Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/25/11

Prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w latach 2009 – 2010.

Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W okresie od 30.06.2011 r. do 27.07.2011 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Zakładzie Usług Komunalnych przy ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie, w zakresie prawidłowości stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w latach 2009 - 2010.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli doręczonym w dniu 9 sierpnia 2011 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 sierpnia 2011 r.

            Badaniem objęto 6 spośród 132 ogółem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w latach 2009 – 2010 na łączna kwotę 2.270.177,00 zł brutto (kwoty zawartych umów), tj:

 • 1.090.000,00 zł brutto – postępowanie nr WZ/Iz/6/2010,
 • 246.800,00 zł brutto oraz 68.317,29 zł brutto – postępowanie nr WZ/Iz/39/2009,
 • 144.000,00 zł brutto – postępowanie nr WZ/Iz/RG/82/2010,
 • 86.690,08 zł brutto – postępowanie nr WZ/Iz/38/2010,
 • 129.710,40 zł brutto oraz 225.413,53 zł brutto – postępowanie nr WT/O/2009,
 • 279.245,96 zł brutto – postępowanie nr WUZ/19/2010.

Kontrola ww. postępowań w zakresie prawidłowości stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych wykazała jedynie nieprawidłowości i uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania. Z uwagi jednak na systemowy charakter niedociągnięć dotyczących terminów publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówień w Biuletynie Zamówień Publicznych należy wzmocnić funkcjonowanie kontroli zarządczej w powyższym obszarze. Pojedyncze uchybienia dotyczyły także weryfikacji dokumentacji oraz wzywania wykonawców do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów składanych w postępowaniu.

W toku kontroli ustalono, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr WT/Iz/39/2009 nie wezwano wykonawców składających niżej wymienione oferty do uzupełnienia oraz poprawienia dokumentów:

 • Nr 3 – poprzez poprawienie błędu formalnego w: ofercie cenowej, oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pzp, wykazie wykonanych prac podobnych, wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w zakresie oznaczenia wykonawcy w imieniu i na rzecz którego składane były dokumenty przez pełnomocnika. Jako Wykonawca wskazana została bowiem jedna z firm  zamiast Konsorcjum firm. Jednocześnie dokument własny jakim było „Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej” jednej firmy został poświadczony za zgodność z oryginałem przez właściciela drugiej firmy a jednocześnie pełnomocnika Konsorcjum. Powyższe było niezgodne z zapisami pkt 4 ppkt 2 lit. a i b Rozdziału III SIWZ, wg którego oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy a dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólna.
 • Nr 6 – poprzez złożenie przez Wykonawcę wymaganego Rozdziałem III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pełnomocnictwa. Punkt 5 ww. Rozdziału wskazywał, iż wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1-4 Rozdziału III SIWZ. Pkt 1 wskazywał, iż wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
  w postępowaniu i zawarcia umowy. Pkt 2 natomiast wskazywał, iż pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.

Powyższe naruszało art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zw. dalej pzp, według którego zamawiający powinien wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

W przypadku postępowania nr WZ/Iz//6/2010 ZUK zwracając się do wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 pzp o potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu odnośnie wiedzy i doświadczenia nie zwrócił się jednocześnie o potwierdzenie spełniania warunku dot. wykształcenia osoby do kierowania pracami w zakresie zieleni. Według pkt 1 ppkt 1 lit. c Rozdziału V SIWZ wykonawca winien dysponować osobą do kierowania pracami w zieleni posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe, tj ogrodnictwo, rolnictwo, architektura krajobrazu, natomiast w złożonej ofercie znajdowała się jedynie informacja o dysponowaniu przez wykonawcę osobą będącą „dyplomowanym ogrodnikiem”. Należy wskazać jednocześnie, że powyższy Wykonawca został wykluczony z postępowania z uwagi na niepotwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia.

            W wyniku kontroli ustalono, że w postępowaniach nr WUC/19/2010, WZ/Iz/38/2010, WZ/Iz/RG/82/2010 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowane zostały w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero w dniach 29.09.2010 r., 16.07.2010 r. oraz 10.01.2011 r. czyli odpowiednio 12, 32, 10 dni po zawarciu umów z wykonawcami, co naruszyło dyspozycję art. 95 ust. 1 pzp, wg którego ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamawiający zamieszcza niezwłocznie po zawarciu umowy.

            Ustalono ponadto, że w pozostałym zakresie procedury dotyczące zamówień publicznych przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy pzp oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a w szczególności:

 1. sporządzano Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zawierające wszystkie wymagane przepisami elementy w tym m.in. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 
 2. prawidłowo określano przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
 3. prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokół z postępowania w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
 4. żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym m.in. ofertę cenową, kosztorys ofertowy, wykaz wykonanych robót budowlanych, wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przygotowywaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przeprowadzaniem procedury zajmował się Główny Specjalista Wydziału Organizacyjnego ZUK.

W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił wzmocnienie systemu kontroli zarządczej, który zapewni:

 1. Wzywanie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
 2. Zwiększenie nadzoru oraz przestrzeganie przepisów ustawy pzp w zakresie niezwłocznego publikowania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia po zawarciu umowy z wykonawcą.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/12/19, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/12/19 11:11:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/12/19 11:11:04 nowa pozycja