Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2022 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedszkolu Publicznym Nr 58, ul. Marlicza 26, Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

      Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie
05.07 - 06.07.2022 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 58 w Szczecinie przy ul. prof. K. Marlicza 26 (zw. dalej PP 58) w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

     Ocena kontrolowanych zagadnień, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.08.2022 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

    W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/7/21, przeprowadzonej przez WKiAW w 2021 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy ustalono, że wszystkie 6 zaleceń zostało zrealizowanych w pełnym zakresie.

II. Oceny cząstkowe

1. Realizacja zalecenia: Odbywanie przez pracowników pierwszych szkoleń okresowych w dziedzinie bhp w wymaganych terminach.

     Przeprowadzanie szkoleń okresowych w dziedzinie bhp zlecono podmiotom zewnętrznym.Kontrolą objęto okresowe szkolenia w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych w okresie od dnia 12.03.2021r. do dnia przeprowadzenia kontroli sprawdzającej. Stwierdzono, że nowo zatrudnieni pracownicy byli poddawani szkoleniu okresowemu w zakresie bhp w wymaganych terminach, tj. w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia.

     Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

2. Realizacja zalecenia:Niezwłoczne przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników.

     Wstępne szkolenia w dziedzinie bhp, instruktaż ogólny dla pracowników PP 58 przeprowadzali specjaliści z Ośrodka BHP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Szkolenia wstępne, instruktaż stanowiskowy przeprowadzały osoby kierujące pracownikami oraz pracodawca. Kontrolą objęto ogólne, stanowiskowe i okresowe szkolenia w dziedzinie bhp 86,85% zatrudnionych w PP 58 osób (tj. 33 osób). W okresie od dnia 12.03.2021r., tj. zakończenia kontroli P/7/21 w PP 58 zatrudniono 2 pracowników (na stanowisku: głównego księgowego oraz nauczyciela), odbyli szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa, tj. ogólne i stanowiskowe
w dniu zatrudnienia.

     Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

3. Realizacja zalecenia:Prowadzenia akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontrolą objęto sposób prowadzenia akt osobowych 33 pracowników. Stwierdzono, że akta osobowe prowadzone były zgodnie z zapisami § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2369), według którego pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentacjęwsprawachzwiązanych ze stosunkiem pracyobejmującą m.in. dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego.  Nie stwierdzono przechowywania dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy, tj. wniosków urlopowych
w aktach osobowych.

     Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

     Wszystkie dokumenty znajdujące się w aktach osobowych pracowników były ponumerowane
i wprowadzone do wykazu akt.

 4. Realizacja zalecenia: Niedopuszczanie do pracy pracowników bez ważnego orzeczenia lekarskiego.

      Kontrolą objęto wstępne i okresowe badania 33 pracowników, co stanowi 86,85% zatrudnionych w PP 58 w trakcie kontroli osób (33 osoby).

      Stwierdzono, że wszyscy pracownicy dopuszczeni do pracy posiadali aktualne orzeczenia lekarskie, a przyjmowani do pracy byli poddawani wstępnym badaniom lekarskim, czym pracodawca wypełnił przepisy: art. 229 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510), zw. dalej K.p., wg których wstępnym badaniom lekarskim (…) podlegają osoby przyjmowane do pracy, ponadto pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy określonych w skierowaniu na badania lekarskie.    

      Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

5. Realizacja zalecenia: Dostosowanie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy oraz specyfiki wykonywanych zadań madanym stanowisku pracy.

       Kontrola nie wykazała uchybień w zakresie ustalonych w tabeli norm, stanowiącej załącznik do zarządzenia(Zarządzenie Dyrektora  Przedszkola Publicznego Nr 58 z dnia 30.04.2021 r.
w sprawie zasad i norm  przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego)w sprawie zasad i norm  przydzielania pracownikom
i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Zapis dla środków ochrony indywidualnej o treści „do zużycia” został usunięty, określono okresy użytkowania dla odzieży roboczej na stanowiskach: konserwatora, woźnej oddziałowej, intendenta, głównej księgowej, kucharza oraz pomocy kuchennej, nauczyciela i pomocy nauczyciela, czym wypełniono przepisy art. 2378 § 1 i art. 2379 § 2 K.p.,według których to pracodawca ustala rodzaje, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego i to pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe.

      Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

6. Realizacja zalecenia:Każdorazowe potwierdzanie podpisem przez pracowników na indywidualnych „Kartach ewidencji wyposażenia” faktu otrzymania odzieży i obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej.

      W wyniku kontroli 33 indywidualnych „Kart ewidencji wyposażenia” stwierdzono, że każdy z 33 pracowników potwierdzał podpisem fakt otrzymania odzieży i obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej.

        Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2023/01/25, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2023/01/25 15:04:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2023/01/25 15:04:07 modyfikacja wartości
Andrzej Lejk 2023/01/25 15:02:20 nowa pozycja