Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/33/11

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 sierpnia 2010 r., po kontroli P/67/10 przeprowadzonej przez WKiAW.

Żłobki Miejskie, ul. Podhalańska 1-3 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin  w dniach 22-31 sierpnia 2011 r. przeprowadził kontrolę  w Żłobkach Miejskich, w zakresie: stanu realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia    27 sierpnia 2010 r., dotyczącym kontroli P/67/10.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 września 2011 r.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 sierpnia 2010 r., Prezydent Miasta Szczecin zalecił:

  1. Egzekwowanie od służby bhp obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp.

Na potwierdzenie realizacji powyższego zalecenia przedłożono do kontroli: analizę stanu bhp za 2010 r., analizę wypadków przy pracy za lata 2008-2010, dokumentację przeprowadzonych kontroli stanu bhp w żłobkach wraz z informacjami do pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i podjętych działaniach dotyczących usunięcia zagrożeń.

  1. W zakresie kontroli obiektów budowlanych: uzupełnienie brakujących wpisów w książkach obiektów budowlanych; prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem; przeszkolenie kierowników żłobków w zakresie prawidłowego prowadzenia książek obiektów budowlanych; przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w obowiązujących terminach; wykonywanie zaleceń wynikających z ww. kontroli; zlecanie kontroli obiektów budowlanych osobom posiadającym udokumentowane uprawnienia w tym zakresie.

W toku kontroli ustalono, że pomimo przeprowadzonego dla kierowników żłobków,  w październiku 2010 r. szkolenia, którego tematem był  obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych nadal w tym zakresie popełniano następujące uchybienia:

  • w żadnym ze żłobków nie przeprowadzono kontroli  okresowych  (w 2011 r.), polegających na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, do czego obligował zapis art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
  • do książek obiektów budowlanych wpisywano protokoły kontroli nie wymagane zapisem  § 5 pkt 4  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca     2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134),     w tym: protokoły z prac: przeglądowo konserwacyjnych gaśnic, konserwacyjno - naprawczych lamp oświetlenia awaryjnego, protokoły  kontroli Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, itp.
  • Uzupełnienie wykazu prac wzbronionych kobietom o prace wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia.

Przedłożony do kontroli wykaz prac wzbronionych kobietom, stanowiący integralną część regulaminu pracy,  był zgodny z zapisami  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 1996 r.  w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm.). Wykaz był usystematyzowany i zawierał: wykaz prac wzbronionych kobietom; kobietom w ciąży i w okresie karmienia, a wskazane  w wykazie prace występowały, bądź mogły potencjalnie występować w Żłobkach.

  1. Stosowanie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wyłącznie ręczników jednorazowego użytku.

W toku wizytacji obiektów sprawdzono pomieszczenia sanitarne w Żłobku nr  2, 3, 5, 7  i 8. W pomieszczeniach tych znajdowały się ogólnodostępne środki higieniczne, w tym: ręczniki papierowe  jednorazowego użytku.

  1. Zobligowanie zespołu powypadkowego do ustalania wszystkich, adekwatnych do zaistniałych zdarzeń, przyczyn wypadków i wskazywania środków profilaktycznych.

W okresie od 01.09.2010 r. do dnia kontroli w Żłobkach nie odnotowano wypadków przy pracy.

  1. Dopuszczanie do pracy wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie.

Na dzień kontroli pracownicy posiadali aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

  1. Poddawanie pracowników szkoleniom wstępnym w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy  oraz szkoleniom okresowym w obowiązujących terminach.

Kontrolą objęto dokumentację ze szkoleń wstępnych oraz szkoleń okresowych 15 pracowników. W toku kontroli stwierdzono, że pracodawca wywiązał się  z obowiązku nałożonego zapisem art. 2373 § 2 k.p. zobowiązującego pracodawcę do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie.

Wszyscy objęci kontrolą pracownicy odbyli szkolenia w obowiązujących terminach.

 

 

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/10/10 14:40:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/10/10 14:40:31 nowa pozycja