Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/78/10

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Przedszkole Publiczne Nr 48, ul. 9-go Maja 13 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach:
od 29 października 2010 r. do 19 listopada 2010 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym nr 48 ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin, zwanym w dalszej treści PP48 w zakresie: przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej k. p.; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.); realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.
Okres kontrolowany – od 2008 r.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/78/10 podpisanym w dniu 22 stycznia 2010 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 listopada 2010 r.
W czasie kontroli w PP48 zatrudnionych było 38 pracowników, w tym: kobiet 36, pracowników młodocianych 0.
Zadania służby bhp wykonywał inspektor ds. bhp, na podstawie umowy zawartej pomiędzy PP48, a Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie.
W toku kontroli ustalono, że inspektor ds. bhp nie wykonywał części zadań wynikających z zapisów § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp, w tym:
nie przeprowadzał kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp; w analizach stanu bhp nie przedstawiał pracodawcy propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
Przeprowadzona w czasie kontroli wizytacja stanowisk pracy wykazała, że pracownicy, do wykonywania prac na wysokości (mycie okien, drobne prace remontowe), używali drabin nie spełniających wymogów bezpieczeństwa o czym inspektor ds. bhp nie informował pracodawcy.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę zapisu art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), wg którego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.
W PP48 kontrola okresowa: 5-letnia przeprowadzona została w kwietniu 2004 r.; coroczna w lutym 2008 r.
Nadmienić należy jednocześnie, że po stwierdzeniu nieprawidłowości pracodawca niezwłocznie wykonał ciążący na nim w tym zakresie obowiązek.
Stwierdzono pewne uchybienia w prowadzeniu książki obiektu budowlanego polegające na tym, iż brak było: wpisów dotyczących: danych identyfikacyjnych obiektu, takich jak: właściciel obiektu, zarządca obiektu, nr księgi wieczystej; danych technicznych charakteryzujących obiekt, takich jak: powierzchnia zabudowy; protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie; osoby upoważnionej przez właściciela lub zarządcę obiektu do dokonywania wpisów.
Kontrolująca nie stwierdziła uchybień w realizacji zaleceń wynikających z okresowych kontroli obiektów budowlanych. W miarę posiadanych środków finansowych pracodawca realizował zalecenia na bieżąco bądź występował do organu nadrzędnego o środki finansowe na realizację zaleceń.
Stwierdzono natomiast, że w placówce nie prowadzono badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (stężenie tlenku węgla w pomieszczeniach kuchni), co było niezgodne z zapisem art. 227 § 1 pkt 2 k.p., wg którego pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności: przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.
W zakresie realizacji zapisu art. 1041 § 1 pkt 8 k.p., wg którego regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: (...) sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą; zapisu art. 226, wg którego pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami stwierdzono, że:
- pracodawca nie poinformował o ryzyku zawodowym 4 pracowników,
- przy dokonywaniu oceny na stanowisku pracownika do prac lekkich (konserwatora) nie wzięto pod uwagę zagrożenia związanego z ponadnormatywnym dźwiganiem ciężarów,
- w Regulaminie pracy brak było zapisu dotyczącego sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
Kontrola dokumentacji związanej z prowadzeniem dochodzenia powypadkowego, w którym poszkodowanym został pracownik do prac lekkich, wykazała następujące uchybienia:
- w PP48 nie było społecznego inspektora pracy w związku z czym pracodawca powołał do zespołu powypadkowego przedstawiciela pracowników, co było niezgodne z zapisami art. 23713a k.p., wg którego przedstawiciele pracowników (…) są wybierani przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają - przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy,
- zespół powypadkowy rozpoczął pierwsze czynności związane z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku w ponad 2,5 miesiąca od zdarzenia, co było niezgodne z zapisem § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870), wg którego niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji było powołanie zespołu powypadkowego przez pracodawcę po tak długim czasie od zdarzenia.
W toku kontroli dokumentacji szkoleń w dziedzinie bhp ustalono, iż wszyscy pracownicy, w dniu kontroli posiadali aktualne szkolenia. Stwierdzono natomiast, że 8 pracowników zostało poddanych szkoleniom wstępnym: „instruktaż ogólny” po kilku, kilkunastu dniach od rozpoczęcia pracy, co było niezgodne z zapisem art. 2373 § 2 k.p., wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (…).
Nie stwierdzono uchybień w realizacji obowiązków wynikających z zapisów art. 2376 i 2377 § 1 k. p. Pracownicy zostali wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Uchybieniem było natomiast błędne prowadzenie „karty wyposażenia pracownika” na stanowisku „pracownika do prac lekkich”. Wydawane pracownikowi środki ochrony indywidualnej nie były ujmowane w ww. karcie.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zapisu art. 229 § 4 k.p., wg którego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wszyscy pracownicy PP46 posiadali aktualne badania profilaktyczne Nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z realizacją obowiązku wynikającego z zapisu art. 2091 § 1 pkt 2 k.p. Wyznaczyła Pani pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w realizacji obowiązków wynikających z wystąpień, nakazów, decyzji państwowych organów kontroli nad warunkami pracy . Nałożone obowiązki pracodawca wykonywał w wyznaczonych terminach lub zwracał się o prolongatę terminów.
W odniesieniu do pozostałych obowiązków objętych kontrolą stwierdzono, że realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami i do ich realizacji nie wniesiono zastrzeżeń.
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP48:
1. Egzekwowanie od służby bhp obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp.
2. Używanie do pracy na wysokości drabin spełniających wymogi bezpieczeństwa.
3. W zakresie kontroli obiektów budowlanych:
- uzupełnienie brakujących wpisów w książkach obiektów budowlanych,
- przeprowadzanie kontroli obiektów w obowiązujących terminach.
4. Przeprowadzenie badań i pomiarów stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach kuchni.
5. Ujmowanie w „kartach wyposażenia pracownika” środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wydawanych pracownikom.
6. W zakresie oceny ryzyka zawodowego:
- informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
- przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego branie pod uwagę wszystkich zagrożeń występujących na danym stanowisku,
- ustalenie w Regulaminie pracy sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym.
7. W zakresie prowadzenia dochodzeń powypadkowych:
- powoływanie członków zespołu powypadkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wszczynanie dochodzeń powypadkowych bez zbędnej zwłoki.
8. Poddawanie pracowników szkoleniom wstępnym w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy.
 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/01/05, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/01/05 11:21:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/01/05 11:21:29 nowa pozycja