Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: Z/02/10

Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.

Gimnazjum Nr 27, ul. Mikołajczyka 20 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w dniach od 04 marca do 08 marca 2010 r. kontrolę w Gimnazjum Nr 27 przy ul. Mikołajczyka 20 (zw. dalej GM nr 27) w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/2/10 podpisanym w dniu 09 marca 2010 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 marca 2010 r.
W toku kontroli dotyczącej realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie wydatków w wysokości 423.422,15 zł, tj. 13,7 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę
w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. stwierdzono, że:
1. Przy dokonywaniu wydatków nie zachowano niektórych procedur określonych w obowiązujących przepisach prawa i uregulowaniach wewnętrznych, w tym:
• objęte badaniem faktury i wyciągi bankowe nie zawierały:
 oznaczeń dotyczących numeru dowodu księgowego, pod jakim dokumenty zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych,
 pełnych wskazań dekretacyjnych, a jedynie wskazania w zakresie rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej; 2 z 44. dowodów oraz wszystkie wyciągi bankowe nie zawierały żadnych wskazań dekretacyjnych, a 2 dowody nie zawierały także wskazania dotyczącego źródła finansowania,
 podpisu osoby odpowiedzialnej za wskazania dekretacyjne,
 podpisu osoby odpowiedzialnej za kontrolę dokumentu (dotyczy wyciągów bankowych),
 podpisu osoby odpowiedzialnej za kontrolę merytoryczną, akceptacji Głównego księgowego i Dyrektora GM nr 27 (2. z 44. faktur);
powyższe było niezgodne z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zw. dalej uor, wg którego dowód księgowy powinien zawierać m.in. numer identyfikacyjny, wskazania dotyczące sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych i podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania oraz z zapisami pkt B 2 i B 6 obowiązującego w GM nr 27 „Regulaminu kontroli wewnętrznej wraz z instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych”, zw. dalej Załącznikiem nr 4, wg którego zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się wyłącznie na podstawie dowodów uprzednio sprawdzonych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zakwalifikowanych do księgowania, a uznaje się, że czynności te zostały wykonane, jeżeli bezpośrednio na dowodzie umieszczona jest odpowiednia adnotacja wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej,
• do opracowania wszystkich objętych badaniem faktur stosowana była inna pieczątka niż wynikało to z zapisów pkt B 6 Załącznika nr 4, a wskazana w pkt E3 pieczątka dekretacyjna nie była w jednostce stosowana,
• w rachunku kosztów podróży na terenie kraju dotyczącym rozliczenia delegacji służbowej nie wskazano - zgodnie ze wzorem rozliczenia - miejscowości, daty i godziny rozpoczęcia podróży służbowej oraz godziny jej zakończenia,
w związku z czym nie można było stwierdzić, że pracownikowi przysługiwała pełna dieta, jaką naliczono i wypłacono; było to niezgodne z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 ze zm.), wg którego należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania; w rozliczeniu wskazano ponadto i wypłacono pracownikowi równowartość poniesionych przez niego kosztów przejazdu w wysokości 47,94 zł, a na podstawie załączonego biletu PKP zwrot powinien dotyczyć kwoty 45,00 zł (różnica 2,94 zł – podatek VAT zawarty był w cenie biletu),
• w 1. przypadku z 44. objętych badaniem dowodów księgowych do ksiąg rachunkowych wprowadzono fakturę wystawioną na pracownika GM nr 27 (refundacja studiów), a zgodnie z zapisami art. 20 ust. 2 uor podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej: zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów, zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom, wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki,
• w 1. przypadku z 44. objętych badaniem dowodów księgowych nie przeprowadzono analizy rynku i nie sporządzono notatki służbowej, a w 1. przypadku – notatka służbowa sporządzona w postaci protokołu z wyboru oferty nie zawierała określenia wartości szacunkowej ze wskazaniem kursu euro; było to niezgodne z § 11 ust. 4 Załącznika nr 1 do Zarządzenia
Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin, z zapisów którego wynika obowiązek przeprowadzania analizy rynku oraz sporządzenia notatki służbowej, w której udokumentowany zostanie fakt dokonania analizy rynku lub uzasadnione zostanie niezastosowanie obowiązujących uregulowań; wg wymienionych zapisów notatka służbowa winna zawierać informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia ze wskazaniem kursu euro,
• 2 z 44. objętych badaniem dowodów księgowych zostały zaewidencjonowane w zakresie opłaty abonamentowej na § 4260 – zakup energii, a winny być zaewidencjonowane na § 4300 – zakup usług pozostałych, co było niezgodne z Załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), wg którego do księgowania opłaty abonamentowej służy paragraf 4300,
• 1. z 44. objętych badaniem faktur dotyczyła kosztów 2008 r., a zaewidencjonowana została w koszty i stanowiła wydatek 2009 r.; było to niezgodne z zapisami art. 6 ust. 1 uor, wg których w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty,
• faktury płatne przelewem były wprowadzane do ksiąg w momencie ich zapłaty, a nie w momencie ich wpływu do GM nr 27 w wyniku czego, wystąpiły przypadki ujęcia faktur w innych okresach sprawozdawczych niż wskazuje na to data wpływu dokumentu do jednostki; było to niezgodne z zapisami art. 20 ust. 1 uor, wg którego do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym,
