Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/42/11

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.05.2010 r., po kontroli P/51/10 przeprowadzonej przez WKiAW

Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Czorsztyńska 35 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin  w dniach:
10-13 października 2011 r. przeprowadził kontrolę  w Szkole Podstawowej Nr 48        w Szczecinie, zwanej dalej SP48, w zakresie: stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.05.2010 r., dotyczącym kontroli P/51/10.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że pracodawca nie zrealizował zalecenia dotyczącego wzmożenia nadzoru nad prowadzeniem postępowań powypadkowych.

Z dokumentacji wypadku przy pracy, w którym poszkodowaną została osoba zatrudniona na stanowisku głównej księgowej wynikało, że zespół powypadkowy nie wykonał oględzin z miejsca wypadku potwierdzających śliską nawierzchnię, opisaną  w przyczynach wypadku, jak również nie dokonał oceny stanu technicznego samozamykacza drzwi, będącego przyczyną urazu.

Postępowanie powypadkowe, w którym poszkodowaną została osoba zatrudniona na stanowisku sprzątaczki, na skutek braku skutecznych procedur dotyczących sposobu postępowania po zaistniałym zdarzeniu, jak również braku komunikacji wewnętrznej, wszczęte zostało po kilku miesiącach od zdarzenia, co było niezgodne z zapisami  § 2 i 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  1 lipca 2009 r.w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy   (Dz. U. Nr 105, poz. 870), wg których  pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Według zapisów standardów kontroli zarządczejz grupy D – „Informacja  i komunikacja” oraz grupyE – „Monitorowanie i ocena” zawartych w Załączniku do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84), system komunikacji powinien umożliwiać przepływ potrzebnych informacji wewnątrz jednostki, zarówno w kierunku pionowym jak  i poziomym. Efektywny system komunikacji  powinien zapewnić nie tylko przepływ informacji, ale także ich właściwe zrozumienie przez odbiorców. System kontroli zarządczej powinien podlegać bieżącemu monitorowaniu i ocenie. Należy monitorować skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, co umożliwi bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów.

W trakcie kontroli stwierdzono ponadto, iż nie wykonano zalecenia dotyczącego realizacji zaleceń, decyzji państwowych organów kontroli nad warunkami pracy .

Po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie wykonano obowiązku wynikającego  z nakazu, dotyczącego ustalenia wykazu stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymać posiłki i napoje profilaktyczne, oraz szczegółowych zasad ich wydawania.

W zakresie stosowania zalecenia dotyczącego przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy stwierdzono, iż wszyscy pracownicy przyjęci do pracy (po dniu kontroli) zostali poddani szkoleniu wstępnemu przed przystąpieniem do pracy, natomiast 4 osoby, zatrudnione na stanowiskach robotniczych, odbyły szkolenie częściowo poza godzinami pracy,  co było niezgodne z zapisem art. 2373§ 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), wg którego szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Kontrola realizacji zalecenia dotyczącego egzekwowania od służby bhp obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp wykazała, że służba ta wykonywała większość zadań wynikających z rozporządzenia. Nadal jednak nie uczestniczyła w planach modernizacji, rozwoju placówki; planach rozwiązań techniczno - organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp.

Pozostałe zalecenia dotyczące: przeprowadzenia badań i pomiarów natężenia oraz równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy; dostosowania wykazu prac wzbronionych kobietom do rodzajów prac występujących w jednostce; dostosowania wewnętrznych uregulowań do rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; wprowadzenia do „tabeli  środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego” wszystkich środków przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy; wprowadzenia do Regulaminu pracy sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku pracy; skorygowania w Regulaminu pracy rodzajów szkoleń w zakresie bhp; wyznaczenia osób do obsługi apteczek - zostały zrealizowane i do ich realizacji nie wniesiono uwag.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi SP48:

  1. Prowadzenie postępowań powypadkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Realizacja zaleceń, decyzji państwowych organów kontroli nad warunkami pracy.
  3. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie bhp zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
  4. Egzekwowanie od służby bhp obowiązków wynikających z rozporządzenia
    w sprawie służby bhp.

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/12/01, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/12/01 15:17:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/12/01 15:17:38 nowa pozycja