Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2022 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2021 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin

Punkt Przedszkolny „Dom Chichotka” ul. Tarniny 1, Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin (zw. dalej WKiAW) w okresie od 14 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r. przeprowadził kontrolę w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym „Dom Chichotka” w Szczecinie, ul. Tarniny 1, zwanej dalej Punktem, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2021 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli (odmowa podpisania). Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 czerwca 2022 r.

I. Udzielenie dotacji w 2021 r.

W dniu 4.09.2020 r. został złożony przez organ prowadzący i dyrektora Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Dom Chichotka”,wniosek o udzielenie dotacji na 2021 r.

Wysokość dotacji naliczonej i przekazanej w 2021 r. przez Gminę Miasto Szczecin (wg liczby dzieci zgłoszonych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów przez dyrektora Punktu do Wydziału Oświaty), wyniosła 836.951,74 zł, w tym: 714.277,04 zł na dzieci niepełnosprawne i 98.702,22 zł na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Liczba wykazanych dzieci (w ujęciu rocznym) wyniosła: 64 dzieci bez niepełnosprawności, 219 posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 239 dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Wg danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2021 r., Punkt rozliczył dotację otrzymaną w pełnej wysokości i przeznaczył ją odpowiednio na:

 • wynagrodzenia netto:
 • osób fizycznych zatrudnionych w Punkcie – 307.210,77 zł (w tym na kształcenie specjalne – 307.710,77 zł),
 • dyrektora – 58.585,96 zł (w tym na kształcenie specjalne – 3.500,49 zł),
 • wydatki pozostałe (w tym pochodne od ww. wynagrodzeń) – 471.155,01 zł (w tym na kształcenie specjalne – 403.065,78 zł).

II. Rozliczenie dotacji

W wyniku kontroli do rozliczenia dotacji nie uwzględniono wydatków na kwotę ogółem w wys. 167.472,40 zł, w tym 135.184,19zł na kształcenie specjalne, tj.

 1. z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w łącznej wys. 2.922,88 zł netto (in minus 1.747,20 zł na kształcenie specjalne). Kwota in minus wynika z przeliczenia wydatków na kształcenie specjalne prawidłowo wyliczonym wskaźnikiem udziału tych wydatków w wydatkach ogółem w wys. 85,3%, co wpłynęło na zwiększenie ich udziału w ogólnej wartości wydatków z tytułu wynagrodzeń (Dyrektor do rozliczenia dotacji w części przypadającej na kształcenie specjalne dokonał błędnych przeliczeń).   Zakwestionowana kwota wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dotyczyła m.in.:
 2. kwot w łącznej wys. 1.074,89zł netto (2.527,91 zł na kształcenie specjalne), wypłaconej pracownikom w marcu 2021 r. z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika jako wydatek pozostający bez bezpośredniego związku z zadaniami placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w myśl brzmienia art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.), zw. dalej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,stanowi wydatek niekwalifikowany do rozliczenia z dotacji oświatowej,

 • kwoty w wys. 1.347,01 zł (100% na kształcenie specjalne) wypłaconej zleceniobiorcy dwukrotnie za listopad 2021 r. (kwota przed korektą listy płac),
 • kwoty w wys. 500 zł tytułem wyrównania wynagrodzenia pracownika za sierpień 2021 r., dwukrotnie ujętej w rozliczeniu dotacji i trzykrotnie ujętej ze środków na kształcenie specjalne (łącznie 1.000 zł). Trzeci raz kwota 500 zł została błędnie dodana do grudniowej listy płac, stąd w sprawozdaniu kwota na kształcenie specjalne w części dot. wynagrodzeń nettoosób fizycznych zatrudnionych w Punkcie przewyższyła kwotę otrzymanej dotacji (nie nastąpiło jednak przekroczenie kwoty dotacji na kształcenie specjalne ogółem),
 • kwoty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w wys. 39.851,21 zł na kształcenie specjalne, która została ustalona poprzez zastosowanie wskaźnika 85,3% udziału wydatków na kształcenie specjalne w wydatkach ogółem (Dyrektor przyjął w rozliczeniu dotacji wartość wynagrodzeń jako 100% z części na kształcenie specjalne),
 • kwoty w wys. in minus 46.473,33 zł na kształcenie specjalne tytułem wynagrodzenia dyrektora, które również zostało przeliczone ww. wskaźnikiem 85,3% udziału wydatków na kształcenie specjalne w wydatkach ogółem (Dyrektor przyjął w rozliczeniu dotacji jedynie kwotę 3.500.49 zł z części na kształcenie specjalne),
 • kwoty w łącznej wys. 0,98 zł tytułem różnic między kwotami wynagrodzeń naliczonych na listach płac a kwotami wypłat (zaokrąglenia wypłacanych wynagrodzeń).
 • z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od ww. wynagrodzeń w wys. odpowiednio:

- składki ZUS – 103.878,75 zł, w tym 120.176,81 zł na kształcenie specjalne,

- podatek dochodowy – 13.600,58 zł, w tym 15.694,95 zł na kształcenie specjalne.

