Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2022 roku

Nr kontroli: WKiAW

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Szkoła Podstawowej nr 10, ul. Kazimierza Królewicza 63, Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin (zw. dalej WKiAW) w okresie od 25 lipca 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie przy ul. Kazimierza Królewicza 63 (zw. dalej SP10 lub szkołą)w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 24 sierpnia 2022 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 września 2022 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku przeprowadzonej kontroli w SP10 w ww. zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia, polegające przede wszystkim m.in. na:

- przyznaniu pracownikowi zapomogi finansowej niezgodnie z zapisami Regulaminu ZFŚS,

- braku prawidłowego udokumentowania uzgodnień ze związkami zawodowymi działającymiw SP10 oraz posiedzeń komisji socjalnej, w szczególności w przypadku organizacji imprez kulturalno-oświatowych sfinansowanych ze środków ZFŚS,

- braku pisemnego informowania wnioskodawców o negatywnym zaopiniowaniu wniosku oraz przyczynie odmowy przyznania świadczenia,

- braku uzgodnienia zmian w rocznym planie finansowo-rzeczowym ZFŚS ze związkami zawodowymi działającymi w SP10,

- zawarciu w Regulaminie ZFŚS postanowień nieprecyzyjnych lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

 Nie stwierdzono nieprawidłowości m.in. w zakresie:

 • kompletności wskazań dekretacyjnych,
 • potwierdzania przeprowadzenia kontroli dowodów księgowych,
 • terminowości przekazania odpisów na ZFŚS,
 • regulowania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

II.Oceny cząstkowe

1. Procedury dotyczące ZFŚS i ich stosowanie

W 2021 r. w SP10 funkcjonowały dwa regulaminy ZFŚS, tj. Regulamin ZFŚS  obowiązujący do 8.04.2021 r. oraz regulamin obowiązujący od 9.04.2021 r. (zw. dalej Regulaminem ZFŚS), wprowadzony zarządzeniem nr 19/2020/2021 dyrektora SP10 z tego samego dnia.

Pierwsze świadczenia z ZFŚS zostały przyznane od 25.06.2021 r., w związku z powyższym, kontroli poddano postanowienia obowiązujące w regulaminie z dnia 9.04.2021 r.

Załącznikiem do Regulaminu ZFŚS był Regulamin Komisji Socjalnej.Zarządzeniem nr 25/2020/2021 dyrektora SP10 z dnia 17.05.2021 r. powołano Komisję Socjalną ZFŚS jako organ doradczo-opiniodawczy, w składzie 5 osób: dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, dwóch przedstawicieli administracji i obsługi, upoważniony przez zarząd przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego (zw. dalej ZNP).

 Analiza postanowień regulaminuZFŚS, wykazała, że:

- zasady (forma) składania wniosków o dofinansowanie z ZFŚS były niejednolite dla poszczególnych grup uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS, tj. zgodnie zapisami § 16 ust. 1 regulaminu, pracownicy powinni składać wnioski w sekretariacie szkoły, natomiast emeryci i renciści drogą e-mail lub listem poleconym;

- w § 16 ust. 7 określono okres, przez który dyrektor placówki może przetwarzać dane osobowe, niezbędne do przyznania świadczeń, który nie uwzględniał czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych oraz okresuprzechowywania dokumentacji rachunkowej;

- w §18 ust. 1 pkt 1 wyszczególniony katalog dokumentów, których może żądać dyrektor rozpatrując wnioski, w przypadku powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, był nieprecyzyjny lub nie określał okresu, za jaki należało przedłożyć dokument potwierdzający uzyskane dochody;

- w odniesieniu do zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi, w regulaminie nie było zapisów dotyczących weryfikacji, czy pracownik spełnił warunek skorzystania z urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych, zgodnie z §23 pkt 3 tiret drugie, np. wymogu przedłożenia wniosku o urlop lub adnotacji kadr o skorzystaniu przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymaganym wymiarze (wnioski akceptowano na podstawie planu urlopów);

