Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/81/10

Wydatki na bieżące utrzymanie zieleni w mieście w 2009 r.

Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125 a w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie od 24.11.10 r. do 07.12.10 r. przeprowadził kontrolę w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A (zw. dalej ZUK) w zakresie wydatków na bieżące utrzymanie zieleni w mieście w 2009 roku.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 stycznia 2011 r.  

ZUK realizował zadania dotyczące utrzymania zieleni w mieście na podstawie porozumień zawartych z Gminą Miasto Szczecin. Wydatki na powyższy cel wyniosły w 2009 r. 5.028.834,86 zł tj. 93,30 % zaplanowanej kwoty.

Kontrolą objęto faktury dot. realizacji w 2009 r. zadań wynikających z umów, zawartych z dwoma podmiotami: Spółką – umowa nr WZ/Iz/29/II/2008 i umowa nr WZ/Iz/28/II/2009 (rejon II), umowa nr WZ/Iz/29/IV/2008 i umowa nr WZ/Iz/30/IV/2009 (rejon IV) oraz Przedsiębiorcą – umowa nr WZ/Iz/29/III/2008 i umowa nr WZ/Iz/29/III/2009 (rejon III) na łączną kwotę 1.963.806,99 zł. Szczegółowemu badaniu poddano faktury dotyczące utrzymania zieleni w rejonie III i IV. W toku kontroli w zakresie zgodności faktur i załączonej do nich dokumentacji (m.in. protokoły odbioru prac i kosztorysy powykonawcze) z zapisami ww. umów stwierdzono następujące przypadki niewłaściwie funkcjonującej w ZUK kontroli dokumentów:

1. w przypadku Przedsiębiorcy:

-     w kosztorysie powykonawczym do faktury nr 16/2009 z dnia 03.03.2009 r.  zastosowano za ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm (1 szt.) stawkę w wysokości 600 zł; zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy stawka powinna była wynosić 253,59 zł; według załączonej dokumentacji kwota na fakturze została zawyżona o 346,41 zł;

-     w protokole odbioru prac do faktury nr 30/2009 z dnia 06.04.2009 r. wystąpiły 2 błędy rachunkowe (dot. utrzymania czystości oraz oczyszczania lustra wody); według załączonej dokumentacji kwota na fakturze została zaniżona o 3597,19 zł;

-     w kosztorysie powykonawczym do faktury nr 57/2009 z dnia 09.06.2009 r. zastosowano niezgodną z ofertą cenową Wykonawcy stawkę dot. likwidacji kwietników sezonowych (10 zł/m2zamiast 1,30 zł/m2); według załączonej dokumentacji kwota na fakturze została zawyżona o 1.604,02 zł; dodatkowo wystąpiła rozbieżność w zakresie wskazania wielkości obsadzonych kwietników sezonowych w kosztorysie powykonawczym i protokole odbioru prac (wg kosztorysu 187,37 m2, wg protokołu 184,37 m2);

2. w przypadku Spółki:

- wystąpiły rozbieżności danych ujętych w kosztorysach powykonawczych i protokołach odbioru prac do faktur: nr FS/Z/52/2009 z dnia 02.03.2009 r. i nr FS/Z/133/2009 z dnia 07.05.2009 r. dotyczące: zimowego utrzymanie dróg, alejek i schodów (wg kosztorysu powykonawczego 1652, wg protokołu 1416 – jednostka 100 m2), obsadzenia donic kwiatami sezonowymi (wg kosztorysu powykonawczego 84 m2, wg protokołu 1,70 – jednostka 100 m2), obsadzenia kwietników sezonowych (wg kosztorysu powykonawczego 448 m2, w protokole nie wskazano), pielenia krzewów (wg kosztorysu powykonawczego 200 m2, wg protokołu 35 – jednostka 100 m2);

-     w kosztorysie powykonawczym do faktury nr FS/Z/175/2009 z dnia 05.06.2009 r. zastosowano niezgodną z ofertą cenową Wykonawcy stawkę dot. podlewania kwietników sezonowych (0,25 zł/m2zamiast 0,24 zł/m2); według załączonej dokumentacji kwota na fakturze została zawyżona o 64,40 zł;

-     w kosztorysie powykonawczym do faktury nr FS/Z/477/2009 z dnia 07.12.2009 r. zastosowano niezgodną z ofertą cenową Wykonawcy stawkę dot. ścinania drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm (85 zł zamiast 250 zł); według załączonej dokumentacji kwota na fakturze została zaniżona o 825 zł;

-     w kosztorysie powykonawczym do faktury nr FS/Z/489/2009 z dnia 15.12.2009 r. zastosowano niezgodną z ofertą cenową Wykonawcy stawkę dot. ścinania drzew twardych o średnicy pnia 15-40 cm (85 zł zamiast 120 zł); według załączonej dokumentacji kwota na fakturze została zaniżona o 70 zł.