Powyższe kwoty stanowiły różnicę między naliczonymi składkami ZUS i podatkiem, wynikającymi z wystawionych list płac, a kwotami składek ZUS i podatku przelanymi na konta ZUS i Urzędu Skarbowego (ze środków dotacji przyznanej Punktowi rozliczone zostały składki ZUS i podatek od wszystkich wynagrodzeń, także tych, które rozliczone zostały z dotacji przyznanej IPP „Dom Chichotka 2”, będącego przedmiotem osobnej kontroli.

 1. z tytułu podatku liniowego (przedsiębiorcy) w wys. 9.793,50 zł (w całości na kształcenie specjalne) z uwagi na przekroczenie ustawowego limitu (117.171,94 zł tytułem wynagrodzeń wraz z pochodnymi), ustalonego na oba punkty: „Dom Chichotka” i „Dom Chichotka 2”, uwzględniającego przeliczenie na maksymalny wymiar czasu pracy.
 2. pozostałych wydatków na kwotę ogółem 37.276,69 zł (in minus 8.733,87 zł na kształcenie specjalne). Kwota in minus wynika z przeliczenia wydatków na kształcenie specjalne ww. wskaźnikiem w wys. 85,3% (Dyrektor do rozliczenia dotacji w części przypadającej na kształcenie specjalne dokonał błędnych przeliczeń).

Zakwestionowana kwota pozostałych wydatków ogółem dotyczyła m.in.:

 • wydatków w łącznej wys. 22.000 zł (in minus37.302 zł na kształcenie specjalne) tytułem najmu domu, które ujęte zostały w rozliczeniu dotacji w pełnej kwocie (tj. w kwocie, na jaką wystawione zostały dowody księgowe), jednocześnie ze środków na kształcenie specjalne rozliczając jedynie 230 zł. Biorąc pod uwagę opinie właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, wg których punkt przedszkolny mieści się wyłącznie na parterze domu przy ul. Tarniny 1, a także fakt adaptacji przyziemia,w ocenie kontroli do rozliczenia dotacji powinny zostać przyjęte wydatki z tytułu wynajmu domu oraz mediów w części stanowiącej 2/3 poniesionych wydatków. Jednocześnie ze środków na kształcenie specjalne powinna zostać rozliczona kwota 37.532 zł (po zastosowaniu ww. wskaźnika w wys. 85,3%),
 • wydatków w łącznej wys. 5.049,23 zł (7.303,27 zł na kształcenie specjalne) tytułem zakupu mediów, przyjętych przez osobę kontrolującą do rozliczenia dotacji w udziale 2/3, zgodnie z powyższą argumentacją,
 • dwukrotnego ujęcia w rozliczeniu dotacji kwoty 485,10 zł tytułem zakupu komody,
 • błędnego ujęcia w rozliczeniu dotacji kwoty in minus279,66 zł tytułem zakupu aurorarium,
 • wydatków pozostających bez bezpośredniego związku z zadaniami placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w myślart. 35 ust. 1 i 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,tj. wydatków na: zakup tabletek do czyszczenia ekspresu do kawy i zapachu do samochodu w łącznej wys. 103,98 zł,
 • wyposażenia będącego przedmiotem oględzin w łącznej wys. 9.918,04 zł (8.460,09 zł na kształcenie specjalne), którego nie okazano (znajdowało się w magazynie w Stargardzie) lub który był użytkowany w celach prywatnych przez pracownika IPP „Dom Chichotka 2”.

Powyższe wydatki, w ocenie kontroli, nie realizowały celu wskazanego w art. 35 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wg którego dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1, czyli na dofinansowanie realizacji zadań punktu w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. W ocenie kontroli ponadto, zakupiony sprzęt powinien być zamontowany i użytkowany w Punkcie,

 • wydatków na kształcenie specjalne w łącznej wys. 12.804,77 zł, które ujęte zostały w rozliczeniu dotacji w pełnych kwotach (tj. w kwotach, na jakie wystawione zostały faktury). W ocenie kontroli udział wydatków na kształcenie specjalne w wydatkach ogólnych (nie wynikających bezpośrednio z zaleceń zawartych w orzeczeniach) powinien być rozliczony wskaźnikiem 85,3%, obliczonym jako udział dotacji na kształcenie specjalne w całej kwocie dotacji przyznanej Punktowi.

Kwota wydatków poniesionych zgodnie z art. 35 ust. 1, 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która została przyjęta do rozliczenia dotacji, wyniosła 669.479,34 zł, w tym 579.092,85 zł na kształcenie specjalne.

Dotacja przekazana Punktowi w 2021 r. wyniosła 836.951,74 zł, w tym: 714.277,04 zł na kształcenie specjalne,w związku z powyższym organ wykorzystał dotację niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 167.472,40 zł, w tym 135.184,19zł na kształcenie specjalne.

Według art. 252 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zwanej dalej uofp, dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

 III. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 10 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/257/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Prezydent Miasta zalecił organowi prowadzącemu Integracyjny Punkt Przedszkolny „Dom Chichotka”:

 1. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 167.472,40 zł (z zaznaczeniem kwoty 135.184,19zł na kształcenie specjalne) wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 1 uofp.
 2. Wykorzystywanie dotacji wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań Punktu w zakresie określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2022/08/18, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2022/08/18 13:33:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2022/08/18 13:33:14 nowa pozycja