- w §27 nie doprecyzowano definicji, czy też rozróżnienia zapomogi losowej i finansowej (ekonomicznej), pomimo wymogu składania oddzielnych wniosków dla ww. zapomóg;

- część wzorów wniosków o przyznanie świadczeń, których wysokość była uzależniona od kryterium dochodowego, nie zawierała oświadczenia dotyczącego wymogu wyszczególnienia wszystkich zamieszkujących i prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe członków rodziny;

- wzór wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe nie zawierał wskazania okresu spłaty pożyczki, natomiast z zapisów § 30 ust. 9 regulaminu wynika, że okres spłaty pożyczki obejmuje do 36 miesięcy.

W odniesieniu do przebiegu prac Komisji socjalnej stwierdzono, że w przypadku wszystkich protokołów z przyznania świadczeń socjalnych, protokoły były podpisane wyłącznie przez dyrektora placówki oraz specjalistę ds. sekretariatu, będącego członkiem Komisji socjalnej lub wicedyrektora szkoły, będącego przewodniczącym Komisji socjalnej.

W związku z powyższym, nie można stwierdzić, czy prace komisji były wykonywane zgodnie
z Regulaminem Komisji Socjalnej, stanowiącym zał. nr 12 do Regulaminu ZFŚS, tj. jaki był skład komisji w trakcie spotkań, czy decyzje były podejmowane większością głosów oraz czy były uzgadniane z przedstawicielem związków zawodowych.

Na podstawie §4 ust. 2 Regulaminu Komisji Socjalnej, decyzje komisji podejmowane zostają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji i po uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych działających na terenie szkoły. Wg §4 ust. 4 ww. regulaminu, członkowie komisji składający wnioski o świadczenie, podlegają wyłączeniu od prac komisji na czas rozpatrzenia ich wniosku. Zgodnie z § 6 ust. 1-2, z każdego spotkania Komisji, przewodniczący sporządza protokół.Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na spotkaniu.  

Regulamin ZFŚS został podpisany przez dyrektora SP10 oraz uzgodniony z przedstawicielem ZNP.

 Wszyscy członkowie Komisji Socjalnej, powołanej Zarządzeniem nr 25/2020/2021 dyrektora SP10 z dnia 17.05.2021 r., otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb ZFŚS podpisanez dniem 17.05.2021 r.

 2. Zwiększenia i zmniejszenia ZFŚS

Wg Rocznego planu finansowo-rzeczowego ZFŚS na rok 2021, kwota planowanej pomocy wynosiła ogółem 339 608,97 zł.

Stan środków funduszu socjalnego wg przedłożonej dokumentacji finansowej oraz Sprawozdania finansowego z rozliczenia ZFŚS za 2021 r. wyniósł 335 006,90 zł. Na ww. kwotę złożyło się m.in.:

 • stan konta na dzień 1.01.2021 r. – 28 740,97 zł,
 • wpływy z tytułu spłacanych pożyczek – 15 790,92 zł,
 • odsetki bankowe – 1,01 zł,
 • naliczenie odpisu ZFŚS – pracownicy – 222 455,00 zł,
 • naliczenie odpisu ZFŚS – emerycie – 67 972,00 zł,
 • wynagrodzenie płatnika podatku – 47,00 zł.