            W toku kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania kosztorysów powykonawczych, w tym kalkulacji indywidualnych oraz sposobu prowadzenia załączonej do nich dokumentacji ustalono, że:

1.   w kalkulacjach indywidualnych Przedsiębiorcy w okresie styczeń – kwiecień nie zastosowano stawek dot. kosztów pośrednich i zysku, mimo że kalkulacje indywidualne Spółki zostały sporządzone z zastosowaniem konkretnych stawek w ww. zakresie;

2.   wystąpiły rozbieżności dot. zastosowanych w kalkulacjach indywidualnych stawek kosztów pośrednich, kosztów zakupu lub zysku, co do robót tego samego rodzaju:

-     u danego kontrahenta: w okresach kwiecień, listopad, II i IV kwartał (Przedsiębiorca), kwiecień, II i IV kwartał (Spółka),

-     pomiędzy kontrahentami: w miesiącach kwiecień , lipiec-sierpień, październik; 

3.   w 9. przypadkach kalkulacje indywidualne zostały sporządzone na podstawie załączonych faktur za zakup materiałów, w 3 przypadkach na podstawie rozeznania rynku, natomiast w 1. przypadku dokumentacja nie zawierała dokumentów źródłowych do sporządzonej kalkulacji; 

4.   w 1. przypadku (na 28 skontrolowanych faktur) kalkulacja indywidualna do faktury nr FS/Z/220/2009 z dnia 07.07.2009 (Spółka) sporządzona została w oparciu o kwoty brutto dot. zużytych materiałów; pozostałe kalkulacje indywidualne sporządzane były na podstawie kwot netto.

Przyczyną wystąpienia powyższych rozbieżności w sposobie prowadzenia ww. dokumentacji było nieujęcie w umowie zapisów dotyczących m.in. zasad sporządzania kalkulacji indywidualnych. Ze względu na fakt, że wydatki na zakup usług, których wartość ustalono na podstawie kalkulacji indywidualnych, wyniosły 219.175,08 zł tj. 16,81 % wydatków poniesionych w ramach realizacji ww. umów (rejon III i IV), powyższe zagadnienia powinny podlegać szczegółowej kontroli.

            W § 6 ust. 1-2 powyższych umów wskazane zostały ze strony Zamawiającego i Wykonawcy osoby wyłącznie uprawnionedo podpisywania wszelkich protokołów wykonywanych przez Wykonawcę prac i usług. Ustalono, że 16 na 28 protokołów zostało podpisanych przez osoby będące pracownikami Zamawiającego i Wykonawcy, jednak nie wskazane w umowach jako osoby uprawnione. Przyczyną powyższego było nieustalenie w umowie osób zastępujących uprawnionych w razie ich nieobecności.

            Ustalono ponadto, że w ZUK znajdowały się dokumenty dot. utylizacji odpadów przez Wykonawców w formie potwierdzeń przywozu odpadów (Przedsiębiorca) i kart przekazania odpadu (Spółka). Było to niezgodne z zapisami § 7 ust. 3 powyższych umów, wg których w chwili odbioru prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu m.in. dokumentację dot. utylizacji odpadów w formie faktur i w razie nie przekazania tych dokumentów odbiór końcowy nie zostanie dokonany.

Prezydent Miasta zalecił Dyrektorowi ZUK:

  1. Kontrolę dokumentacji stanowiącej podstawę do wystawiania faktur tj. protokołów odbioru prac i kosztorysów powykonawczych.
  2. Podjęcie działań w celu wyeliminowania błędów powstałych w wymienionych w wystąpieniu fakturach i załączonej do nich dokumentacji.
  3. Ustalenie zasad sporządzania kalkulacji indywidualnych.
  4. Przestrzeganie zapisów ujętych w zawartych umowach.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/04/18, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/04/18 14:13:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/04/18 14:13:47 nowa pozycja