Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/24/11

Prawidłowość przeprowadzania procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont pomieszczeń stolarni, pracowni komputerowej i pracowni tapicerskiej w 2010 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2, ul. Jagiellońska 65 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 65 w Szczecinie w zakresie prawidłowości przeprowadzania procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont pomieszczeń stolarni, pracowni komputerowej i pracowni tapicerskiej w 2010 r.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 23 sierpnia 2011 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 września 2011 r.

Kontrola prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń stolarni, pracowni komputerowej i pracowni tapicerskiej w 2010 r. (kwota umowy 195.000 zł) wykazała nieprawidłowości i uchybienia polegające przede wszystkim na niezamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, nieprawidłowym oszacowaniu wartości zamówienia, niewezwaniu wykonawcy do uzupełnienia oferty oraz zwróceniu wadium w wysokości niepowiększonej o odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego. Ujawnione uchybienia formalne pozostawały bez wpływu na wynik postępowania i zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie mniej jednak z uwagi na ilość stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości negatywnie ocenia się funkcjonowanie kontroli zarządczej w badanym obszarze.

Stwierdzono, że nie umieszczono ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, czym naruszono dyspozycję art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej pzp, według którego, jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wartość zamówienia w kwocie 195 000 zł ustalono z kolei na podstawie wybranej oferty zamiast na podstawie kosztorysów inwestorskich, co było niezgodne z art. 33 ust. 1 pzp, wg którego, wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; bądź planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W protokołach z postępowania wpisano natomiast wynagrodzenie wykonawcy w kwocie brutto, pomimo że wg art. 32 ust. 1 pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia powinno być całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

Przy szacowaniu wartości zamówienia nie uwzględniono przewidzianych w SIWZ zamówień uzupełniających, a wg. art. 32 ust. 3 pzp w przypadku gdy zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub  art. 134 ust. 6 pkt 3 i i4 pzp  należy uwzględnić ich wartość.

Pomimo przedstawienia przez wykonawcę błędnie wypełnionego załącznika nr 5 do SIWZ (wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), nie wezwano go do przedstawienia dokumentu zgodnego z wymaganiami SWIZ, czym naruszono przepis art. 26 ust.3 zd. 1 pzp, według którego zamawiający powinien wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów (…) albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy (…) do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Stwierdzono ponadto, że wadium zwrócono w takiej samej wysokości, w jakiej zostało wniesione, tj. w kwocie 19 500 zł, bez odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, co było niezgodne z art. 46 ust. 4 pzp, według którego jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Ogłoszenia o zamówieniu umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, nie zawierały daty publikacji ogłoszenia w BZP, co naruszyło art. 40 ust. 6 pkt 3 pzp, według którego powinny zawierać informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego nie zawierała informacji o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, czym naruszono treść art. 92 ust. 1 pkt 4 pzp, który nakłada na zamawiającego obowiązek jednoczesnego zawiadomienia niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawców, którzy złożyli oferty, o (…) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Wbrew dyspozycji art. 27 ust. 1 pzp, według którego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, o wyborze oferty poinformowano wykonawcę telefonicznie. Powyższe naruszyło również postanowienia rozdziału IX ust. 2 i 3 SIWZ, które wymagały formy pisemnej, a w odniesieniu do niektórych, enumeratywnie wymienionych dokumentów dopuszczały porozumiewanie się za pomocą faksu.

Wybrany wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymaganego w rozdziale XIII ust. 2 SIWZ oraz § 11 umowy z dnia 15 września 2010 r. Ww. brak nie został zauważony, czego konsekwencją było niewezwanie do uzupełnienia tego braku i zawarcie umowy z wybranym wykonawcą, pomimo braku ww. zabezpieczenia.

Kontrola wykazała również liczne nieprawidłowości w wypełnieniu protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentów dotyczących wykonania zawartej umowy:

 • w rubryce 2 i 3 protokołu na druku ZP-2, w pkt 5 oraz w tytule protokołu na druku ZP-2/PN,NBO,ZOC, a także w tytule protokołu na druku ZP-12, brak skreśleń alternatywnych;
 • w pkt. 5 protokołu na druku ZP-2/PN,NBO,ZOC zawarto błędną informację- wskazano odmienny sposób ustalenia wartości zamówienia niż w protokole ZP-2 oraz w wyjaśnieniach Dyrektora SOSW 2;
 •  protokół przekazania placu budowy do wykonawstwa zawiera daty rozpoczęcia i zakończenia robót niezgodne z treścią protokołu w sprawie odbioru ostatecznego oraz z wyjaśnieniami Dyrektora SOSW 2.

 

Wg standardu kontroli zarządczej grupy C - Mechanizmy kontroli - pkt 14 - Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych lit. a zawartego w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).należy zapewnić rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych.Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia w wypełnieniu dokumentów wskazują na nieprawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej we wskazanym obszarze.

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi SOSW nr 2:

 1. Zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 2. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, bądź planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 3. Ustalanie wartości zamówień na podstawie całkowitego szacunkowego wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.
 4. Uwzględnianie wartości przewidzianych w SIWZ zamówień uzupełniających przy szacowaniu wartości udzielanego zamówienia.
 5. Dokonywanie uważnej analizy przesyłanych przez oferentów dokumentów oraz wzywanie do uzupełnienia oferty w przypadku stwierdzenia niezgodności z SIWZ.
 6. Zwracanie wadium wniesionego w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
 7. Przestrzeganie przepisów pzp w szczególności w zakresie informacji zawieranych w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej, a także w informacji o wyborze najkorzystniejszej ofertyzamieszczonej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.
 8. Przestrzeganie przepisów pzp oraz zapisów SWIZ w zakresie dopuszczalnych form porozumiewania się z wykonawcami.
 9. Realizowanie zapisów SIWZ oraz zawartej z wykonawcą umowy, w zakresie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 10. Staranne dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: prawidłowe i kompletne wypełnianie protokołu z postępowania oraz dokumentów dotyczących wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/11/28, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/11/28 11:40:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/11/28 11:40:08 nowa pozycja