Wypłaty z funduszu w 2021 r. wyniosły łącznie 331 845,61 zł, na co złożyły się m.in.:

 • zapomogi losowe - pracownicy – 1 030,83 zł,
 • pożyczki mieszkaniowe – 23 000,00 zł,
 • świadczenia urlopowe nauczycieli netto – 75 561,78 zł,
 • zapłacony podatek od przyznanych świadczeń urlopowych w 2021 r. – 15 480,00 zł,
 • dofinansowanie wypoczynku „wczasy pod gruszą” – nauczyciele i pracownicy administracji
  i obsługi – 65 700,00 zł
 • dofinansowanie wypoczynku „wczasy pod gruszą” - emerytów – 37 900,00 zł,
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – 4 641,00 zł,
 • 2. imprezy kulturalno-oświatowe – 16 966,00 zł,
 • ekwiwalent pieniężny dla dzieci w okresie przedświątecznym – 4 802,00 zł,
 • zapłacony podatek od ekwiwalentu pieniężnego dla dzieci w okresie przedświątecznym - 14,00 zł,
 • pomoc finansowa w okresie zimowym – pracownicy – 51 255,00 zł,
 • zapłacony podatek od pomocy finansowej w okresie zimowym – 30,00 zł,
 • pomoc finansowa w okresie zimowym – emeryci – 35 465,00 zł.

Stan rachunku bankowego ZFŚS i saldo konta 135 na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 3 161,29 zł.

Kontrolą objęto terminowość przekazywania odpisów na ZFŚS w kwocie ogółem 297 922,00 zł.

 W Rocznym sprawozdaniu finansowym z rozliczenia ZFŚS za 2021 r. brak było adnotacji
o uzgodnieniu zmian, w stosunku do pierwotnego planu finansowo-rzeczowego ZFŚS,
z przedstawicielami związków zawodowych. Na sprawozdaniu widniały tylko podpisy Dyrektora szkoły, głównego księgowego i wicedyrektora szkoły, będącego przewodniczącym Komisji Socjalnej ZFŚS.

Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu ZFŚS, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w rocznym planie finansowo – rzeczowym, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

Terminy przekazania odpisów na konto ZFŚS zostały zachowane.

Plan odpisu na ZFŚS został skorygowany na koniec 2021 r. o kwotę 7 495,65 zł (zmniejszenie), na podstawie faktycznego stanu zatrudnienia i przeciętnej liczby zatrudnionych w 2021 r.

Kwoty poszczególnych świadczeń (wydatków) były zgodne z saldami wykazanymi na kontach 234-ZZ-03/01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, kontem 135 oraz kwotami wykazanymi w Sprawozdaniu finansowym ZFŚS za rok 2021 r.

 3. Gospodarowanie ZFŚS

Kontrolą objęto następującą dokumentację związaną z przyznawaniem oraz rozliczeniem środków z ZFŚS:

 • 133 wnioski o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego (w tym 85 dotyczyło pracowników, 48 emerytów i rencistów, 1 wniosek został odrzucony z powodów formalnych),
 • 7 wniosków o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • 45 wniosków - ekwiwalent pieniężny dla dzieci w okresie przedświątecznym,
 • 154 wnioski - pomoc finansowa w okresie zimowym (w tym 93 pracownicy, 61 emeryci i renciści),
 • 66 wypłat – świadczenia urlopowe,
 • 3 wnioski o zapomogę finansową i 1 wniosek o zapomogę losową,
 • 5 umów pożyczek na cele mieszkaniowe udzielonych w roku 2021,
 • dowody księgowe dotyczące 2 imprez kulturalno-oświatowych,
 • 9 protokołów z posiedzeń z przyznania świadczeń socjalnych z ZFŚS,
 • ewidencję księgową ZFŚSprowadzoną na kontach: 135, 225, 234, 240 i 851,
 • Roczne sprawozdanie z działalności ZFŚS w SP10 za 2021 r.

W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej imprez kulturalno - oświatowych stwierdzono, że w przypadku dwóchimprez sfinansowanych ze środków ZFŚS, tj.z okazji Dnia Edukacji Narodowej (zw. dalej DEN) w dniu 18.10.2021 r. oraz imprezy wigilijnej w dniu 10.12.2021 r., kontrolującemu nie przedłożono protokołów z posiedzenia komisji socjalnej, dokumentujących czynności komisji w sprawie przeznaczenia środków z ZFŚS na ww. imprezy.

