Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/88/10

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 lutego 2009 r., po kontroli P/1/09, przeprowadzonej przez WKiAW.

Dom Kultury „Słowianin”, ul. Korzeniowskiego w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w grudniu 2010 r. przeprowadził kontrolę w Domu Kultury "Słowianin" w Szczecinie, zwanym dalej DK Słowianin, w zakresie: stanu realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 lutego 2009 r., po kontroli P/1/09, przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin.
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 lutego 2009 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił:
1. Powierzenie wykonywania zadań służby bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W lutym 2009 r. pracodawca zawarł umowę cywilnoprawną, na wykonywanie zadań służby bhp, z osobą nie posiadającą uprawnień specjalisty ds. bhp, co było niezgodne z zapisami art. 23711 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), wg którego pracodawca zatrudniający (…) do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy, który powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby, oraz zapisu § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), wg którego specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.
Osoba, z którą pracodawca podpisał umowę legitymowała się dyplomem technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy oraz rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.
W jednostce założono rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynikało natomiast, że w ostatnich kilku latach nie zarejestrowano zdarzeń ani zwolnień lekarskich objętych ochroną ubezpieczeniową ZUS z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych.
3. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynikało, że wszyscy pracownicy DK Słowianin zostali zapoznani z ryzykiem, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami.
4. Opracowanie zasad szkoleń w dziedzinie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Potwierdzeniem wykonania zalecenia było przedstawione do kontroli Zarządzenie wewnętrzne w sprawie: „organizacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej”. W zarządzeniu szczegółowo opisano zasady prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp, w tym: rodzaje szkoleń, czas trwania szkoleń dla poszczególnych grup stanowisk, czasookresy szkoleń okresowych dla poszczególnych grup stanowisk, programy szkoleń, sposób dokumentowania szkoleń.
5. Nie dopuszczanie do pracy pracowników nie posiadających wymaganych kwalifikacji.
Nie stwierdzono uchybień w realizacji powyższego zalecenia. Pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. obsługi i konserwacji urządzeń audiowizualnych i akustycznych, posiadał udokumentowane kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, uprawniające do wykonywania prac wynikających z zakresu obowiązków.
6. Prowadzenie na bieżąco książki kontroli.
Książkę kontroli w DK Słowianin założono w 2009 r. Książka prowadzona była na bieżąco. Z wpisów do książki wynikało, że w okresie od lutego 2009 do dnia kontroli w jednostce przeprowadzono 3 kontrole zewnętrzne.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PSM:
1. Powierzenie wykonywania zadań służby bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/01/24, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/01/24 08:35:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/01/24 08:35:42 nowa pozycja