Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/64/10

Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego przez ówczesny Dom Dziecka nr 1na zakup samochodu osobowego typu mikrobus.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza, ul. Łabędzia 4 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 24.06.2010 r. – 05.07.2010 r. przeprowadził kontrolę w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza, ul. Łabędzia 4 w Szczecinie w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego przez ówczesny Dom Dziecka nr 1 na zakup samochodu osobowego typu mikrobus.
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 14 lipca 2010 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 sierpnia 2010 r.
Postępowanie o zamówienie publiczne na zakup samochodu osobowego typu mikrobus na kwotę 98.481 zł brutto przeprowadzone zostało w 2009 r. przez Dyrektora, funkcjonującego do dnia 31.12.2009 r., Domu Dziecka nr 1 w Szczecinie Kontrola prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia ww. zamówienia publicznego wykazała nieprawidłowości i uchybienia polegające przede wszystkim na: naruszeniu zasad uczciwej konkurencji, braku ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz błędach w SIWZ.
Kontrola wykazała, że wymogi techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia określone w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę samochodu typu mikrobus określono w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.
W ust. 2 SIWZ zawarto bowiem 39 punktów szczegółowych wymogów technicznych jakie powinien spełniać samochód, w tym: 9 miejsc (kierowca + 8 pasażerów), wymiary: długość min. 4700 mm, szerokość (bez lusterek) min. 1900 mm, wysokość maks. 1960 mm, silnik typu diesel o pojemności w przedziale od 1900 cm3 do 2000 cm3, 6-biegowa skrzynia biegów, układ hamulcowy z systemem ABS, EBV, AFU, koło 16 cali umieszczone pod podwoziem, drzwi tylne dwuskrzydłowe, które ograniczyły krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, z uwagi na rygorystyczne określenie jego przedmiotu. Według informacji udzielonej kontrolerowi w dniach 6-12.07.2010 r., żaden z dealerów prowadzących sprzedaż samochodów typu bus (Ford, Nissan, Mercedes, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Fiat, Opel, Citroen, Peugeot) nie był w stanie spełnić łącznie tak określonych przez zamawiającego wymogów. Powyższe naruszyło zasadę określoną w art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zw. dalej pzp, według którego przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w tym poprzez zbyt rygorystyczne określenie wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. Skutkiem powyższego było złożenie oferty tylko przez jednego wykonawcę, a następnie zawarcie z nim umowy, co było niekorzystne dla zamawiającego zarówno ze względów jakościowych jak i ekonomicznych (brak możliwości wyboru spośród wielu ofert).
Niedociągnięcia dotyczyły też Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeń. Stwierdzono, że ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nie zostały zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, co było niezgodne z art. 40 ust. 2 pzp oraz art. 95 ust.1 pzp, które wskazują na taką konieczność. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej jak i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie nie zawierało natomiast określenia trybu zamówienia, adresu strony internetowej na której zamieszczony był SIWZ oraz opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków określonych w SIWZ, co było niezgodne z art. 41 pzp.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę samochodu osobowego typu mikrobus nie została przekazana do zaopiniowania pod względem formalno-prawnym do Biura ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin co naruszyło zasady zawarte w upoważnieniu nr WO-I/BS/0113-1/307/08 z dnia 30.06.2008 r. wystawionym przez Prezydenta Miasta dla Dyrektora ówczesnego Domu Dziecka nr 1. Przedmiotowe upoważnienie nakładało taki obowiązek w sytuacji gdy wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 pzp.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie zawierała z kolei: określenia trybu zamówienia, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w SIWZ, opisu sposobu przygotowania ofert, opisu sposobu obliczenia ceny, informacji o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pouczenia o środkach ochrony prawnej co było niezgodne z art. 36 ust. 1 pzp. SIWZ nie zostało ponadto udostępnione na stronie internetowej, co z kolei było niezgodne z art. 42 ust. 1 pzp.
Nie wystąpiono też do radcy prawnego o zaopiniowanie umowy Nr 1/2009 z dnia 21.12.2009 r., co było niezgodne z § 12 ust. 2 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.
W protokole z postępowania nr ZP-1/2009 w pkt. 2 wartość zamówienia ustalono na podstawie „kwoty przeznaczonej na inwestycję” w wysokości 100 tys. zł, podczas gdy wg art. 32 ust. 1 pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia powinno być całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
Ustalono, że nie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca 2010 r. roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach co było wbrew przepisom art. 98 ust. 2 pzp.
Stwierdzono, iż protokół postępowania nie został sporządzony w oparciu o wzory zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154). Błędnie określono tytuł protokołu zarówno w części ogólnej jak i w części szczegółowej, a zastosowany druk ZP-2/PO,NO nie dotyczył procedury przetargu nieograniczonego. W protokole nie wskazano też miejsca składania ofert ani informacji o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz brak było na każdej stronie protokołu podpisu osoby sporządzającej. W pkt 4 protokołu błędnie określono ponadto podstawę prawną przeprowadzonego postępowania, wskazując na art. 70 pzp, który dotyczy zapytania o cenę. Stwierdzono jednocześnie rozbieżności pomiędzy zapisem w pkt 8 protokołu gdzie wskazano godzinę otwarcia ofert na 10.30 a Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu, w których godzinę otwarcia ofert określono na 10.00. Wskazanie jako terminu składania ofert jak i terminu otwarcia ofert (w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu) godziny 10.00 dnia 14.12.2009 r. naruszyło przepis art. 86 ust. 2 pzp, według którego otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
W Domu Dziecka nr 1 nie określono organizacji, trybu pracy ani zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej stosownym zarządzeniem dyrektora placówki co było niezgodne z art. 21 ust. 3 pzp, wg którego kierownik zamawiającego określa powyższe mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.
Stwierdzono ponadto, iż płatność za fakturę nr 1-806612 z dnia 21.12.2009 r. na zakup samochodu osobowego marki Renault Trafic Phase 2 Kombi dokonana została dopiero w dniu 28.12.2009 r., tj. po upływie 2 dni po terminie płatności wynikającym z wystawionej faktury. Nie spowodowało to jednak naliczenia przez kontrahenta karnych odsetek.
Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 stycznia 2010 r. Dom Dziecka nr 1 przestał istnieć jako odrębna jednostka organizacyjna a obecnie funkcjonuje jako filia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie nie wydano zaleceń pokontrolnych. Powyższe oceny i uwagi przekazano do wiadomości i ewentualnego wykorzystania w działalności nowej placówki.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/01/28, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/01/28 12:46:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/01/28 12:46:08 nowa pozycja