Z przedłożonych pisemnych wyjaśnień wynika, że takie protokoły z komisji nie były sporządzane, natomiast o wysokości przeznaczonych środków na ww. cel, charakterze imprezy decydowała komisja na podstawie preliminarzu.

Powyższe było niezgodne z §25 ust. 2 regulaminu ZFŚS oraz §3 ust. 3 pkt 4 i §6 Regulaminu Komisji Socjalnej. Zgodnie z § 25 ust. 2 Regulaminu ZFŚS, decyzję o podjęciu określonej formy działalności kulturalno-oświatowej podejmuje Dyrektor w konsultacji z Komisją Socjalną i ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.

 W toku kontroli dokumentacji dotyczącej przyznawania zapomóg finansowych i losowych ustalono, że 3. wnioski o zapomogę zostały odrzucone z powodu niekompletności dokumentów. Wnioski zawierały adnotację o dyrektora SP10 o braku przyznania dofinansowaniu oraz powodach nieprzyznania środków.

Zgodnie § 21 regulaminu ZFŚS, o negatywnym zaopiniowaniu wniosku oraz przyczynie odmowy przyznania świadczenia osobę zainteresowaną  informuje pisemnie Dyrektor.

Z przedłożonych pisemnych wyjaśnień wynika, że ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, wyżej wypisane osoby zostały poinformowane telefonicznie o odmowie świadczenia.

W przypadku wniosku z dnia 25.11.2021 r. o przyznanie zapomogi finansowej, który został zaopiniowany pozytywnie na podstawie decyzji dyrektora z dnia 7.12.2021 r. (zapomoga wypłacona w dniu 15.12.2021 r. w wys. 1 030,83 zł), stwierdzono, że pracownik nie przedstawił potwierdzenia poniesionych wydatków w postaci faktur czy paragonów (przedstawiono tylko przelewy z konta wnioskodawcy, które dotyczyły zakupów w aptece w wys. ogółem 125,05 zł) Cześć wydatków została poniesiona również po dacie złożenia wniosku i dacie wypłaty środków, a wydatki poniesione przed złożeniem wniosku opiewały na kwotę ogółem 69,04 zł.

Ww. przelewy nie spełniały zatem wymogów określonych w § 27 ust. 3 regulaminu ZFŚS, zgodnie z którympod uwagę brane będą wystawione na osobę wnioskującą oryginały faktur potwierdzające zakup leków, sprzętu medycznego związanych z chorobą. Zgodnie z ww. postanowieniami, nie uwzględnia się również paragonów oraz faktur za zakup suplementów diety, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych itp. Należy zaznaczyć, że w przypadku pozostałych wniosków, komisja odrzucała wnioski w przypadku braków formalnych.

Zgodnie z wysokością średniego dochodu netto na osobę w rodzinie, zadeklarowanego przez pracownika, kwota zapomogi wg zapisu w tabeli nr 6, będącej zał. nr 14 do Regulaminu ZFŚS, powinna wynosić: 50% straty jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia netto. Z przedłożonej dokumentacji do wniosku nie wynika jednak, że pracownik poniósł stratę/wydatki spełniające wymogi regulaminu.

Osobą odpowiedzialną za gospodarowanie środkami ZFŚS był dyrektor SP10.

Pozostałe wnioski o przyznanie dofinansowania, które zostały zaopiniowane pozytywnie, były kompletne i spełniały warunki przyznawania świadczeń określone w Regulaminie ZFŚS. Wysokość przyznawanych świadczeń była uzależniona od kryterium socjalnego.

W przypadku imprez kulturalno-oświatowych, kontrolującemu przedłożono dokumentację finansową (faktury, przelewy) oraz listy pracowników i emerytów chętnych do skorzystaniu, w przypadku imprezy z okazji DEN oraz biorących udział w imprezie z okazji Wigilii.

Ze środków funduszu korzystali nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emeryci  i renciści oraz członkowie rodzin ww. uposażonych.

