Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: Z/4/11

Stosowanie ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w latach 2009 - 2010 r., przestrzegania procedury przyjęć do DPS, w kontekście umieszczenia w DPS przy ul. Kruczej Pani I.Ś. (postępowanie z lokalem zamieszkiwanym do czasu przyjęcia do DPS przez ww. osobę), wykonania obowiązków związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez Dyrektora MOPR oraz Dyrektora DPS „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W okresie od 10.03.2011 r. do 23.03.2011 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3 oraz w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w latach 2009 - 2010, przestrzeganiem procedury przyjęć do DPS, w kontekście umieszczenia w DPS przy ul. Kruczej osoby wskazanej w piśmie-anonimie (postępowanie z lokalem zamieszkiwanym do czasu przyjęcia do DPS przez ww. osobę), wykonania obowiązków związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez Dyrektora MOPR oraz Dyrektora DPS „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli doręczonym w dniu 1 kwietnia 2011 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Kontrola przeprowadzona na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin w wyniku pism-anonimów skierowanych do Prezydenta Miasta w dniach 09.12.2010 r. oraz 27.12.2010 r. potwierdziła stawiane w ww. piśmie zarzuty jedynie w części.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące:

 1. decyzji o umieszczeniu w DPS przy ul. Kruczej pensjonariuszki (pod kątem kolejności przyjęć, dostępności miejsc w DPS oraz postępowania
  z zajmowanym dotychczas przez pensjonariuszkę mieszkaniem),
 2. naboru zewnętrznego jak i awansowania pracowników na wyższe stanowiska w MOPR,
 3. prawidłowości danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych
  w 2010 r. przez Dyrektora MOPR oraz Dyrektora DPS (pod kątem danych dot. posiadanych nieruchomości).

W ramach systemu kierowania do DPS negatywna ocena dotyczy braku w MOPR opracowanych w formiepisemnej procedur dotyczących realizacji wniosków o przyjęcie do DPS w tym szczegółowych zasad w zakresie kolejności realizacji przedmiotowych wniosków. Z uwagi na fakt, iż kierowanie do DPS stanowi wrażliwy – z punktu widzenia interesu społecznego – obszar jaki i z uwagi na jawność i przejrzystość procesów realizowanych w jednostce, wskazane byłoby pisemne opracowanie jednoznacznych zasad dotyczących powyższego w tym wprowadzenie mechanizmów kontroli zapewniających realizowanie wniosków w kolejności wynikającej z dokonywanych wpisów na listę osób oczekujących. Jednocześnie według standardu kontroli zarządczej „dokumentowanie systemu kontroli zarządczej” z grupy C „mechanizmy kontroli” zawartego w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, procedury wewnętrzne, instrukcje stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej.

W toku kontroli stwierdzono, iż w MOPR nie znajdowała się lista osób oczekujących na umieszczenie w DPS dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych dot. 2007 r. W oparciu o odtworzoną przez Kierownika Samodzielnej Sekcji ds. DPS i Ośrodków Wsparcia w MOPR listę osób oczekujących ustalono, iż w trakcie realizacji wniosków o skierowanie do DPS niedochowano kolejności wynikającej z ww. listy. Ustalono bowiem, że w dniu 25.05.2007 r. ówczesny Dyrektor MOPR wystawił decyzję o umieszczeniu pensjonariuszki w DPS „Dom Kombatanta” w Szczecinie w sytuacji, kiedy na pozycjach wcześniejszych na liście osób oczekujących znajdowały się osoby, które także spełniały wymagania dot. zwolnionego miejsca w pokoju dwuosobowym w zakresie płci oraz rodzaju schorzenia, a także charakteryzowały się podobnym stopniem sprawności.  Nie wystąpiły jednocześnie przesłanki dot. realizacji wniosku poza kolejnością wynikające z § 9 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) związane z nagłymi wypadkami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

Potwierdzono częściowo zarzut stawiany w piśmie z dnia 09.12.2010 r. dotyczący umieszczenia pensjonariuszki przy braku miejsc w DPS przy ul. Kruczej. Ustalono, iż ww. pensjonariuszkę przyjęto do DPS „Dom Kombatanta” pomimo, że w dniu przyjęcia tj. 30.05.2007 r. w DPS znajdował się już komplet 235 mieszkańców, co było niezgodne z zapisem zawartym w § 5 załącznika do Uchwały nr LIV/1019/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10.04.2006 r. stanowiącej Statut jednostki, zmienionego Uchwałą nr LXIII/1176/06 Rady Miasta z dnia 16.10.2006 r., wg którego „Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczona dla 235 osób przewlekle somatycznie chorych.” Powyższa sytuacja (ilość mieszkańców większa niż ilość miejsc określona statutem DPS) trwała do końca listopada 2007 r. (wg sprawozdania dotyczącego wykorzystania miejsc w DPS z dnia 03.01.2008 r., ilość mieszkańców
w grudniu 2007 r. odpowiadała ilości wskazanej w statucie tj. 235 miejsc).

