Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/6/11

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2010 r.

III Liceum Ogólnokształcące, ul. Pomorska 150 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w dniach od 26 stycznia do 10 lutego 2011 r. kontrolę w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pomorskiej 150 (zw. dalej III LO) w temacie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2010 r. (zw. dalej ZFŚS) .

Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/6/11 podpisanym w dniu 21 lutego 2011 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  23 marca 2011 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono znaczących nieprawidłowości, a jedynie uchybienia, które nie miały istotnego wpływu na gospodarowanie środkami ZFŚS.Kontrolą objęto wszystkie świadczenia jakie zostały wypłacone z ZFŚS w 2010 r., na kwotę ogółem 148.581,65 zł.

 W wyniku kontroli 12. wniosków i umów dotyczących zwrotnej pomocy finansowej udzielonej na cele mieszkaniowe w kwocie 36.000,00 zł stwierdzono, że:

 1. wnioski nie zawierały: stosownych dat (7 wniosków), wskazania dotyczącego przeznaczenia środków (4 wnioski); 1 wniosek zawierał datę akceptacji Komisji socjalnej i Dyrektora III LO wcześniejszą od daty wniosku,
 2. umowy zawierały: błędne wskazania stanowisk służbowych (3 umowy).

Powyższe było niezgodne m.in. z obowiązującym w III LO wzorem wniosku stanowiącym Załącznik nr 2 do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie”, zwanego dalej Regulaminem.

W toku kontroli pozostałych  świadczeń, przeprowadzonej na podstawie 172. wniosków, 3. faktur zakupu oraz pozostałych dowodów księgowych ustalono, że:

 1. wnioski nie zawierały: daty (60 wniosków), uzasadnienia (132 wnioski), podpisu wnioskodawcy (3 wnioski), adresu wnioskodawcy (10 wniosków), określenia rodzaju świadczenia (5 wniosków), określenia adresata wniosku w postaci III LO (2 wnioski), podpisu 1 członka Komisji socjalnej (1 wniosek),
 2. wnioski zawierały: uzasadnienie niezgodne z faktycznie przyznanym świadczeniem (4 wnioski),
 3. w 1. przypadku wypłacono świadczenia z tytułu dopłaty do paczek świątecznych dla dzieci niezgodnie ze świadczeniem przyznanym (przyznano 160,00 zł, wypłacono 162,00 zł),
 4. w dokumentacji III LO nie było wniosków pracowników o dofinansowanie uczestnictwa w imprezie kulturalnej - spektakl teatralny.

Powyższe było niezgodne m.in. z wzorami dokumentów stanowiących załączniki do Regulaminu, a mechanizmy kontroli stosowane w przypadku wymienionych dokumentów przez członków Komisji socjalnej i przez Dyrektora III LO, które powinny zostać zweryfikowane, nie w pełni spełniły swoją rolę. Wg zapisów standardu nr 14 zawartego w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF. Nr 15, poz. 84) mechanizmy te winny m.in. służyć rzetelnemu i pełnemu dokumentowaniu i rejestrowaniu operacji finansowych i gospodarczych,
a także do weryfikacji tych operacji przed i po realizacji.

Do faktury nr 146 z dn.12.10.2010 r. wystawionej tytułem dopłaty do pobytu szkoleniowo – wypoczynkowego, sporządzony został „Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”. Protokół nie zawierał informacji dotyczącej wartości szacunkowej zamówienia ze wskazaniem kursu euro, a wg zapisów §11 ust. 4 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r., udzielając zamówienia każdorazowo należy sporządzać notatkę służbową, która powinna zawierać m.in. informację dotyczącą wartościszacunkowej zamówienia
ze wskazaniem kursu euro.

Roczne sprawozdanie z podziału funduszu socjalnego przedstawione w Protokole Nr 12/2010 z posiedzenia Komisji socjalnej przy III LO w Szczecinie z dn. 20.12.2010 r. zdaniem kontrolującego zostało sporządzone nieprecyzyjnie m.in. z uwagi na:

 1. nieuwzględnienie kwoty środków na początek okresu (bilans otwarcia) i na koniec okresu (bilans zamknięcia),
 2. uwzględnienie kwoty przydzielonych pożyczek mieszkaniowych, z pominięciem kwoty pożyczek spłaconych,
 3. uwzględnienie kosztów poniesionych na imprezę kulturalną i wyjazd integracyjny w pełnej wysokości (na podstawie faktur zakupu), bez uwzględnienia odpłatności pracowników,
 4. nieuwzględnienie bankowych kosztów i oprocentowania.

 

Prezydent Miasta Szczecin zalecił  Dyrektorowi III LO:

 1. Sporządzanie wniosków zgodnie z obowiązującym regulaminem i  wzorem dokumentu,
 2. Weryfikację dokumentacji związanej  z wydatkowaniem środków z ZFŚS przed i po realizacji operacji finansowych,
 3.  Sporządzanie notatek służbowych z analizy runku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/04/22, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/05/16 14:17:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/05/16 14:17:31 modyfikacja wartości
Janusz Kwidziński 2011/04/22 09:56:22 nowa pozycja