Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/83/10

Prawidłowość przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na malowanie korytarza w budynku szkoły ZSEE.

Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych, ul. Racibora 60 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W listopadzie 2010 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Elektryczno–Elektronicznych w Szczecinie przy ul. Racibora 60zw. dalej „ZSEE” lub „zamawiającym”, w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie korytarza w budynku ZSEE.

W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie korytarza w budynku ZSEE (umowa na kwotę 20.122,22 zł brutto) pod kątem przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych jednostki. Stwierdzono jedynie uchybienia i niedociągnięcia, które nie miały wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy i zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W toku kontroli stwierdzono, że wymogi techniczne - zawarte w przedmiarze robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dotyczące przedmiotu zamówienia określono w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez wskazanie znaków towarowych (nazw producenta). Posłużono się określeniami: preparat gruntujący „Atlas Uni Grunt”, klej gipsowy typu P „Baumit”, zaprawa tynkarska T 40 kilogramów „Prebud”, bez dopuszczenia możliwości zaproponowania przez wykonawcę produktów równoważnych. Takie określenie przedmiotu zamówienia stanowiło naruszenie art. 7 ust.1 oraz art. 29 ust. 2-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 zez zm.) zwanej dalej pzp, według których zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w tym poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Przy szacowaniu wartości zamówienia nie uwzględniono natomiast przewidzianych w SIWZ zamówień uzupełniających, co stanowiło naruszenie
art. 32 ust. 3 pzp, zgodnie z którym, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.

Zwrócona wykonawcy w dniu 06.08.2009 r. kwota 70% zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania nie została powiększona o odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego. Takie postępowanie naruszało przepis art. 148 ust. 5 zd. 2 pzp, według którego zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W toku kontroli ustalono również, że akta postępowania nie zawierają dowodów na poinformowanie dwóch wykonawców o wyniku przetargu (doręczenia zawiadomienia o którym mowa w art. 92 ust. 1 pzp). Zgodnie z niepodpisaną adnotacją znajdującą się w aktach, dwóch wykonawców poinformowanych zostało za pomocą poczty elektronicznej, przy czym akta postępowania nie zawierały wydruku e-mail, potwierdzających ten sposób zawiadomienia. Podkreślenia wymaga, iż zapisy SIWZ nie dopuszczały tej formy porozumiewania się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą (pkt 2-3 Rozdziału VIII SIWZ dopuszczał porozumiewanie się pisemnie lub za pomocą faksu).

Pomimo przedstawienia przez jednego z wykonawców kopii zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej nie poświadczonego za zgodność z oryginałem, nie wezwano go do przedstawienia dokumentu zgodnego z wymaganiami SIWZ, czym naruszono przepis art. 26 ust.3 zd. 1 pzp, według którego zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów (…) albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy (…) do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Ustalono ponadto, iż dokumentacja przetargu nie zwierała dowodu zamieszczenia na stronie internetowej jednostki ogłoszenia o wszczęciu postępowania, treści SIWZ, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także treści zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiającego. Brak dowodu zamieszczenia ww. dokumentów uniemożliwiał wykazanie czy zamawiający spełnił wymagania o których mowa w art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 92 ust. 2 i art. 28 ust. 2 pzp.

Kontrola wykazała również, że nie dokonano skreśleń alternatywnych w protokole ZP-2/PN/NBO/ZOC w poz. 9, 10, 11, nie wypełniono rubryki 11 oraz nie podpisano protokołu przez osobę sporządzającą oraz kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną na drugiej stronie ww. protokołu. W żadnym z protokołów nie oznaczono również numeru strony. Kierownik d.s. administracyjno-gospodarczych podpisał ponadto protokół ZP-2/PN/NBO/ZOC i ZP-2 w dwóch miejscach, jednocześnie jako osoba sporządzająca protokół jak i osoba upoważniona przez kierownika zamawiającego do jego podpisania. Takie postępowanie uniemożliwia sprawowanie kontroli nad prawidłowością wypełnienia protokołu.

W jednostce w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej obowiązywała procedura udzielania zamówień publicznych wprowadzona zarządzeniem Dyrektora ZSEE nr 8/2002 z dnia 30 września 2002r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, form i trybu dokonywania zamówień publicznych wraz załącznikiem – regulaminem działania komisji ds. zamówień publicznych. Treść zarządzenia – w okresie przeprowadzania niniejszego postępowania - zawierała nieaktualne podstawy prawne (ustawa o zamówieniach publicznych), posługiwała się nieaktualną nomenklaturą w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych oraz wyłączała zastosowanie ustawy w odniesieniu do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 3.000 euro, podczas gdy – według obowiązujących w badanym okresie przepisów - próg ten określono na 14.000 euro. Obecnie obowiązujące zarządzenia z dnia 15 kwietnia 2010 r.: w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej ZSEE oraz w sprawie zasad wykonywania w ZSEE ustawy prawo zamówień publicznych zawierały z kolei nieaktualne postanowienia dot. protestów w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego.

 

W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił Dyrektorowi ZSEE aby:

  1.  zaniechał opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny",
  2. uwzględniał wartości przewidzianych w SIWZ zamówień uzupełniających przy szacowaniu wartości udzielanego zamówienia,
  3. zwracał zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy,
  4. przestrzegał zapisów SWIZ w zakresie dopuszczalnych form porozumiewania się z wykonawcami,
  5. dokonywał uważnej analizy przesyłanych przez oferentów dokumentów oraz wzywał do uzupełnienia oferty w przypadku stwierdzenia niezgodności ze SIWZ,
  6. starannie dokumentował postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: dołączał do dokumentacji wydruki ogłoszeń (informacji) i innych dokumentów zawieranych na stronie internetowej, prawidłowo i kompletne wypełniał protokołu z postępowania,
  7. zaktualizował zarządzenia w sprawie zamówień publicznych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/03/28, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/03/28 12:25:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/03/28 12:25:21 nowa pozycja