Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2022 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej

Szkoła Podstawowa Nr 54 ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9, Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin (zw. dalej WKiAW) w okresie od 10 lutego do 23 lutego 2022 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 54w Szczecinie, przy ul.Generała Ludomiła Rayskiego 9 (zwanej dalej SP54),w zakresie prawidłowości wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (zwanym dalej SIO).

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 23 lutego 2022 r. Ocena kontrolowanej działalności oraz wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 marca 2022 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku kontroli przeprowadzonej w SP54), w zakresie prawidłowości wprowadzania danych do SIO wg stanu na dzień 30.09.2021 r., nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Ustalono, że dane wynikające z przedłożonych raportów subwencyjnych dotyczących uczniów
i nauczycieli były zgodne ze stanem faktycznym oraz dokumentacją szkoły.

 II. Oceny cząstkowe

1. Upoważnienia

Kontroli poddano udzielenie upoważnień do dostępu do bazy danych SIO, zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej(Dz.U. z 2021 r. poz. 584 ze zm.),zwanej dalej ustawąo SIO.

W SP54 osobami upoważnionymi do wprowadzania i przetwarzania danych zawartych w SIO byli: dyrektor, wicedyrektorzy szkoły, sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy, specjalista do spraw płac oraz główny księgowy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nieupoważnionego dostępu do danych zawartych w SIO.

2. Uczniowie i oddziały

Kontroli poddano niżej wymienione raporty wygenerowane z SIO przez Wydział Oświaty – stanowisko ds. SIO, wg stanu na dzień 30.09.2021 r., tj.:

 • Liczba uczniów i liczba oddziałów podstawowych wg specyfiki oddziałów w roku szkolnym 2021/2022.
 • Liczba uczniów i liczba oddziałów po klasach w roku szkolnym 2021/2022.
 • Liczba uczniów oddziałów podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.
 • Oddziały podstawowe i dodatkowe – dane jednostkowe w roku szkolnym 2021/2022 w dniu 30.09.2021 r. (liczba uczniów wg grup przedszkolnych i klas).
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2021/2022.
 • Liczba uczniów w oddziałach WWR i RW w roku szkolnym 2021/2022.
 • Wybrane dane dziedzinowe uczniów w roku szkolnym 2021/2022.
 • Wykaz szkół i placówek objętych subwencją oświatową wg stanu na 30IX/10X 2021 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności przekazanych danych znajdujących się w ww. raportach zestanem faktycznym i dokumentacją szkoły.

Raporty zweryfikowano na podstawie danych wynikających z dokumentacji źródłowej, tj.: ksiąg uczniów, wydruków z e-dziennika prowadzonego w systemie Librus w roku szkolnym 2021/2021 oraz przedłożonych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania i opinii WWR.

     3. Nauczyciele

Kontroli poddano niżej wymienione raporty wygenerowane z SIO przez Wydział Oświaty –stanowisko ds. SIO, wg stanu na dzień 30.09.2021 r., tj.:

 • Liczba nauczycieli wg aktualnych stopni awansu zawodowego  w roku szkolnym 2021/2022.
 • Liczby umów nauczycieli wg aktualnych stopni awansu zawodowego i etatów w roku szkolnym 2021/2022.
 • Liczba aktywnych umów i liczba etatów wg form zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022.
 • Liczba nieobecności nauczycieli wg przyczyn, z liczbą etatów w dniu 30.09.2021 r.
 • Wykaz etatów nauczycieli objętych subwencją oświatową wg stanu na 30IX/10X 2021 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności przekazanych danych znajdujących się w ww. raportach zestanem faktycznym i dokumentacją szkoły.

Raporty zweryfikowano na podstawie danych wynikających z arkusza organizacyjnego SP54 na rok szkolny 2021/2022 (aneks nr 5), dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych poszczególnych nauczycieli, zestawień i wyjaśnień przedłożonych w trakcie kontroli oraz w przypadku nauczycieli wychowania przedszkolnego, na podstawie algorytmu wyliczenia etatów subwencyjnych i niesubwencyjnych. W aktach osobowych nauczycieli znajdowały się informacje wymiarze aktualnego pensum, z podziałem na poszczególne zajęcia, oddziały wraz z wyliczeniem uśrednionego pensum z zastosowaniem metody V, tj. uśrednionego pensum z dopełnieniem do pełnego etatu.

 III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2022/08/18, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2022/08/18 13:24:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2022/08/18 13:24:31 nowa pozycja