Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2022 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2021 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin

Przedszkole „Bursztynek” ul. św. Jana Bosko 1, Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin (zw. dalej WKiAW) w okresie od 29 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu „Bursztynek” przy ul. św. Jana Bosko 1 w Szczecinie (zw. dalej przedszkolem), w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2021 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 28 września 2022 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 października 2022 r.                                                          

I. Udzielenie dotacji w 2021 r.

W dniu 29.09.2020 r. został złożony przez Fundację Edukacji Rodzinnej – organ prowadzący niepubliczną placówkę oświatową pod nazwą Przedszkole „Bursztynek”,(zw. dalej przedszkolem) z siedzibą przy ul. św. Jana Bosko 1 w Szczecinie, wniosek o udzielenie dotacji na 2021 r.

Wysokość dotacji naliczonej i przekazanej w 2021 r. przez Gminę Miasto Szczecin wg miesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów, składanych przez organ prowadzący do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, wyniosła ogółem 193 840,32 zł.

Liczba uczniów w ujęciu rocznym, na których jednostka otrzymała dotację w 2021 r., wynikająca z ww. miesięcznych informacji, wyniosła 276.

Wg danych zawartych w Rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2021 r. sporządzonym przez organ prowadzący, przedszkole rozliczyło dotację otrzymaną w wys. 193 840,32 zł i przeznaczyło ją na:

  • wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych w szkole – 107 300,97 zł,
  • wynagrodzenia osób fizycznych prowadzących przedszkole, pełniących funkcję dyrektora – 76 359,57 zł,
  • pozostałe wydatki (najem lokalu) -10 179,78 zł.

 II. Rozliczenie dotacji

1. W zakresie prawidłowości zgłoszonej liczby uczniów w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów

Liczba dzieci wskazana w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów w 2021 r. oraz zgłoszonych do systemu informatycznego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN” była zgodna z danymi wynikającymi z przedłożonych umów o naukę, dziennikami zajęć oraz pozostałą dokumentacją przedłożoną kontrolującemu.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na podstawie art. 35 ustawy

o finansowaniu zadań oświatowych

W trakcie kontroli stwierdzono, że organ udostępnił dokumenty potwierdzające realizację wydatków w kontrolowanej placówce na łączną kwotę 193 840,32 zł.

Kwota wydatków uwzględniona do rozliczenia dotacji, wyniosła 190 745,75 zł, w tym:

  • wynagrodzenia osobowe i bezosobowe netto – 121 154,24 zł,
  • składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – 53 483,73 zł,
  • podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń – 5 928,00 zł,
  • pozostałe wydatki – 10 179,78 zł.

Do rozliczenia dotacji nie uwzględniono następujących wydatków:

- kwoty w wys. 2 684,57zł, zapłaconej w 2022 r. z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych rozliczonych z otrzymanej dotacji w 2021 r.,

- kwoty w wys. 410,00 zł, zapłaconej w 2022 r. z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych rozliczonych z otrzymanej dotacji w 2021 r.

Powyższy wydatek w kwocie ogółem 3 094,57 zł został rozliczony przez organ ze środków dotacji oświatowej niezgodnie z art. 35 ust. 3 ustawyz dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.),zw. dalej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,na podstawie którego, dotacja oświatowa może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1, poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona.

Według art. 252 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 252 ust. 5 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zw. dalej ustawą o finansach publicznych, dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

III. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 10 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały nr IX/257/19, Prezydent Miasta Szczecin zalecił organowi prowadzącemu niepubliczną placówkę oświatową Przedszkole „Bursztynek”:

  1. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie ogółem 3 094,57 zł wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
  2. Wykorzystywanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie określonym w art. 35 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2023/01/11, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2023/01/11 13:37:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2023/01/11 13:37:03 nowa pozycja