Do protokołów z przyznania świadczeń socjalnych, dołączane były zestawienia imienne pracowników wraz z wyszczególnioną kwotą dochodu netto w przeliczeniu na 1 osobę, grupą dochodową oraz kwotą dofinansowania. Przyznawanie środków odbywało się na podstawie decyzji dyrektora SP10, w formie adnotacji złożonej przez dyrektora na wniosku o dofinansowanie.

Przedłożone do kontroli faktury oraz wyciągi bankowe zawierały wskazania dekretacyjne oraz potwierdzenie przeprowadzenia ich kontroli przez głównego księgowego wraz z podpisem dyrektora szkoły. Listy płac zawierały podpisy osoby sporządzającej i sprawdzającej pod względem formalno – rachunkowym (główny księgowy), osoby sprawdzającej pod względem merytorycznym (dyrektor SP10) oraz każdorazowo zawierały podpis głównego księgowego
i dyrektora SP10.

Ewidencja spłat rat pożyczek mieszkaniowych prowadzona była na koncie 234-ZZ imiennie na każdego pożyczkobiorcę.

Konto 135 na dzień 31.12.2021 r. odzwierciedlało wszystkie operacje finansowe, jakie miały miejsce w funduszu socjalnym.

 4. Podatek dochodowy od świadczeń z ZFŚS

Od świadczeń urlopowych nauczycieli przyznanych w 2021 r. naliczony został podatek dochodowy w łącznej wysokości 15 480,00 zł, odprowadzony terminowo do urzędu skarbowego z rachunku ZFŚS w kwocie 15 433,00 zł (potracono wynagrodzenie płatnika w wys. 47 zł).

Ponadto w przypadku jednego pracownika odprowadzono podatek dochodowy w wys. 14,00 zł od wypłaconego świadczenia z tytułu ekwiwalentu pieniężnego dla dzieci w okresie przedświątecznym oraz w wys. 30,00 zł, z tytułu wypłaconej pomocy finansowej w okresie zimowym (pracownik otrzymał dodatkowo nieopodatkowane świadczenie z ZFŚS w innym zakładzie pracy).

W powyższym zakresie nie stwierdzone nieprawidłowości lub uchybień. 

Świadczenia do kwoty 3.000 zł, wypłacane w 2021 r. emerytom były zwolnione z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2021 r. poz 1128 ze zm.), zw. dalej updof.

Zapomogi losowe były zwolnione z naliczenia podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a updof, wg którego ww. zapomogi są wolne od podatku dochodowego niezależnie od ich wysokości.

Świadczenia socjalne powyżej kwoty 2.000 zł wypłacane pracownikom w 2021 r., były opodatkowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 w związku z art. 52l pkt 3 updof.

W 2021 r. jednostka korzystała z możliwości pomniejszenia podatku o wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 28 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 2154 – uznane za uchylony z dniem 01.07.2022 r.), wg których płatnikom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w wys. 0,3%.

III.Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi SP10:

 1. Przestrzegać zapisów regulaminu ZFŚS w zakresie udzielania zapomóg.
 2. Dokumentować posiedzenia komisji socjalnej oraz dokonywać uzgodnień ze związkami zawodowymi działającymi w SP10, zgodnie z postanowieniami regulaminu ZFŚS i Regulaminu Komisji Socjalnej.
 3. Pisemnie informować wnioskodawców o negatywnym zaopiniowaniu wniosku oraz przyczynie odmowy przyznania świadczenia.
 4. Uzgadniaćzmianyw rocznym planie finansowo-rzeczowymZFŚS ze związkami zawodowymi działającymi w SP10.
 5. Dokonać zmian lub doprecyzować postanowienia w regulaminie ZFŚS dotyczące przyznawania świadczeń socjalnych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2023/01/10, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2023/01/10 14:19:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2023/01/10 14:19:42 nowa pozycja