Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: Z/10/10/2

Gospodarowanie komunalnym lokalem użytkowym położonym przy al. Wojska Polskiego 192, wybranych zagadnień finansowych za lata 2009 – 2010 i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych za lata 2009 – 2010. (część dotycząca lokalu)

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 13.10.-03.11.2010 r. przeprowadził kontrolę wZarządzie Budynków i Lokali Komunalnych przy ulicy Mariackiej 25 w Szczecinie, zw. dalej ZBiLK, w zakresie gospodarowania komunalnym lokalem użytkowym położonym przy al. Wojska Polskiego 192, wybranych zagadnień finansowych za lata 2009 – 2010 i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych za lata 2009 - 2010.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 9 grudnia 2010 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 stycznia 2011 r.

Kontrola podjęta na podstawie skargi najemcy lokalu uzytkowego przy al. Wojska Polskiego 192 nie potwierdziła zarzutów w niej podnoszonych.

Ustalono jednakże, że umowy o najem lokalu użytkowego przy al. Wojska Polskiego 192 zawarte zostały w dniu 22.04.2008 r. oraz w dniu 18.03.2009 r. pomimo, że na dzień podpisywania umów nie została zapłacona przez Najemców kaucja gwarancyjna, co było niezgodne z § 15 ust. 1 umowy z dnia 22.04.2008 r. oraz zapisami „Protokołu z negocjacji” z dnia 17.03.2009 r., wg których przed podpisaniem umowy najmu przyszli najemcy zobowiązani byli do zapłaty kaucji gwarancyjnej. Ww. kaucja zapłacona została dopiero w dniach 04.06.2008 r. i 07.04.2009 r. tj. 43 i 20 dni po zawarciu umów. Stwierdzono jednocześnie, że ubezpieczenie lokalu od ognia, wody i innych zdarzeń losowych zawarte zostało przez Najemcę dopiero 06.06.2008 r. tj. 31 dni po terminie wskazanym w § 18 umowy najmu z dnia 22.04.2008 r. Niedochowano także postanowień zapisu § 1 ust. 4 umowy z dnia 22.04.2008 r., wg którego wydanie przedmiotu najmu Najemcy miało nastąpić w terminie do dnia 30.04.2008 r., podczas gdy protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony został dopiero w dniu 17.06.2008 r. tj. 48 dni po wskazanym w umowie terminie.

Stwierdzono ponadto, że według stanu na dzień 02.11.2010 r. nie było wyraźnego oznaczenia nieruchomości zawierającego co najmniej nazwę najemcy oraz godziny otwarcia, co było niezgodne z § 1 ust. 6 umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 18.03.2009 r. Brak było ponadto oznak wskazujących na prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiotowym lokalu, co z kolei może być przesłanką do wypowiedzenia umowy najmu w oparciu o § 12 ust. 5 powyższej umowy.

Ustalono ponadto, że w dwóch przypadkach notatki sporządzone na druku „Protokołu przyjęcia podania – skargi – wniosku wniesionego ustnie” z dnia 05.05.2003 r. i 11.04.2005 r. nie zawierały podpisu osoby sporządzającej.

W protokole zdawczo odbiorczym jak i w zgłoszeniu wolnego lokalu użytkowego z dnia 15.01.2008 r. błędnie wskazany został adres lokalu na al. Wojska Polskiego. Ww. błąd powielony był ponadto w: piśmie nr ZBiLK/PU/HO/311/08 z dnia 28.03.2008 r., ZBiLK/PU/HO/580/08 z dnia 06.06.2008 r., protokole z dnia 26.03.2008 r., ogłoszeniu dotyczącym przetargu ustnego na najem przedmiotowego lokalu opublikowanym w dniu 04.03.2008 r. w Gazecie Wyborczej jak i umieszczonym na tablicy ogłoszeń ZBiLK.

Nie potwierdziły się zarzuty skarżącej dotyczące nieuzasadnionych powodów wypowiedzenia umowy najmu na dzień 15.01.2005 r. W aktach sprawy nie było dokumentu w postaci wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego ze skutkiem na dzień 15.01.2005 r. Natomiast pismem nr ZBiLK/SLU/MK/3121/04 z dnia 27.12.2004 r. ZBiLK wypowiedział umowę najmu lokalu ze skutkiem na dzień 31.01.2005 r. na podstawie §12 ust. 1 pkt 6 umowy najmu z dnia 15.06.1992 r., który wskazywał, że Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji kiedy Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu lub opłat za świadczenia co najmniej za dwa miesiące i nie ureguluje należności w wyznaczonym mu przez Wynajmującego dodatkowym terminie, nie krótszym niż jeden miesiąc. W oparciu o dokumentację uzyskaną w ZBiLK, wezwania takie wystawione zostały w dniach 10.12.2003 r., 02.06.2004 r. oraz 18.10.2004 r.
W ocenie kontrolujących podstawy do wypowiedzenia umowy najmu przedmiotowego lokalu użytkowego istniały już od 2000 r. z uwagi na fakt, że zaległości czynszowe powstały już na koniec poszczególnych lat: 2000 r. – 569,03 zł, 2001 r. – 590,35 zł, 2002 r. – 1.159,90 zł, 2003 r. – 1.717,53 zł, 2004 r. – 1.786,76 zł.

