Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/16/10

Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.

Przedszkole Publiczne Nr 38, ul. Włościańska 5 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w dniach od 28 stycznia do 01 lutego 2010 r. kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 38 przy ul. Włościańskiej 5 (zw. dalej PP nr 38) w temacie realizacji procedur
w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/16/10 podpisanym w dniu 02 lutego 2010 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 lutego 2010 r.
W toku kontroli dotyczącej realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie wydatków w wysokości 45.225,16 zł, tj. 7,1 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę
w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. stwierdzono, że:
1. Przy dokonywaniu wydatków nie zachowano niektórych procedur określonych w obowiązujących przepisach prawa i uregulowaniach wewnętrznych w tym:
• przy naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. (badaniem objęto 22. pracowników) nie pomniejszono podstawy do naliczenia tego wynagrodzenia pracownikom korzystającym w 2008 r.: 1/ z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem o wynagrodzenie za te dni (2. pracowników),
2/ ze zwolnień lekarskich o wynagrodzenie za czas choroby oraz o wynagrodzenie z tytułu stażu pracy w części dotyczącej dni nieobecności z tytułu niezdolności do pracy (9. pracowników); powyższe było niezgodne z zapisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
(Dz. U. Nr 160 poz. 1080 ze zm.), wg których wynagrodzenie to ustala się uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
• faktury były wprowadzane do ksiąg w momencie ich zapłaty, a nie w momencie ich wpływu do PP nr 38; przyjęty sposób ewidencji może prowadzić do niezgodności z zapisami art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zw. dalej uor, wg których do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym,
• objęte badaniem faktury/rachunki dotyczące zakupu materiałów, towarów i usług oraz wyciągi bankowe nie zawierały podpisu osoby odpowiedzialnej za wskazania dekretacyjne oraz za kontrolę formalno - rachunkową, co było niezgodne z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 6 uor, wg których dowód księgowy powinien zawierać m.in. podpis osoby odpowiedzialnej za wskazania dotyczące sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz zapisami Załącznika nr 1 obowiązującej w PP nr 38 „Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów”, wg których kontrola ta winna być wykonywana przez Głównego księgowego; faktury nie zawierały ponadto wskazania źródła finansowania,
• 2. z 6. objętych badaniem faktur zawierały błędny NIP PP nr 38, a do dokumentu nie wystawiono noty korygującej; było to niezgodne z § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów
i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1337), wg którego nabywca towaru lub usługi może wystawić notę korygującą jeżeli otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się m.in. z nabywcą,
• do 1. z 6. objętych badaniem faktur przeprowadzono analizę rynku (zebrano 3 oferty), ale nie sporządzono notatki służbowej z wykonanej analizy rynku, co było niezgodne z § 11 ust. 4 pkt 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin, wg którego każdorazowo należy sporządzać notatkę służbową, w której udokumentowany zostanie fakt dokonania analizy rynku.
2. Raporty kasowe sporządzane były wspólnie dla rachunku dochodów własnych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; powyższe stało w sprzeczności z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 7 uor, wg których konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności m.in. dla operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy.
3. Akta osobowe pracowników prowadzone były niezgodnie z § 6 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.), wg którego akta osobowe pracownika składają się z 3. części i obejmują: w części A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, w części B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w części C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.
4. Zatwierdzona przez Dyrektora PP nr 38 dokumentacja nie spełniała niektórych wymogów, w tym:
• „Polityka rachunkowości” nie zawierała: 1/ opisu sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w tym: przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej oraz aktualnego wykazu ksiąg rachunkowych 2/ opisu systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów; było to niezgodne z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 3 - 4 uor, wg których wymienione elementy powinny być zawarte w posiadanej przez jednostkę dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości; dokumentacja nie zawierała ponadto zapisu o koncie 202, na którym prowadzona była ewidencja, zawierała nieaktualny załącznik nr 13 (plan kont) i zapisy o nim w treści dokumentu, nieaktualną podstawę prawną oraz błędne zapisy dotyczące nazwy użytkowanego programu komputerowego,
• „Regulamin kontroli wewnętrznej” wraz z „Instrukcją kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych” nie zawierał opisu pobierania i gromadzenia środków oraz zwrotu środków publicznych, co było niezgodne z ówcześnie obowiązującym art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zw. dalej uofp; procedury nie uwzględniały ponadto standardów kontroli finansowej w podstawie prawnej oraz nie zawierały opisu m.in. procedur dotyczących identyfikacji zadań wrażliwych, reakcji na ryzyko i działań zaradczych, sposobu rejestracji odstępstw i monitorowania systemu kontroli, co było niezgodne z art. 47 ust 3 uofp i Załącznikiem do Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7 poz. 58); procedury nie zawierały opisu obiegu niektórych rodzajów dokumentów (m.in. wyciągi bankowe, OT, PT, LT, delegacje służbowe i ich rozliczenie, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych) oraz zawierały błędne zapisy dotyczące nazwy jednostki (PP nr 44),
• Załącznik nr 7 do „Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych – instrukcja kasowa” zawierał błędny zapis o treści:
„prowadzenie kasy powierza się intendentowi PP nr 44 (…)”,
• Załącznik nr 12 do „Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych – przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów” – brak informacji w sprawie zarządzenia dyrektora o inwentaryzacji i wzorów stosowanych dokumentów, nieaktualna podstawa prawna i błędne zapisy dotyczące nazwy jednostki (PP nr 44).
W toku kontroli dotyczącej wypełniania innych obowiązków ustalono, że:
1. Dyrektor PP nr 38 wywiązał się z obowiązku sporządzania informacji dotyczących transakcji podejrzanych, wynikającego z Zarządzenia Nr 70/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
2. Dyrektor PP nr 38 poinformował Prezydenta Miasta Szczecina – za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego – o kontrolach przeprowadzonych w PP nr 38 przez organy kontroli zewnętrznej w 2009 r. i ich wynikach, zgodne z zapisami § 11 i § 12 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10.07.2003 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP nr 38:
1. sporządzanie dokumentacji księgowej, naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. każdorazowe sporządzanie notatki służbowej z przeprowadzonej analizy rynku lub uzasadniającej niezastosowanie obowiązujących uregulowań,
3. aktualizację i uzupełnienie dokumentacji jednostki.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2010/03/24, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2010/03/24 14:53:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2010/03/24 14:53:07 nowa pozycja