Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: Z/8/11

Prawidłowość przeprowadzania procedury udzielenia zamówień publicznych na zakup i dostawę artykułów żywnościowych, a także ochronę i dozór obiektu w latach 2009 -2010

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W okresie od 16.05.2011 r. do 31.05.2011 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, w zakresie prawidłowości przeprowadzania procedury udzielania zamówień publicznych na zakup i dostawę artykułów żywnościowych a także ochronę i dozór obiektu w latach 2009 – 2010.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli doręczonym w dniu 15 czerwca 2011 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 lipca 2011 r.

Kontrola prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia 5. zamówień publicznych w latach 2009 r. i 2010 r. w zakresie dostawy artykułów żywnościowych a także ochrony i dozoru obiektu wykazała nieprawidłowości i uchybienia polegające przede wszystkim na: niewezwaniu wykonawców do uzupełnienia ofert o wymagane przez zamawiającego dokumenty, nieuwzględnieniu przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych ogółem i inne.

Stwierdzono, że w postępowaniu nr 14/2009 nie wezwano trzech wykonawców do uzupełnienia ofert o wymagane przez zamawiającego dokumenty, czym naruszono dyspozycję art. 26 ust. 3ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz  ze zm.) zwanej dalej pzp, zgodnie z którym, zamawiający wzywa wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Ww. naruszenie dotyczyło następujących ofert:

  • oferty nr 1 – niezawierającej oświadczenia według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, pomimo że według Rozdziału V ust. 2 pkt. 1 taki dokument należało dołączyć do oferty,
  • oferty nr 2 – zawarta w ofercie kopia odpisu z KRS wbrew Rozdziałowi I ust. 6 SIWZ nie została poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
  • oferty nr 7 – niezawierającej dokumentu pełnomocnictwa wymaganego w Rozdz. III ust. 1 w. zw. z ust. 5, pomimo składania przez wykonawców oferty wspólnej.

W sytuacji, kiedy przedłożone bądź uzupełnione w drodze art. 26 ust. 3 pzp dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunku określonego w SIWZ wykonawca winien zostać wykluczony z postępowania na podstawie ówcześnie obowiązującego art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp, a jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 4 pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Stwierdzono ponadto, że przy ustalaniu wartości szacunkowej czterech z pięciu poddanych kontroli zamówień uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego okresu realizowanych dostaw, co było niezgodne z art. 34 ust. 1 pkt 1 pzp, wg którego przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się prognozowany na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

W toku kontroli ustalono ponadto, że w postępowaniu nr 2/2010 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana do wykonawców nie zawierała zapisu dot. terminu, określonego zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, czym naruszono art. 92 ust. 1 pkt 4 pzp, który wskazywał na taką konieczność.

W postępowaniu nr 10/2010 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero w dniu 19.11.2010 r. czyli 17 dni po zawarciu umowy z wykonawcą (02.11.2010 r.), tym samym naruszając dyspozycję art. 95 ust. 1 pzp, wg którego zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP.

W postępowaniu nr 2/2010 w wyniku wyłączenia z prac komisji przetargowej przewodniczącego komisji Zastępcy Dyrektora DPS funkcję tę pełnił Dyrektor DPS. Powyższe było niezgodne z § 2 pkt. 2 lit. a Regulaminu pracy komisji przetargowej, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora DPS nr 08/2008 z dnia 03.03.2008r. zgodnie z którym „(…) w skład komisji przetargowej wchodzą: przewodniczący komisji, którym powinien być Zastępca Dyrektora DPS lub jeden z kierowników komórek organizacyjnych DPS (…).”

Ponadto, w trzech dokumentach sporządzonych przez zamawiającego w toku przeprowadzania procedury udzielenia zamówienia publicznego ujawniono omyłki pisarskie i rachunkowe. W postępowaniu nr 14/2009 zamawiający w piśmie informującym o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej skierowanym do wykonawcy, który złożył ofertę nr 11 popełnił omyłkę rachunkową, a podpisana z wykonawcą umowa nr 9/2010 została opatrzona błędną datą jej zawarcia.
W postępowaniu nr 10/2010 w protokole postępowania podano natomiast błędna datę ustalenia wartości zamówienia (późniejszą niż data wszczęcia postępowania).

Nadzór oraz prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych sprawował Zastępca Dyrektora Zamawiającego.

 

W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił stworzenie systemu kontroli zarządczej, który zapewni:

  1. Wzywanie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
  2. W przypadku usług i dostaw powtarzających się okresowo ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
  3. Przestrzeganie przepisów ustawy pzp w szczególności w zakresie danych zawieranych w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz niezwłocznego publikowania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia po zawarciu umowy z wykonawcą,
  4. Przestrzeganie przepisów zarządzeń Dyrektora DPS w szczególności w zakresie składu komisji przetargowej,
  5. Uważne sporządzanie dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, aby ich treść była zgodna ze stanem faktycznym.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/08/11, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/08/11 14:36:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/08/11 14:36:28 nowa pozycja