W trakcie kontroli nie stwierdzono by przedmiotowy lokal użytkowy został dobrowolnie wydany Wynajmującemu pod koniec 2004 r. (na co wskazywała Skarżąca) pomimo licznej korespondencji wzywającej do wydania lokalu (pisma z dnia 27.12.2004 r., 17.02.2005 r., 09.06.2005 r., 28.06.2005 r., 07.10.2005 r., 06.01.2006 r.). Podkreślić należy że w pismach z dnia 09.06.2005 r., 28.06.2005 r., 07.10.2005 r., 06.01.2006 r. informowano jednocześnie najemcę lokalu użytkowego, iż w przypadku niewydania przedmiotowego lokalu wolnego od osób i rzeczy wynajmującemu sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Prowadzone postępowanie zakończyło się wydaniem przez Sąd Rejonowy w Szczecinie wyroku zaocznego nakazującego pozwanej wydanie przedmiotowego lokalu (Sygnatura akt I C 1369/06). Komisyjne przejęcie lokalu nastąpiło dopiero w dniu 15.01.2008 r. przy udziale Komornika oraz Policji (Protokół Zdawczo – Odbiorczy z dnia 15.01.2008 r.). Na fakt zajmowania lokalu przez Najemcę (wbrew twierdzeniom Skarżącej) wskazuje także złożony przez niego w dniu 10.08.2005 r. wniosek do protokołu z prośbą o przesunięcie terminu opuszczenia lokalu. Nadmienić należy, iż organem władnym do ewentualnego informowania o terminach rozpraw w zakresie prowadzonego postępowania był właściwy Sąd Rejonowy w Szczecinie.

W dniu 20.01.1997 r. na wniosek najemców lokali użytkowych przy al. Wojska Polskiego 192 oraz lokalu wolnostojącego o pow. 26,6 m2 ówczesny Wiceprezydent Miasta wyraził zgodę na połączenie przedmiotach lokali, co zostało ujęte w aneksie nr 11 do umowy najmu lokalu. ZBiLK wyrażając swoje stanowisko w pismach z dnia 21.08.2003 r. i 11.09.2003 r. stał na stanowisku, iż ponowny podział na dwa odrębne lokale użytkowe nie leżał w interesie Gminy Miasto Szczecin z uwagi na obniżenie atrakcyjności przedmiotowego lokalu w części dotyczącej powierzchni 26,6 m2. W sytuacji występującego konfliktu między małżonkami jak i orzeczonej w 2002 r. separacji, a w 2004 r. rozwodu, zasadne było dokonanie podziału lokalu użytkowego i dochodzenie praw Gminy oddzielnie w stosunku do każdego z najemców lokali użytkowych. Powyższe działanie uzasadniał także fakt, iż każdy z tych lokali użytkowany był oddzielnie przez najemców. Dopiero w dniu 28.07.2005 r. Oświadczeniem Woli nr 1108/WMiLU/05 Zastępca Prezydenta Miasta Anna Nowak dokonała podziału przedmiotowego lokalu na dwa odrębne lokale użytkowe uzasadniając powyższe konfliktem pomiędzy małżonkami jak i toczącymi się w związku z tym w sprawami sądowymi z ich powództwa.

Brak zgody na sprzedaż lokalu użytkowego w 1999 r. (na co wskazywała Skarżąca) spowodowana był prowadzeniem postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w zakresie zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy al. Wojska Polskiego 192 warsztatu ślusarskiego, który stanowił część przynależną do ww. lokalu użytkowego (aneks nr 11 do umowy najmu z dnia 11.05.1992 r.).

Z uwagi na fakt, iż w aktach sprawy nie było dokumentów wskazujących na fakt aby najemca zwracał się w 2001 r. z prośbą o przeprowadzenie remontu tj. wykonanie izolacji, elektroiniekcji, wymiany podłóg, tynków i wymiany okien, a co za tym idzie brak także odmowy ze strony właściciela nieruchomości na przeprowadzenie powyższego w roku 2001 r., nie można dokonać jednoznacznej oceny w powyższym zakresie. Nadmienić należy, iż zgodnie z § 9 ust.3 umowy o najem przedmiotowego lokalu z dnia 11.05.1992 r. modernizacja lokalu w zakresie innym niż wskazany w umowie wymaga zgody Wynajmującego a według § 10 umowy roszczenie o zwrot nakładów nie przysługuje Najemcy w przypadku dokonania modernizacji lokalu bez wymaganej zgody.

Ustalenia w zakresie wybranych zagadnień finansowych za lata 2009 – 2010 i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych za lata 2009 – 2010 zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym Z/10/10/1

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent zalecił:

  1. Zapewnić przestrzeganie zapisów zawartych w umowach najmu jak i ustaleń zawartych w protokołach z negocjacji,
  2. Podjąć działania zmierzające do przestrzegania zapisów umowy z dnia 18.03.2009 r. w szczególności w zakresie wymogów dot. oznaczenia lokalu jak i przesłanek wypowiedzenia umowy,
  3. Każdorazowo opatrywać dokumenty sporządzane w ZBiLK podpisem osoby sporządzającej.

 

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/04/06, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/04/06 14:22:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/04/06 14:22:54 nowa pozycja