Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: Z/7/10

Prawidłowość zawarcia i realizacji w latach 2009 – 2010 umów z wykonawcą – (...) – na wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

We wrześniu 2010 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (zw. dalej WGN) w zakresie prawidłowości zawarcia i realizacji w latach 2009-2010 umów z wykonawcą – (...) - na wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości.
W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
W okresie 2009 - lipiec 2010 zawarto z wykonawcą (...) 45 umów na usługę sporządzenia operatów szacunkowych. Umowy zawarto w wyniku rozstrzygnięcia postępowań w trybie przetargu nieograniczonego (2 postępowania – łącznie 7 umów) oraz trybu zapytania o cenę (1 postępowanie – łącznie 5 umów). Ponadto 33 umowy zawarto w trybie zamówienia z wolnej ręki jako zamówienie uzupełniające bądź zamówienie wyłączne (aktualizacja operatu).
W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień ww. wykonawcy. Jedynym kryterium oceny ofert we wszystkich postępowaniach była cena usługi. Wykonawca złożył najtańszą ofertę w 8. (na 37) i 8. (na 32) częściach zamówienia w trybach przetargu nieograniczonego oraz w 5 (na 24) częściach w trybie zapytania o cenę. Oferty wykonawcy były kompletne pod względem formalnym i jako takiego nie podlegały odrzuceniu. W szczególności wykonawca przedłożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (prace podobne, uprawnienia rzeczoznawcy itp.). Nie zachodziły również przesłanki do wykluczenia wykonawcy jak i unieważnienia postępowania w częściach w których ofertę złożył ww. wykonawca.
Przedmiotem umów zawartych z wykonawcą było sporządzenie operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych.
W przypadku lokali użytkowych wartość rynkowa wykazana operatem szacunkowym podlegała ocenie - powołanego zarządzeniem nr 642/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13.12.2007 r. – zespołu zadaniowego ds. przygotowywania propozycji cen sprzedaży lokali użytkowych zbywanych w trybie bezprzetargowym. W okresie 2009-07.2010 r. odbyło się 8 posiedzeń zespołu podczas których rozpatrzono i zaproponowano cenę 35 lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży.
W przypadku 6. lokali zwrócono się do rzeczoznawcy o dodatkowe wyjaśnienie podstaw oszacowania wartości nieruchomości, z czego następnie w 3 przypadkach ustalono cenę lokalu według propozycji z operatu, w kolejnych 2 – podniesiono nieznacznie cenę lokalu, a w przypadku lokalu przy ul. Obrońców Stalingradu sprawy - do dnia zakończenia kontroli - nie rozstrzygnięto.
Wartość rynkowa lokalu przy ul. Obrońców Stalingradu określona została na kwotę 655.241 zł (operat z dnia 11.12.2009 r.), a następnie – po przekazaniu wskazań zespołu zadaniowego odnośnie wątpliwości w zakresie poprawności wyceny – operatem z dnia 26.07.2010 r. przyjęto wartość ww. lokalu na kwotę 1.540.893 zł. Bez oceny biegłego rzeczoznawcy nie sposób ustalić przyczyn wzrostu - o ponad 130% - wartości rynkowej przedmiotowego lokalu. Wzrost wartości lokalu wycenianego nie był jednak – w ocenie kontroli – spowodowany obiektywnym wzrostem wartości lokali użytkowych na rynku lokalnym w okresie 12.2009-07.2010 r., a tym samym wyceny rzeczoznawcy nie posiadają przymiotu wiarygodności i prawdopodobieństwa w rozumieniu art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), co dyskwalifikuje możliwość ich wykorzystania w procesie sprzedaży lokalu przy ul. Obrońców Stalingradu.
Analizując założenia samej wyceny wskazać natomiast należy, iż operaty oparte są na diametralnie różnej średniej wielkości lokalu porównawczego.
W przypadku operatu z dnia 11.12.2009 r. średnia wielkość lokalu porównawczego wyniosła 55,91 m2 (34,9% powierzchni użytkowej lokalu wycenianego), podczas gdy w przypadku wyceny z operatu z dnia 26.07.2010 r. wielkość ta wyniosła 269,06 m2 (167,8% powierzchni użytkowej lokalu wycenianego). Rzeczoznawca zmienił również wartość cechy nieruchomości wycenianej (atrakcyjności położenia) z dobrej w przypadku operatu z dnia 11.12.2009 r. na bardzo dobrą – w operacie z dnia 26.07.2010 r., jak i wagi cech lokalizacji (atrakcyjności położenia) i stanu technicznego lokalu (w przypadku aneksu: spadek wagi lokalizacji o 5% i wzrost wagi stanu technicznego lokali o 5%). Ustalono, że zmianie uległy również zakresy współczynników korygujących. Nie stwierdzono natomiast aby - w przypadku obu operatów - zachodziły różnice w średniej odległości lokalu porównawczego od lokalu wycenianego (1018 m – operat z dnia 11.12.2009 r.
i 1050 m – operat z dnia 26.07.2010 r.). Powyższe dane oparto jednak – z uwagi na brak adresów lokali porównawczych – na przyjęciu położenia nieruchomości porównawczych w połowie ulicy objętej wyszczególnioną w operacie dzielnicą (i dalszą jednostką administracyjnego podziału miasta).
Ustalono, że w przypadku 3 (na 31 objętych kontrolą – 2 umowy) zleceń dot. wykonania operatów szacunkowych nie naliczono wykonawcy kar umownych z tytułu opóźnień w przekazaniu przedmiotu umowy. Dotyczyło to zlecenia nr 18 i 19 do umowy nr WGN/342/45/BK/2009 oraz zlecenia nr 4 do umowy nr WGN/342/55/BK/2009. Wysokość nienaliczonych kar wyniosła odpowiednio: 74,25 zł, 1501,50 zł i 9,90 zł. Przyczyną nienaliczenia kar umownych był błąd pracownika merytorycznego w obliczeniu okresu realizacji przez wykonawcę zlecenia oraz nieprzekazanie protokołu odbioru operatów z naniesioną adnotacją o nieterminowym przekazaniu, pracownikowi odpowiedzialnemu za naliczenie kar umownych. Z kolei w przypadku 2 (na ww. próbie) zleceń jako datę przekazania zlecenia wykonawcy wskazano datę 05.09.2009 r. tj. sobotę (zlecenie nr 16-17 do umowy nr WGN/342/45/BK/2009).

W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił Dyrektorowi WGN aby:
1. wzmocnił nadzór nad procesem naliczania i egzekwowania kar umownych,
2. podjął działania zmierzające do wyegzekwowania nienaliczonych kar umownych.
 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/01/03, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/01/03 10:39:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/01/03 10:39:41 nowa pozycja