Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/86/10

Prawidłowość przeprowadzenia w 2009 r. procedury udzielenia zamówienia publicznego na przegląd 5 – letni i roczny nadbrzeża „Starówka”.

Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125 a w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W grudniu 2010 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie – ul. Ku Słońcu 125a – zw. dalej „ZUK” lub „zamawiającym” w zakresie prawidłowości przeprowadzenia w 2009 r. procedury udzielenia zamówienia publicznego na przegląd 5-letni i roczny nadbrzeża „Starówka”

W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.

 

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na przegląd 5-letni i roczny nadbrzeża „Starówka” (umowa z dnia 11.12.2009 r. na kwotę 86.000 zł brutto) pod kątem przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych jednostki. Stwierdzono jedynie uchybienia i niedociągnięcia, które nie miały wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy i zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalono, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero po upływie 19 dni od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne pomimo, że według przepisu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zw. dalej p.z.p.u., powinno nastąpić to niezwłocznie po zawarciu umowy. W toku kontroli nie stwierdzono też aby zaistniały okoliczności wyłączające działania zamawiającego w tym względzie.

            Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej nie zawierało z kolei informacji o zamiarze zawarcia umowy ramowej (w aspekcie negatywnym), czym naruszono przepis art.  48 ust. 2 pkt 13 p.z.p.u.

Obowiązujący w ZUK Regulamin Pracy Komisji Przetargowej - wprowadzony Zarządzeniem nr 36/2004  Dyrektora ZUK z dnia 28.06.2004 r. - na dzień zakończenia kontroli zawierał nieaktualne zapisy dotyczące podstaw prawnych wydania regulaminu, protestów oraz podstawy prawnej poprawy oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych.

W pozostałym zakresie w badanym obszarze przestrzegano wymogów określonych przepisami p.z.p.u. oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
W szczególności zachowano zasadę jawności postępowania. Przestrzegano również zasady równości poprzez zapewnienie dla wszystkich wykonawców dostępu do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie oraz stosowanie kryteriów nie ograniczających ich udziału w postępowaniu. Zamawiający w sposób prawidłowy ocenił ponadto ważność oraz kompletność przedłożonego przez wybranego wykonawcę wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty (oferta cenowa, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zezwolenie, itd.). Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zawartej umowy był zgodny z treścią jego oferty, co odpowiadało art. 140 ust. 1 p.z.p.u., według którego zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

 

W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił Dyrektorowi ZUK aby:

  1. zamieszczał ogłoszenia o udzieleniu zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy,
  2. przestrzegał nakazów dot. obligatoryjnej treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania,
  3. zaktualizował Regulamin Pracy Komisji Przetargowej ZUK.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/03/31, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/03/31 10:32:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/03/31 10:32:37 nowa pozycja