Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: Z/2/11

Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych na remonty i inwestycje w DPS „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” w 2010 r.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W styczniu i lutym 2011r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „ Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych na remonty i inwestycje.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 9 lutego 2011r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8 marca 2011 r.

W wyniku kontroli zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na w na remont III i IV piętra segmentu B2 w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” (kwota umowy - 417.341,36 zł brutto) stwierdzono jedynie uchybienia formalne pozostające bez wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy i zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Stwierdzono, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 04/AG/2010/ZP w wysokości 41.734,14 zł zostało wpłacone w dniu 7 lipca 2010r. do kasy DPS w gotówce, pomimo, że według art.148 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113 poz. 759 ze zm.) zw. dalej pzp, w przypadku formy pieniężnej zabezpieczenia, winno być ono wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.Przyczyną ww było wpisanie w § 11 ust. 3 umowy z dnia 5 lipca 2010r. nr 04/AG/2010/ZP, że zapłata sumy zabezpieczenia nastąpi w gotówce.

Stwierdzono również, że nie wezwano do uzupełnienia następujących ofert:

 • nr 2 – oinformacje dot. podstawy do dysponowania osobą w tabeli stanowiącej część załącznika nr 5 do SIWZ,
 • nr 4 – o dokument pełnomocnictwa, pomimo, że według pkt. 1 w zw. z pkt 5 Rozdziału III SIWZ, dokument taki należało dołączyć do oferty,

Ww. naruszyło art. 26 ust. 3 pzp, według którego zamawiający wzywa wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Oferta nr 2 nie została ponadto odrzucona z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiadała treści SIWZ, co było niezgodne z art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp.

Ustalono ponadto, że w pozostałym zakresie ww. procedurę przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy pzp oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a w szczególności:

 • sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy w tym m.in. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 
 • prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
 • terminowo i kompletnie sporządzono ogłoszenia dot. przetargu,
 • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokóły z postępowania w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
 • żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym m.in. oferty cenowej, wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.

 

 

W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił Dyrektorowi DPS ” Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”:

 1. przestrzeganie przepisów ustawy dotyczących formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 2. dokładne analizowanie ofert wszystkich wykonawców pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w SIWZ,
 3. przestrzeganie przepisów ustawy pzp w szczególności w zakresie wzywania wykonawców,którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego pełnomocnictw albo złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy dozłożenia brakujących dokumentów wyznaczonym terminie, jak i w zakresie odrzucania ofert nieodpowiadających treści SIWZ.

 

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/06/09, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/06/09 12:27:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/06/09 12:27:10 nowa pozycja