Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: Z/7/11

Prawidłowość przeprowadzania procedury udzielania zamówień publicznych na zakup i dostawę artykułów żywnościowych a także ochronę i dozór obiektu w latach 2009 – 2010 r.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W okresie od 19.04.2011 r. do 05.05.2011 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie, w zakresie prawidłowości przeprowadzania procedury udzielania zamówień publicznych na zakup i dostawę artykułów żywnościowych a także ochronę i dozór obiektu w latach 2009 – 2010.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli doręczonym w dniu 1 czerwca 2011 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 lipca 2011 r.

Kontrola prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia 4. zamówień publicznych w latach 2009 r. i 2010 r. w zakresie dostawy artykułów żywnościowych a także ochrony i dozoru obiektu wykazała nieprawidłowości i uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania.

Stwierdzono, że przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówień nr ZP/19/AG/09, ZP/05/AG/10, ZP/08/AG/10 uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego okresu w stosunku do realizowanych dostaw, co było niezgodne z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759, ze zm.)zw. dalej pzp, wg którego przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnienia się prognozowany na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Ustalono również, że nie wezwano wykonawców do uzupełnienia ofert nr  3  i 1 w prowadzonych postępowaniach odpowiednio nr ZP/08/AG/10 i ZP/05/AG/10 o dokument pełnomocnictwa, pomimo, że według pkt. 1 w zw. z pkt 5 Rozdziału III SIWZ, dokument taki należało dołączyć do oferty. Ww. naruszyło art. 26 ust. 3 pzp, według którego zamawiający wzywa wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

W toku kontroli ustalono, że w postępowaniach nr ZP/08/AG/10 i ZP/05/AG/10  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana do wykonawców nie zawierała zapisu dot. terminu, określonego zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, czym naruszono art. 92 ust. 1 pkt 4 pzp, który wskazywał na taką konieczność.

W postępowaniu nr ZP/05/AG/10 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero w dniu 03.01.2011 r. podczas gdy umowa nr 10/AG/2010 zawarta została z wykonawcą w dniu 29.11.2010 r. tym samym naruszając dyspozycję wynikającą z art. 95 ust. 1 pzp, wg którego zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP.

W toku kontroli stwierdzono, że w postępowaniu nr ZP/17/AG/09 zamawiający nie udokumentował faktu przedłożenia do wglądu przez wykonawcę oryginału pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania firmy. W ofercie wykonawcy znajdowała się jedynie kserokopia pełnomocnictwa niepoświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Według pkt. 5 Rozdziału I SIWZ upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Naruszono jednocześnie zasadę określoną w art. 9 ust. 1 pzp wskazującą, iż postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Ustalono ponadto drobne uchybienia formalne polegające na niewskazaniu w protokole z postępowania nr ZP/17/AG/09 daty ustalenia wartości zamówienia, czym naruszono zapisy § 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154). W ogłoszeniach o zamówieniu jako stronę na której dostępna była Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazano www.dps.romera.szczecin.pl, a stroną na której zamawiający zamieszczał SIWZ była strona www.bip.dps.romera.szczecin.pl. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia błędnie wskazano natomiast ilość otrzymanych w postępowaniu ofert jak i cenę netto oferty z najniższą ceną (dot. postępowania nr ZP/19/AG/09).

W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił stworzenie systemu kontroli zarządczej, który zapewni:

  1. Ustalanie wartości zamówienia przy uwzględnieniu prognozowanego na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
  2. Wzywanie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych pełnomocnictw do złożenia brakujących dokumentów,
  3. przestrzeganie przepisów ustawy pzp w szczególności w zakresie danych zawieranych w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, niezwłocznego publikowania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia po zawarciu umowy z wykonawcą, pisemności postępowania, informacji zawieranych w protokole postępowania,
  4. Właściwe wskazywanie strony w ogłoszeniu o zamówieniu na której dostępna będzie SIWZ

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/08/11, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/08/11 13:56:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/08/11 13:56:41 nowa pozycja