Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/84/10

Wydatkowanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w dniach od 08 grudnia do 31 grudnia 2010 r. kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3 (zw. dalej MOPR) w temacie wydatkowania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. (zw. dalej PFRON).

Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/84/10 podpisanym w dniu 11 stycznia 2011 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  23 marca 2011 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono znaczących nieprawidłowości, a jedynie uchybienia, które nie miały istotnego wpływu na wydatkowanie środków z PFRON.

W trakcie kontroli ustalono, że MOPR nie posiadał opracowanych w formiepisemnej, szczegółowych,wewnętrznych procedur dotyczących wydatkowania środków z PFRON, w tym postępowania z dokumentacją. Na stronie internetowej MOPR http://mopr.szczecin.pl/zamieszczony był m.in. opis form pomocy oraz procedury dotyczące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie ze środków PFRON, jednak miały one jedynie charakter informacji niezbędnych dla osób ubiegających się o takie dofinansowanie. Było to niezgodne z art. 47 ust. 3 ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), wg którego procedury kontroli finansowej w formie pisemnej ustala kierownik jednostki, biorąc pod uwagę standardy, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W 2009 r. MOPR zrealizował wydatki ze środków PFRON na kwotę 3.641.605,49 zł, z czego bezpośredniej kontroli poddano wydatki na kwotę 722.523,96 zł, tj. 19,8 % ogółu wydatkowanych środków. Kontrola wykazała następujące uchybienia:

 1. brak kontrasygnaty Głównego księgowego na umowie nr 1/2001 dotyczącej Warsztatów Terapii Zajęciowej Wieniawskiego (kontrasygnata zamieszczona jedynie na załączniku do umowy – preliminarz kosztów działalności na 2001 r.); zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej,
 2. brak wypełnienia lub błędne wypełnienie wniosku w zakresie tabeli dotyczącej załączników do wniosku (sprawa nr: 6215-5-11/09, 6213-7-01/08),
 3. brak na wniosku określenia miejscowości i/lub daty przy podpisie wnioskodawcy lub podpisu na Załączniku nr 1 do wniosku ( sprawa nr: 6213-7-01/08, 6215-3-21/09, 6213-3-539/09, 6213-3-516/09, 6215-1-08/09, 6215-5-11/09).

Kontrola wykazała ponadto następujące uchybienia w zakresie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej ewidencji środków wydatkowanych z PFRON:

 1. w obowiązujących w MOPR zasadach (polityce) rachunkowości opis stosowanego programu księgowego QWANT nie zawierał omówienia sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych m.in. w zakresie: wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, a które wg zapisów art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit. b)
  – c) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zwanej dalej uor, powinny zostać zamieszczone w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości,
 2. dowody księgowe w postaci wyciągów bankowych nie zawierały potwierdzenia wykonanej kontroli, a dowód Pk nr 977 z dn. 30.11.2009 r. – podpisu osoby sprawdzającej i zatwierdzającej; wg zapisów rozdziału II pkt 2 obowiązującej w MOPR „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów”, dokument księgowy winien być m.in. sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez upoważnione osoby oraz na dowód sprawdzenia zatwierdzony przez Głównego księgowego i Dyrektora Ośrodka,
 3. wyciągi bankowe nie zawierały podpisu osoby odpowiedzialnej za wskazania dekretacyjne, a wg zapisów art. 21 ust. 1 pkt. 6 uor, jest to jeden z elementów, jaki dowód księgowy powinien zawierać.

 

Prezydent Miasta Szczecin zalecił  Dyrektorowi MOPR:

 1. sporządzanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wzorami i przepisami,
 2. zapewnienie dokonywania kontrasygnaty głównego księgowego pod umowami rodzącymi zobowiązania,
 3. uzupełnienie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/04/22, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/04/22 10:00:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/04/22 10:00:37 nowa pozycja