• 1 z 44. objętych badaniem dowodów księgowych nie zawierał numeru identyfikacji podatkowej GM nr 27, a do dowodu nie wystawiono noty korygującej, co było niezgodne z zapisami § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1337), wg których, nabywca towaru lub usługi może wystawić notę korygującą jeżeli otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się m.in. z nabywcą,
• dokumenty księgowe, którymi wprowadzano do ksiąg faktury zakupu płatne przelewem nie zawierały daty dokonania operacji gospodarczej;
było to niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 4 uor, wg którego dowód księgowy powinien zawierać m.in. wymienioną datę,
• kara umowna naliczona i potrącona z zapłaty za fakturę została zaewidencjonowana z pominięciem konta 760 – pozostałe przychody i koszty, co było niezgodne z opisem do konta 760 zawartym w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020 ze zm.), zw. dalej rozporządzeniem w sprawie zasad rachunkowości, wg którego konto 760 służy m.in. do ewidencji otrzymanych kar,
• w zakresie prowadzenia raportów kasowych (badaniem objęto 2 raporty):
 1 raport nie zawierał wskazania numeru raportu kasowego i okresu jakiego dotyczył; było to niezgodne z pkt C1 Załącznika nr 4, wg którego każdy dokument księgowy winien być oznakowany (numer kolejny/miesiąc/rok),
 1 raport zawierał zapisy w zakresie kwot rozchodów, sum obrotów i wskazań dekretacyjnych wykonane ołówkiem, co było niezgodne z pkt C1 Załącznika nr 4, wg którego wszelkie zapisy muszą być trwałe,
 1 raport zawierał wpisy w zakresie rozchodów wprowadzone z innymi datami niż faktyczne daty dowodów gotówkowych załączonych do raportu kasowego, co było niezgodne z § 12 pkt 2 obwiązującej w GM nr 27 „Zakładowej instrukcji kasowej”, wg którego zapisy w raporcie kasowym powinny być dokonywane w dniu, w którym przychód lub rozchód miał miejsce,
 w 2. raportach załączniki do raportów nie zawierały oznaczeń dotyczących numeru dowodu księgowego, a w 1. raporcie nie było wskazań dekretacyjnych; było to niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 6 uor, wg którego dowód księgowy powinien zawierać m.in. numer identyfikacyjny oraz wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych,
 faktury wprowadzane były do ksiąg z pominięciem księgowania na koncie 201 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, co było niezgodne z opisem do konta zawartym w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości, wg którego konto 201 służy m.in. do ewidencji rozrachunków z tytułu dostaw, robót i usług,
• płatność 2. z 44. objętych badaniem faktur uregulowana została po terminie płatności wskazanym w fakturze.
2. Zatwierdzona przez Dyrektora GM nr 27 dokumentacja nie spełniała niektórych wymogów, w tym:
• dokumentacja opisująca zasady rachunkowości nie zawierała: 1/ określenia okresów sprawozdawczych wchodzących w skład roku obrotowego, 2/ opisu metody ustalania wyniku finansowego, 3/ wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, 4/ opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, 5/ określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, 6/ opisu systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów,
7/ opisu przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń do kont: 080, 201, 222, 761, 810; powyższe było niezgodne z zapisami art. 10 ust. 1 uor, wg którego jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą m.in. wymienione elementy; dokumentacja zawierała ponadto: błędny adres prowadzenia i przechowywania ksiąg (ul. Jodłowa 21), błędne nazwy jednostki
(GM 14, Gimnazjum nr X), niepełny wykaz stosowanych paragrafów, nieaktualną podstawę prawną; dokumentacja nie zawierała podpisu ówczesnego Dyrektora GM nr 27 oraz potwierdzenia przyjęcia do stosowania przez pracowników,
• „Regulamin kontroli wewnętrznej wraz z instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych” – brak opisu procedur pobierania, gromadzenia i zwrotu środków publicznych, błędna nazwa jednostki (Gimnazjum nr X).
• „Zakładowa instrukcja inwentaryzacyjna” – brak wzorów stosowanych dokumentów.
• „Procedury postępowania w sprawach zamówień publicznych” – brak regulaminu pracy komisji przetargowej, nieaktualna kwota euro i podstawa prawna.
W toku kontroli dotyczącej wypełniania innych obowiązków ustalono, że:
1. Dyrektor GM nr 27 wywiązał się z obowiązku sporządzania informacji dotyczących transakcji podejrzanych, wynikającego z Zarządzenia Nr 70/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
2. Dyrektor GM nr 27 poinformował Prezydenta Miasta Szczecina – za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego – o kontrolach przeprowadzonych w GM nr 27 przez organy kontroli zewnętrznej w 2009 r., zgodne z zapisami § 11 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10.07.2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi GM nr 27:
1. Sporządzanie dokumentacji księgowej oraz ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dokonywanie kontroli dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami wewnętrznymi.
3. Aktualizację i uzupełnienie dokumentacji jednostki.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2010/04/19, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2010/04/19 09:36:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2010/04/19 09:36:50 nowa pozycja