Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/7/11

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałe organy kontroli nad warunkami pracy.

Przedszkole Publiczne nr 20, ul. Wieniawskiego 17 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin,  w okresie od 27.01. 2011 r. do 24.02. 2011 r. przeprowadził kontrolę  w Przedszkolu Publicznym nr 20, ul. Wieniawskiego 17, 71-130 Szczecin, zwanym w dalszej treści PP20,  w zakresie: przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r.  Kodeks pracy  (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21,      poz. 94 ze zm.), zwanej dalej k. p.; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 września 1997 r.  w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.); realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08.03.2011 r.

W PP20 zatrudnionych było 25 pracowników, w tym kobiet 22.

Zadania służby bhp wykonywał inspektor ds. bhp, na podstawie umowy zawartej pomiędzyPP20, a Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie.

Według zapisu art. 23711  § 1 i 2 Kodeksu pracy  (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawca zatrudniający (...) do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy (...);  w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

W rozumieniu zapisu § 4  ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie służby bhp, specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.

Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynikało, że osoba wykonująca zadania służby bhp w PP20 nie posiadała kwalifikacji specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

W toku kontroli realizacji zadań służby bhp stwierdzono, że osoba wykonująca zadania tej służby nie sporządzała i nie przedstawiała pracodawcy, co najmniej raz  w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, do czego zobowiązywał ją zapis § 2  ust. 1 pkt 3 rozporządzenia  w sprawie służby bhp.

Zakresem kontroli objęto realizację zapisu art. 214 § 2 k. p. zobowiązującego pracodawcę do utrzymywania obiektów budowlanych i znajdujących się w nich pomieszczeń pracy, a także terenów i urządzeń z nimi związanych w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy; art. 62 ust. 1 i  art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), zwaną dalej ustawą p. b., nakładającego na właściciela bądź zarządcę obowiązek kontroli obiektów oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych.

W toku kontroli powyższych zagadnień stwierdzono, że: nie została założona książka obiektu budowlanego; nie były prowadzone kontrole okresowe, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku,budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; kontrolę instalacji piorunochronnej przeprowadziła osoba nie posiadająca wymaganych kwalifikacji określonych zapisem art. 62 ust. 5 ustawy p.b., wg którego  kontrolę stanu technicznego (...) piorunochronnych (…) powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Nadmienić należy jednocześnie, że w czasie trwania kontroli:

 • założono książkę obiektu budowlanego i uzupełniono wszystkie niezbędne wpisy,
 • przeprowadzono kontrolę (5-letnią) w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, która swoim zakresem obejmowała również kontrolę roczną.

Działając w oparciu o zapis art. 176 k.p., wg którego nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowiaoraz zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r.w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm) w PP20 ustalono wykaz prac wzbronionych kobietom, który stanowił integralną część zakładowego regulaminu pracy.

W toku kontroli ustalono, iż część maszyn będących na wyposażeniu jednostki została nabyta przed 2003 r. Do dnia kontroli nie dokonano pełnej, udokumentowanej ich oceny, pod kątem spełnienia wymogów określonych w rozdziale  3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.), do czego obligował zapis  § 34 ww. rozporządzenia, wg którego  maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być,  w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych   w rozdziale 3.

Działając w oparciu o zapis art. 227 § 1 pkt 2 k.p. pracodawca przeprowadził dwukrotne badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia  w środowisku pracy.

Ponieważ wyniki dwóch kolejnych badań i pomiarów nie przekroczyły  0,1 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia nie prowadzono dalszych badań  i pomiarów , co było zgodne z zapisem  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia    z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645 ze zm.), badań i pomiarów nie przeprowadza się, jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i pomiarów nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia (…), a w procesie technologicznym lub w warunkach występowania danego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokość stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia.

W toku kontroli obowiązków w zakresie przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stwierdzono, że w PP20: ustalono zasady przydzielania, gospodarowania i ewidencjonowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, w tym: rodzaje środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach. Stwierdzono natomiast, że nie ustalono stanowisk, na których dopuszczono używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego, pomimo, że pracownicy otrzymywali ekwiwalent pieniężny za ich używanie, co było niezgodne z zapisem art. 2377§ 2 k.p., wg którego  pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa  i higieny pracy.

