Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/69/10

Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych (przetarg nieograniczony 10. częściowy)

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W sierpniu 2010 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2, w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie opracowań przyrodniczych i krajobrazowych (przetarg nieograniczony: 10. częściowy).

W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych jednostki. Stwierdzone uchybienia formalne nie miały wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy i zawarcie ważnych umów w sprawie zamówienia publicznego.
Ustalono, że ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, nie zawierało informacji o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, co naruszało art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759) zw. dalej p.z.p.u. według którego ogłoszenie o zamówieniu zamieszczane zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w BZP. Obowiązek właściwego przygotowania ogłoszenia o zamówieniu ciążył – zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 2 regulaminu pracy komisji – na członkach komisji przetargowej.
Zamawiający nie sporządził również protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czym naruszył przepis art. 96 ust. 1 p.z.p.u. według którego w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Osobą zobowiązaną do sporządzenia protokołu z postępowania był – stosownie do treści § 2 ust. 2 pkt 5 regulaminu pracy komisji – sekretarz komisji przetargowej.
W pozostałym zakresie w badanym obszarze przestrzegano wymogów określonych przepisami p.z.p.u. oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
W szczególności zachowano zasadę jawności postępowania poprzez m.in. terminowość i kompletność ogłoszeń o udzieleniu zamówienia i zawarciu umowy. Przestrzegano również zasady równości poprzez zapewnienie dla wszystkich wykonawców dostępu do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie oraz stosowanie kryteriów nie ograniczających ich udziału w postępowaniu. Zamawiający w sposób prawidłowy ocenił ponadto ważność przedłożonej przez wybranego wykonawcę oferty (oferta cenowa, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej itd.) oraz przestrzegał nakazów dot. zawiadomienia wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania (zawiadomienie o wyborze oferty). Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zawartej umowy był zgodny z treścią jego oferty, co odpowiadało art. 140 ust. 1 p.z.p.u., według którego zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił Dyrektorowi BPPM aby przestrzegał właściwych przepisów p.z.p.u. dot. obligatoryjnej treści ogłoszeń o zamówieniu oraz konieczności dokumentowania postępowania w oparciu o właściwy protokół.
 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/01/05, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/01/05 11:54:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/01/05 11:54:10 nowa pozycja