Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/39/10

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Jodłowa 21 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach: od 22 marca 2010 r. do 14 kwietnia 2010 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 51 im. prof. St. Helsztyńskiego, ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin, zwanej w dalszej treści SP 51, w zakresie: przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej k. p.; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.); realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.
Okres kontrolowany – od 2008 r.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/39/10 podpisanym w dniu 14 kwietnia 2010 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 kwietnia 2010 r.
W czasie kontroli w SP51 zatrudnionych było 135 pracowników, w tym: kobiet 115, pracowników młodocianych 0.
Realizując zapis art. 23711 § 1 k. p. pracodawca zatrudnił, w wymiarze czasu pracy – ¼ etatu, inspektora ds. bhp, który legitymował się kwalifikacjami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp, uprawniającymi do zajmowania ww. stanowiska.
W toku kontroli ustalono, że pracownik służby bhp wykonywał większość obowiązków wynikających z zapisów § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp poza obowiązkiem przedstawiania pracodawcy okresowych analiz stanu bhp
oraz braniem udziału i przedstawianiem propozycji rozwiązań techniczno-organizacyjnych w planach modernizacji i rozwoju placówki zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Powyższe wynikało głównie z niewystarczającej współpracy i nadzoru nad służbą bhp ze strony pracodawcy.
W toku prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z wykonywaniem kontroli nałożonych na zarządcę zapisami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) oraz realizacją zaleceń pokontrolnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokonywaniu wpisów do książki obiektu budowlanego. Uchybieniem natomiast było to, iż kontrole instalacji gazowych przeprowadzała osoba nie posiadająca uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie dozoru, co było niezgodne z zapisem ust. 5 ww. artykułu, wg którego kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
Nie stwierdzono uchybień w zakresie obowiązku dotyczącego przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. W wyniku badań i pomiarów nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm określonych w rozporządzeniu z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645 ze zm.).
W toku prowadzonych oględzin stanowisk pracy stwierdzono natomiast, że pojemnik z niebezpieczną substancją chemiczną (o-tolidyną) nie został oznakowany, pomimo że dostawca substancji przekazał pracodawcy etykietę zawierającą informacje określone art. 25 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (j.t. Dz.U. z 2009, Nr 152, poz.1222).
W placówce od 1997 r. nie przeprowadzano pomiarów oświetlenia w związku z czym kontrolująca nie mogła stwierdzić czy oświetlenie na stanowiskach pracy było zgodne z normami i odpowiadało zapisom § 26 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp wg którego oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
W placówce znajdował się podręczny warsztat stolarski wyposażony w maszyny do drewna. Wszystkie maszyny do obróbki drewna używane przez stolarza zostały zakupione po 01.01.2003 r. i spełniały wymogi bezpieczeństwa określone w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
(Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.).
W toku kontroli stwierdzono, że opracowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. Nr 114, poz. 545 ze zm.) wykaz zawierał szereg prac, które nie występowały w SP51, np. prace w warunkach narażenia na drgania, na promieniowanie jonizujące, na ponadnormatywny poziom hałasu.
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że opracowana w 2002 r. i częściowo zaktualizowana w 2006 r. dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy (poza stanowiskiem pracownika obiektu sportowego) zawierała uchybienia polegające na tym, iż: w ocenie nie uwzględniono wszystkich zagrożeń związanych np. z codziennym przemieszczaniem, takich jak: potknięcia, poślizgnięcia (stanowisko woźnego); upadek z wysokości (stanowisko konserwatora-elektryka). Na stanowisku konserwatora w kolumnie „zagrożenia” dokonano zapisu: „praca przy użyciu wszystkich obrabiarek” bez wskazania typu obrabiarki, natomiast w kolumnie „skutki” dokonano tylko krótkiego zapisu „urazy kończyn górnych” bez wskazania pozostałych skutków związanych z obsługą maszyn. W ocenie nie uwzględniono wyników pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, nie wskazano osób pracujących na poszczególnych stanowiskach. Środki ochrony indywidualnej wskazane w dokumentacji oceny ryzyka były niespójne z „Tabelą przydziału środków (...)”, stanowiąca załącznik do Regulaminu pracy SP51.
Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości w realizacji zapisów art. 2376 – 2377 k. p. w zakresie dostarczania pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej; dostarczania nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego.
Badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami wykonywane były na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z placówką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania badań. Stwierdzono, że w umowie brak było wielu elementów określonych zapisami art. 12. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm), takich jak: zakres opieki zdrowotnej, który w odniesieniu do pracowników powinien obejmować co najmniej te rodzaje świadczeń, do których zapewnienia zleceniodawca jest obowiązany na podstawie Kodeksu pracy, niniejszej ustawy i przepisów wydanych na ich podstawie; tryb przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy oraz sposób podania tych informacji do wiadomości zainteresowanych; sposób kontrolowania przez zleceniodawcę wykonywania postanowień umowy; obowiązki pracodawcy dotyczące: przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników; zapewnienie możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy.
Kontrola dokumentacji w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia ujawniła, że 3 pracowników w dniu kontroli, a 1 w okresie od 23.09.2009 r. do 07.04.2010 r. zostało dopuszczonych do pracy bez aktualnych badań profilaktycznych, co było niezgodne z zapisem art. 229 § 4 k.p., wg którego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
W zakresie obowiązków wynikających z zapisu art. 2091 § 1 pkt 1-2 k.p. , wg których pracodawca jest obowiązany: zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; wyznaczyć pracowników do: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz zapisu § 44 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3-5 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy (…); apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. Obsługa apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy wyznaczonych pracowników. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą i łatwo dostępne, stwierdzono następujące uchybienia:
 pomimo tego, iż pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy pracodawca nie wyznaczył takich osób, jak również osób do obsługi apteczek, pracodawca nie wyznaczył pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, nie oznakowano miejsc usytuowania apteczek;
 w kilku przypadkach stwierdzono brak instrukcji udzielania pierwszej pomocy przy apteczkach lub ich umieszczenie w innym miejscu (np. w pomieszczeniu nauczycieli wf na basenie apteczka znajdowała się nad umywalką, a instrukcja na przeciwległej ścianie).
Nie stwierdzono natomiast uchybień w realizacji zapisu art. 2373 § 2 k. p. dotyczącego obowiązku przeszkolenia pracownika w zakresie bhp. Wszyscy pracownicy SP51 zostali przeszkoleni przed dopuszczeniem do pracy oraz byli poddawani systematycznym szkoleniom okresowym w tym zakresie.
W toku kontroli nie stwierdzono uchybień dotyczących realizacji obowiązków wynikających z wystąpień, nakazów, decyzji państwowych organów kontroli nad warunkami pracy w SP51. Nałożone obowiązki pracodawca wykonywał w wyznaczonych terminach lub zwracał się o prolongatę terminów.
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi SP51:
1. Egzekwowanie od służby bhp obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp.
2. Zlecanie wykonywania kontroli obiektu budowlanego osobom posiadającym uprawnienia w tym zakresie.
3. Nie dopuszczanie do stosowania niebezpiecznych substancjami i preparatów chemicznymi przechowywanych w nieoznakowanych pojemnikach.
4. Przeprowadzenie badań i pomiarów natężenia oraz równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy.
5. Dostosowanie wykazu prac wzbronionych kobietom do rodzajów prac występujących w jednostce.
6. Zaktualizowanie oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem warunków pracy oraz występujących zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy.
7. W zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami:
a) zawieranie umów uwzględniających w swojej treści wszystkie elementy wskazane w ustawie o służbie medycyny pracy,
b) nie dopuszczanie do pracy pracowników bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
c) zobligowanie pracowników do wykonywania badań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w jednostce służby zdrowia, z którą została zawarta umowa.
8. Wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
9. Umieszczenie apteczek wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy w oznaczonych miejscach oraz wyznaczenie osób do obsługi apteczek.


 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2010/05/20, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2010/05/20 09:51:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2010/05/20 09:51:05 nowa pozycja