W okresie objętym kontrolą w PP20 zarejestrowano 1 wypadek przy pracy, któremu w dniu 09.03.2009 r. uległa pracownica zatrudniona, w dniu zdarzenia, na stanowisku intendenta.

W toku kontroli dokumentacji powypadkowej stwierdzono następujące uchybienia:

 • ponieważ w jednostce nie działała społeczna inspekcja pracyw skład zespołu powypadkowego wchodził przedstawiciel pracowników, którego wyznaczył pracodawca, co było niezgodne z zapisem  art. 23713a  k. p.,   wg którego przedstawiciele pracowników (...) są wybierani przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają - przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy,
 • w przyczynach wypadku nie wskazano przyczyn technicznych i organizacyjnych (np. czy samochód był sprawny technicznie, dlaczego kierowca postąpił w określony sposób itp.), oraz nie podjęto udokumentowanych czynności potwierdzających zastosowanie środków zapobiegających podobnym wypadkom, do czego obligował zapis art. 234 § 1 k.p., wg którego  w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany (...) zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności  i przyczyn wypadku, zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom,
 • osoba wykonująca zadania służby bhp nie skontrolowała realizację wniosków   i zaleceń powypadkowych, do czego obligował ją zapis § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie służby bhp,  wg którego do zakresu działania służby bhp należy: udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,  a także kontrola realizacji tych wniosków.

Według zapisu § 39a ust. 3 rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.) pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań, występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, osób pracujących na tym stanowisku; wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

W toku analizy dokumentacji oceny ryzyka zawodowego  ustalono, iż:

 • nie dokonano oceny ryzyka na stanowisku intendenta,
 • nie wskazano osób pracujących na stanowisku: pracownika administracyjno     -biurowego, nauczyciela wychowania przedszkolnego, kucharza i pomocy

     kuchennej, konserwatora/pracownika do prac lekkich oraz palacza c.o.,

 • na większości stanowisk jako zagrożenie wskazano czynniki biologiczne  i chemiczne bez określenia rodzajów tych czynników,
 • na stanowisku palacza c.o. wykazano narażenie na czynniki biologiczne, do którego mogło dojść podczas wykonywania prac „przy naprawie i konserwacji urządzeń sanitarno-higienicznych szkoły (…)” pomimo, że pracownicy nie wykonywali tego typu prac, nie wykazano natomiast typowych zagrożeń występujących na stanowisku palacza, takich jak: zagrożenia poparzeniem, oddziaływania pyłów przemysłowych, szkodliwych związków chemicznych (CO, CO2, SO2), mikroklimatu gorącego,
 • na stanowisku kucharza i pomocy kuchennej jako czynnik szkodliwy wskazano „oddziaływanie szkodliwych produktów spalania CO, CO2, gazu ziemnego” pomimo, że na wyposażeniu kuchni były wyłącznie urządzenia zasilane energią elektryczną, a  placówka nie była podłączona do sieci gazowej,
 • na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i pomocy nauczyciela nie wskazano zagrożeń związanych z przemieszczaniem się po terenie zewnętrznym obiektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji obowiązku wynikającego z zapisu  art. 229 § 4 k.p., wg którego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

W toku kontroli dokumentacji szkoleń w dziedzinie bhp ustalono, iż 2 pracownice nie zostały poddane szkoleniu wstępnemu „instruktaż ogólny”, co było niezgodne  z zapisem   art. 2373§ 2  k. p. ,  wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień dotyczących realizacji obowiązków wynikających z wystąpień, nakazów, decyzji państwowych organów kontroli nad warunkami pracy w PP20.

W odniesieniu do pozostałych obowiązków objętych kontrolą stwierdzono, że realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami i do ich realizacji nie wniesiono zastrzeżeń.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP20:

 1. Powierzenie wykonywania zadań służby bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Egzekwowanie od służby bhp obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp.
 3. Prowadzenie na bieżąco książki kontroli obiektu budowlanego.
 4. Przeprowadzanie wymaganych prawem kontroli obiektów budowlanych.
 5. Dokonanie oceny i dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań określonych w przepisach.
 6. Ustalenie stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Wzmocnienie nadzoru nad prowadzeniem postępowań powypadkowych oraz wyciąganie wniosków z zaistniałych zdarzeń.
 8. Dostosowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego do obowiązujących przepisów.
 9. Szkolenie pracowników w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy.

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/04/01, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/04/01 13:30:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/04/01 13:30:45 nowa pozycja