Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/31/10

Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.

Przedszkole Publiczne Nr 51, ul. Krzywa 51 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w dniach od 25 lutego do 01 marca 2010 r. kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 51 przy ul. Krzywej 59 (zw. dalej PP nr 51) w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/31/10 podpisanym w dniu 02 marca 2010 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 marca 2010 r.
W toku kontroli dotyczącej realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie wydatków w wysokości 54.871,87 zł, tj. 6,2 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę
w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. stwierdzono, że:
1. Przy dokonywaniu wydatków nie zachowano niektórych procedur określonych w obowiązujących przepisach prawa i uregulowaniach wewnętrznych w tym:
• przy naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r., wypłaconego w 2009 r. (badaniem objęto 29. pracowników):
1/ nie pomniejszono podstawy do naliczenia tego wynagrodzenia pracownikom korzystającym w 2008 r. z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem oraz z urlopów okolicznościowych o wynagrodzenie za te dni (9. pracowników),

2/ pomniejszono podstawę do naliczenia wynagrodzenia o chorobowe za miesiąc grudzień 2008 r., rozliczone i ujęte w miesiącu styczniu 2009 r. oraz pomniejszające podstawę do naliczenia wynagrodzenia za 2009 r. (2. pracowników); powyższe było niezgodne z zapisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 ze zm.), wg których wynagrodzenie to ustala się uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
• 3 z 3. objętych badaniem faktur dotyczących zakupu materiałów, towarów i usług oraz wyciągi bankowe nie zawierały podpisu osoby odpowiedzialnej za wskazania dekretacyjne, 1. z 3. faktur nie zawierała wskazania w zakresie paragrafu klasyfikacji budżetowej, wszystkie wyciągi bankowe nie zawierały podpisu osoby odpowiedzialnej za kontrolę dokumentu, a wybrane wyciągi
- wskazań dekretacyjnych; było to niezgodne z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zw. dalej uor, wg którego dowód księgowy powinien zawierać m.in. wskazania dotyczące sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych i podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania oraz z zapisami § 2 pkt 2 obowiązującej w PP nr 51 „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów”, wg którego za prawidłowy uważa się dowód księgowy sprawdzony pod względem merytorycznym oraz formalno
– rachunkowym, na dowód sprawdzenia podpisany przez osoby upoważnione,
• dokumenty księgowe, którymi wprowadzano do ksiąg faktury zakupu płatne przelewem nie zawierały daty dokonania operacji gospodarczej; było to niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 4 uor, wg którego dowód księgowy powinien zawierać m.in. wymienioną datę,
• raporty kasowe nie zawierały podpisu Głównego księgowego, a zgodnie z pkt VII obowiązującej w PP nr 51 „Instrukcji kasowej”, raport kasowy powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Głównego księgowego,
• 2. z 2. objętych badaniem list płac nie zawierały podpisu osoby sporządzającej, co było niezgodne z zapisami § 12 obowiązującej w PP nr 51 „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów”, wg którego listy płac powinny być podpisane m.in. przez osobę sporządzającą,
• polecenia księgowania nie zawierały danych dotyczących wystawcy dokumentu oraz podpisu Dyrektora PP nr 51; było to niezgodne z zapisami § 2 oraz części III pkt C 12 obowiązującej w PP nr 51 „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów”, wg których dowód powinien posiadać wymienione elementy,
• płatność 1. z 3. objętych badaniem faktur na kwotę 230,00 zł uregulowana została 4 dni po terminie płatności wskazanym w fakturze.
2. Zatwierdzona przez Dyrektora PP nr 51 dokumentacja nie spełniała niektórych wymogów, w tym:
• dokumentacja opisująca zasady rachunkowości nie zawierała: 1/ wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji
w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, 2/ opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz
z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, 3/ określenia wersji oprogramowania, 4/ opisu przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń do kont: 014, 202, 853, 999; było to niezgodne z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 3 uor, wg którego jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą m.in. wymienione elementy; nieaktualna podstawa prawna,
• „Procedury kontroli finansowej” - nieprawidłowe zapisy o załączaniu faktur do wyciągów bankowych, nieprawidłowe nazewnictwo rozrachunków,
• „Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów” – nieaktualna podstawa prawna,
• „Zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji – brak wzorów stosowanych dokumentów,
• „Procedury udzielania zamówień publicznych” – brak regulaminu pracy komisji przetargowej.
W toku kontroli dotyczącej wypełniania innych obowiązków ustalono, że:
1. Dyrektor PP nr 51 wywiązał się z obowiązku sporządzania informacji dotyczących transakcji podejrzanych, wynikającego z Zarządzenia Nr 70/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
2. Dyrektor PP nr 51 nie poinformował Prezydenta Miasta Szczecina – za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego – o kontrolach przeprowadzonych w PP nr 51 przez organy kontroli zewnętrznej w 2009 r., zgodne z zapisami § 11 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10.07.2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP nr 51:
1. Sporządzanie dokumentacji księgowej oraz naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dokonywanie kontroli dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami wewnętrznymi.
3. Przekazywanie informacji o kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.
4. Aktualizację i uzupełnienie dokumentacji jednostki.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2010/06/08, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2010/06/08 14:31:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2010/06/08 14:31:04 nowa pozycja