdział VIII, pkt 8 SIWZ). Odwołana została z funkcji sekretarza w dniu 24.01.2011 r. Zarządzeniem nr 6/DZP/11.

Stwierdzono, że w przedmiotowym postępowaniu nie wezwano dwóch wykonawców do poprawienia/uzupełnienia ofert
o wymagane przez zamawiającego dokumenty, czym naruszono dyspozycję art. 26 ust. 3 pzpwedług którego, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w art. 25 ust. 1, zawierające błędydo ich złożenia w wyznaczonym terminie. Ww. naruszenie dotyczyło następujących ofert:

 1. nr 1 – w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ w kolumnie 3 „cena brutto (zł) za 1 sztukę” wskazana została wartość 0,0443 podczas gdy według pkt. 4 Rozdziału IX SIWZ „wszystkie wartości określone
  w ofercie i formularzu cenowym powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku”,
 2. nr 2 -  zawarta w ofercie kserokopie dokumentów: Odpis z krajowego Rejestru Sądowego nr 0000027610 z dnia 29.12.2010 r., kopia dokumentu potwierdzającego że usługi zostały wykonane należycie, kopia dokumentu rejestracyjnego, nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy – według ww. odpisu z KRS w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawnionych było dwóch członków zarządu działających łącznie – przedmiotowe dokumenty podpisane zostały tylko przez Prezesa Zarządu.

W umowie nr 8/FT/2011 z dnia 03.02.2011 r. w § 7 ust. 2 wskazano, ze „cena za druk i dostawę 1 szt. biletów miesięcznych, trzymiesięcznych, semestralnych, dobowych i wielodobowych, 10-przejazdowych, rodzinnych weekendowych, blankietów do biletów i biletów wolnej jazdy wynosi 0,0443 zł brutto (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki).” Powyższe było niezgodne z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), według którego za cenę uznaje się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.Poczynając od dnia 1 stycznia 1995 r. jednostką pieniężną jest złoty, który dzieli się na 100 groszy. Prawidłowa postać ceny w systemie dziesiętnym powinna zostać uwidoczniona jako liczba naturalna z dwoma miejscami po przecinku. Nie istnieje natomiast cena zapisana w postaci liczby naturalnej z więcej niż dwoma miejscami po przecinku.

W § 2 ust. 6 ww. umowy błędnie wskazano ponadto ilość drukowanych nominałów biletów wielodobowych. Według umowy Wykonawca winien drukować bilety w 6 nominałach natomiast w faktycznie bilety wielodobowe drukowane były przez Wykonawcę w 4 nominałach (15,00 zł, 23,00 zł, 30,00 zł, 46,00 zł).

Stwierdzono ponadto błędy w protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W części 2 pkt 2 protokołu nie uwzględniono w wartości zamówienia wartości przewidywanych zamówień uzupełniających ze wskazaniem równowartości
w euro pomimo, iż według pkt 12 Rozdziału I SIWZ zamawiający przewidywał udzielanie zamówień uzupełniających. Nie wskazano jednocześnie w części 3 lit. a protokołu podinspektora w Dziale Zamówień Publicznych ZDiTMjako osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nie potwierdził się natomiast zarzut dotyczący braku nadruku numeru blankietu wykonanego farbą fluorescencyjną w biletach dobowych, wielodobowych oraz w karnetach 10-przejazdowych. We wszystkich skontrolowanych ww. wzorach biletów przy wykorzystaniu detektora z filtrem UV numery blankietów świeciły. Także w przypadku karnetów 10-przejazdowych szerokości hologramu wynosząca 0,3 cm spełniała warunek określony w § 2 ust. 7 pkt 1 lit. e tiret trzecie umowy nr 8/FT/2011 z dnia 03.02.2011 r. według którego na kuponie kontrolnym winien znajdować się „hologram typu Hot stamping o rozmiarach do 0,4x3,5 cm (…)”. Osobą odpowiedzialną ze strony ZDiTM za realizację przedmiotowej umowy według § 6 ust. 2 był specjalista z Działu Taryfowo-Biletowego.

   W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej zapewniających:

 1. Dokładne oraz szczegółowe weryfikowanie, dostarczanych przez wykonawcę w ramach realizacji umowy, partii towaru.
 2. Przestrzeganie zapisów zawieranych przez siebie umów w szczególności w zakresie formy zmian jej postanowień.
 3. Ustalanie terminu zakończenia realizacji umowy przy uwzględnieniu faktycznego zakończenie wszystkich prac przez wykonawcę lub też składanie ostatniego zamówienia w terminie umożliwiającym wykonawcy jego realizację
  w umownym terminie jej zakończenia.
 4. Składanie, przez wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń
  o braku lub istnieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1 pzp.
 5. Wzywanie wykonawców, którzy w określonym terminie złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
 6. Określanie ceny jednostkowej w zawieranych przez ZDiTM umowach zgodnie z ustawą o cenach. 
 7. Rzetelne sporządzanie protokołu postępowania w szczególności uwzględniając w wartości zamówienia wartości zamówień uzupełniających (w przypadku ich przewidywania) oraz wskazując wszystkie osoby wykonujące czynności
  w postępowaniu.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/05/15, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/05/15 12:46:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/05/15 12:46:40 nowa pozycja