Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/85/10

Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczeń dystrybucji do ZSO 3.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Orawska 1 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 13.12.-17.12.2010 r. przeprowadził kontrolę wZespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ulicy Orawskiej 1 w Szczecinie, zw. dalej ZSO nr 3, w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczeń dystrybucji do ZSO nr 3.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 22 grudnia 2010 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 stycznia 2011 r.

W związku z unieważnieniem dwóch przeprowadzonych przez ZSO nr 3 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej z uwagi na brak oferentów, wyboru wykonawcy dokonano w trybie zamówienia z wolnej ręki. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia polegające przede wszystkim na braku upoważnienia do zaciągania zobowiązań
na okres przekraczający rok budżetowy, nieprawidłowym szacowaniu wartości zamówienia i niesporządzeniu protokołów w trybie z wolnej ręki. Stwierdzone uchybienia formalne nie miały wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy i zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W toku kontroli ustalono, że w dniu 3 czerwca 2009 r. zawarto umowę na dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczeń dystrybucji
do ZSO nr 3 na okres 36 miesięcy, a zatem na okres przekraczający rok budżetowy bez stosownego upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin. Tym samym naruszono dyspozycję art. art. 36 ust. 1 w zw. z art. 188 ust. 2 pkt 3 i art. 193 ustawy
z dnia 30  czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr249 poz. 2104 ze zm.), według których kierownik jednostki budżetowej może zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, a zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, było możliwe jedynie w oparciu o szczególne upoważnienie Prezydenta Miasta Szczecin wydane w trybie art. 188 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy.

Stwierdzono również, że przy szacowaniu wartości zamówienia nie uwzględniono zmian ilościowych zamawianych dostaw ani wzrostu prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, co było niezgodne z art. 34 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113 poz. 759 zez zm.), zw. dalej pzp, zgodnie z którym podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Podstawą ustalenia wartości zamówienia była łączna wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie 12 miesięcy, w okresie od listopada 2007r. do października 2008r. Wartość zamówienia ustalono ponadto, nie uwzględniając okresu wykonywania zamówienia wynoszącego 36 miesięcy, co stanowi naruszenie 34 ust. 3 pkt. 2 litery b pzp, zgodnie z którym jeżeli zamówienia udziela się na czas dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia. Konsekwencją powyższego było wskazanie w ogłoszeniu z dnia 4 czerwca 2009r. o udzieleniu zamówienia zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod numerem 86743-2009 w pkt V.4 -„Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegającej odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)” kwoty 118.344,09 zł, a więc wartości odpowiadającej kwocie wydatków na energię elektryczną ponoszonych w okresie 12 miesięcy, a nie 36 miesięcy na które zawarto umowę. Z uwagi na powyższe błędnie określona została także kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia wskazana w pkt 5 ppkt 3 protokołów z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Wbrew dyspozycji art. 96 ust.1 pzp, nie sporządzono ponadto protokołu z udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.Ogłoszenia o zamówieniu umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej jak i miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego nie zawierały natomiast daty publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, co naruszyło art. 40 ust. 6 pkt 3 pzp, według którego zgłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w pkt. 10. „Unieważnienie postępowania” w części dot. powodów unieważnienia błędnie wskazano ponadto termin składania ofert jako dzień 23.03.2009r., zamiast 16.04.2009r.

Stwierdzono także, że nie powołano Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury zamówienia w trybie z wolnej ręki stosownym zarządzeniem Dyrektora jednostki pomimo, iż według notatki służbowej z dnia 03.06.2009 r. sporządzonej przez kierownika administracyjno-gospodarczego komisja ta negocjowała z wybranym przez siebie dostawcą warunki umowy.

Stwierdzono ponadto, że zarządzenie nr 2/ADM/2008 w sprawie zasad wykonywania ustawy prawo zamówień publicznych obowiązujące u zamawiającego zarówno w czasie udzielenia zamówienia jak i w trakcie trwania kontroli, zawierało nieaktualne podstawy prawne. Nie uwzględniono zmian treści ustawy ogłoszonych w Dzienniku Ustaw: z 2007r.- Dz. U. nr 82 poz. 560, Dz. U. nr223 poz. 1655, z 2008r.- Dz. U. nr 171 poz. 1058, Dz. U. nr 220 poz. 1420, Dz. U. nr 227 poz. 1505, z 2009r.- Dz. U. nr 19 poz. 101, Dz. U. nr 65 poz. 545. (na dzień udzielenia zamówienia) oraz zmian z 2009r.-  Dz. U. nr 91 poz. 742, Dz. U. nr 206 poz. 1591, Dz. U. nr 157 poz. 1241, Dz. U. nr 219 poz. 1706, Dz. U. nr 223 poz. 1778 i z 2010r.-  Dz. U. nr113 poz. 759, Dz. U. nr 161 poz. 1078 (na czas trwania kontroli).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych był kierownik ds. administracyjno-gospodarczych zamawiającego.

                           

  W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił Dyrektorowi ZSO nr 3:

  1. zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w oparciu o stosowne upoważnienie,
  2. przestrzeganie przepisów ustawy pzp w szczególności w zakresie ustalania wartości szacunkowej zamówienia, informacji zawieranych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz sporządzania protokołów z zamówień,
  3. powoływanie komisji przetargowej stosownym zarządzeniem Dyrektora jednostki,
  4. aktualizację zarządzenia nr 2/ADM/2008 w sprawie zamówień publicznych.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/03/02, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/03/02 12:51:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/03/02 12:51:04 nowa pozycja