Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/4/11

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2010 r.

Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Duńska 43 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach  24.01. – 8.02.2011 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Duńskiej 43 w Szczecinie, zw. dalej SP nr 7, w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2010 r.Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/4/11podpisanym w dniu 4 marca 2011 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 marca 2011 r.

            W wyniku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości  w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2010 r.,  a jedynie uchybienia nie mające wpływu na prawidłowe gospodarowanie funduszem. Kontrolą objęto wszystkie świadczenia, jakie zostały wypłacone w 2010 r. w kwocie 137.996,84 zł.

Polityka gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej ZFŚS, w SP nr 7 zawarta była w dostępnym regulaminie obowiązującym od dnia 07.12.2009 r. wprowadzonym Zarządzeniem Nr 113/2009/2010 z dnia 03.12.2010 r. Założenia szczegółowe dotyczące roku 2010, to znaczy: Preliminarz wpływów i wydatków ZFŚS na 2010 r. i Tabela dopłat do świadczeń z ZFŚS uregulowane zostały w formie Załączników na posiedzeniu Zespołu Doradczego w dniu 11.03.2010 r.

W toku kontroli dostępnej dokumentacji ZFŚS – wniosków o świadczenia  z funduszu, umów o pożyczki mieszkaniowe – stwierdzono, że na 205 skontrolowanych dokumentów dotyczących m.in. pomocy finansowej i rzeczowej, pomocy w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe oraz dofinansowania wypoczynku, w zastosowanych wnioskach, w 22. przypadkach nie wypełniono rubryk, w których powinno być zawarte uzasadnienie celowości ubiegania się o przyznanie pomocy osobie uprawnionej, co było niezgodne z zapisem § 14 obowiązującego regulaminu, według którego przyznawanie świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej  i materialnej osoby uprawnionej, czyli od kryterium socjalnego. Ustalono ponadto, że w przypadku 1. na 13 podpisanych umów o pożyczki mieszkaniowe nie zostało wypełnione oświadczenie wnioskodawcy o dochodach, co było niezgodne z § 14 i 16 obowiązującego regulaminu. Zgodnie z § 16 osoby uprawnione starające się o pomoc bądź świadczenie socjalne składają  każdorazowo pisemne wnioski wraz z oświadczeniami o wysokości dochodów  na osobę w gospodarstwie domowym  (nie dotyczy to jedynie świadczeń urlopowych dla nauczycieli).

W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej sfinansowanego ze środków ZFŚS wyjazdu integracyjnego do Berlina – faktury oraz listy uczestników stwierdzono odstępstwo w zakresie niedopełnienia przyjętych i obowiązujących zasad gospodarowania ZFŚS. Dokumentacja nie zawierała wniosków osób uprawnionych, które wraz z rodzinami uczestniczyły w wycieczce. Zgodnie z § 16 regulaminu ZFŚS w SP nr 7 osoby uprawnione starające się o pomoc bądź świadczenie socjalne składają każdorazowo pisemne wnioski wraz z oświadczeniami o wysokości dochodów na osobę w gospodarstwie domowym (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli). Na zapewnienie przez Dyrektora SP nr 7 rzetelnego i pełnego dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych i gospodarczych oraz weryfikację operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji, wskazuje standard kontroli zarządczej  grupy C – Mechanizmy kontroli -  szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, o którym mowa w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

Zgodnie z obowiązującym w SP nr 7 Regulaminem kontroli wewnętrznej wraz z instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji związanej  z działalnością socjalną jest Główny księgowy.   

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił:

1. weryfikację i uzupełnienie wniosków o brakujące uzasadnienia i oświadczenia            o dochodach oraz ewentualne wyegzekwowanie nienależnie wypłaconych świadczeń,

2. przestrzeganie zapisów regulaminu w kwestii każdorazowego i kompletnego wypełniania wniosków przez osoby ubiegające się o pomoc z ZFŚS.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/06/02, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/06/02 15:01:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/06/02 15:01:17 nowa pozycja