Nie potwierdziły się natomiast zarzuty wskazane w piśmie z dnia 09.12.2010 r. dotyczące „zagarnięcia” domu pensjonariuszki. Wg dokumentacji znajdującej się w MOPR oraz DPS jak i informacji uzyskanej z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie zamieszkiwała ona w mieszkaniu niebędącym jej własnością (mieszkanie z ustanowioną dożywotnią służebnością mieszkaniową
w formie aktu notarialnego na rzecz pensjonariuszki). Nie znalazły też odzwierciedlenia w ustaleniach stanu faktycznego zarzuty dot. zaangażowania w ww. procedurze Kierownika Działu Instytucjonalnego oraz ówczesnego z-cy Dyrektora MOPR. Ustalono bowiem, że osoby te nie były – w okresie umieszczenia pensjonariuszki w DPS – pracownikami MOPR (zatrudnione odpowiednio od 11.06.2007 r. oraz 16.07.2009 r.)

Nie potwierdziły się także zarzuty w zakresie awansowania pracowników MOPR. Kontrola 6 z 21 procedur naboru/awansu dot. stanowisk urzędniczych jak i kierowniczych w MOPR, w tym Kierownika Sekcji Pracy Socjalnej I w ROPR Prawobrzeże nie wykazała nieprawidłowości w zakresie spełniania wymagań dot. poszczególnych stanowisk. W przypadku ww. stanowiska osoba, która była wskazana w piśmie z dnia 27.12.2010 r. nie została zatrudniona na stanowisku Kierownika Sekcji a jedynie powierzono jej pełnienie obowiązków Kierownika na czas określony. W powyższej sytuacji nie było konieczne spełnianie wymogów formalnych dla danego stanowiska pracy. W toku kontroli procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w MOPR stwierdzono jedynie uchybienia formalne.
W przypadku naboru przeprowadzonego na stanowisko podinspektora w Dziale Opieki Zastępczej oraz inspektor w Dziale Metodycznym zarówno w ogłoszeniu o wyniku naboru zamieszczonym na tablicy ogłoszeń jak i w Biuletynie Informacji Publicznej nie wskazano miejsca zamieszkania wybranego kandydata. Powyższe było niezgodne z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), wg którego informacja o wyniku naboru winna zawierać miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisu Kodeksu cywilnego wybranego kandydata. W przypadku natomiast naboru na wolne stanowisko urzędnicze administrator ds. komputeryzacji w Liście kandydatów spełniających wymagania formalne wskazano, jako miejsce zamieszkania kandydata Szczecin, podczas gdy miejscem zamieszkania były Police.

W przypadku oświadczeń majątkowych złożonych przez Dyrektora MOPR oraz Dyrektora DPS „Dom Kombatanta” w 2010 r., w oparciu o komputerową ewidencję gruntów i budynków dla obszaru ewidencyjnego Gminy Miasto Szczecin, oświadczenia majątkowe wraz z częścią niejawną oraz ocenę zewnętrzną lokalu mieszkalnego kontrola nie potwierdziła zarzutów wnoszonych w piśmie z dnia 09.12.2010 r. dotyczących niewykazywania nieruchomości stanowiących własność składających oświadczenia. WKiAW nie posiada natomiast uprawnień do wglądu w ewidencje gruntów i budynków dla innych obszarów ewidencyjnych niż Gmina Miasto Szczecin.

W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił:

I.    Pani Dyrektor MOPR:

 1. Opracowanie i wprowadzenie do stosowania procedur w zakresie realizacji wniosków osób ubiegających się o skierowanie do DPS.
 2. Zwiększenie nadzoru nad dokumentacją przechowywaną w MOPR.
 3. Przestrzeganie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych przy naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w szczególności w umieszczania informacji o miejscu zamieszkania wybranego kandydata
  w ogłoszeniu o wyniku naboru.

II.    Pani Dyrektor DPS „Dom Kombatanta”:

  1. Przyjmowanie osób do DPS w zgodzie z zapisami zawartymi w statucie jednostki w zakresie ilości dostępnych miejsc.

 


 • udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/08/11, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/08/11 13:42:55
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Janusz Kwidziński 2011/08/11 13:42:55 nowa pozycja