Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2023 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedszkole Publiczne Nr 80, ul. Łokietka 15, 70-256 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 21.07.2023 r. do 09.08.2023 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 80w Szczecinie przy ul. Łokietka 15, 70-256Szczecin (zw. dalej PP80) w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena kontrolowanych zagadnień, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 05.10.2023 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności     

W badanym zakresie stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

 • dopuszczania do pracy pracowników bez ważnego orzeczenia lekarskiego;
 • prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp poza godzinami pracy pracowników;
 • przeprowadzania instruktażu stanowiskowego pracowników przez osoby nieposiadające udokumentowanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uprawniającego do przeprowadzania takiego instruktażu;
 • przeprowadzenia pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych po ponad 12 miesiącach od dnia zatrudnienia;
 • organizacji i wyposażenia szatni pracowniczej;
 • stanu technicznego i higienicznego pomieszczenia pracy (warsztat konserwatora);
 • wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze;
 • braku w aktach osobowych oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego;
 • oceny ryzyka zawodowego;
 • pracy przy monitorach ekranowych;
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 • przechowywania niebezpiecznych bądź szkodliwych czynników chemicznych;
 • realizacji obowiązków wynikających z decyzji zewnętrznych organów kontroli nad warunkami pracy;
 • przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego oraz sposobu wykonywania zaleceń wynikających z tych kontroli;
 • kontroli urządzeń objętych dozorem technicznym.

II. Oceny cząstkowe

1. Obiekty budowlane, pomieszczenia i stanowiska pracy

PP 80 usytuowane jest w budynku wolnostojącym parterowym,  częściowo podpiwniczonym z płaskim dachem wykonanym w konstrukcji drewnianej, pokrytym papą. Budynek posiada: fundamenty płytowe, żelbetowe, ściany wewnętrzne i zewnętrzne płytowe, szkieletowe. Budynek jest wyposażony we wszystkie podstawowe instalacje: wodno - kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilaną z sieci miejskiej, elektryczną, piorunochronną, wentylacji mechanicznej.      

Właścicielem ww. budynku jest Gmina Miasto Szczecin, a zarządcąPP 80 na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29.06.2007 r. Nr WGN.II.MN.72244-7/07.

Dla budynku PP 80 prowadzono książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej. Za prowadzenie ww. książki od dnia 01.09.2016 r. odpowiedzialny był pracownikzatrudniony na stanowisku intendenta.

Za terminowe przeprowadzanie kontroli obiektu budowlanego oraz nadzorowanie wykonania zaleceń wynikających z kontroli odpowiedzialny był dyrektor placówki.

Przeprowadzone w ramach kontroli oględziny wykazały, że szatnię dla pracowników obsługi oraz nauczycieli zorganizowano w pomieszczeniu przylegającym do sali edukacyjnej, pomieszczenie służyło jako miejsce do przebierania oraz jako miejsce do przechowywania odzieży roboczej i własnej pracowników, a także jako pomieszczenie socjalne. Szatnię wyposażono w szafy: jedną metalową podwójną bhp (dla jednego pracownika) oraz trzy duże drewniane 2 – skrzydłowe, wspólne dla pozostałych pracowników, które nie spełniały wymogów bhp, brak było możliwości oddzielenia odzieży roboczej od odzieży i obuwia własnego pracowników. W szatni odzież przechowują cztery woźne oddziałowe oraz pomoc nauczyciela, poza tym pomieszczenie jest także szatnią dla pracowników pedagogicznych (10 osób), którzy również korzystają z ww. szaf. Ponadto w pomieszczeniu przechowywano również inne przedmioty np. maty piankowe do leżenia dla grupy starszaków. Powyższe nie spełniało wymogów określonych w §6, § 8 ust. 3 oraz §14 ust. 3 Załącznika Nr 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie bhp, według którychszatnie powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach, szafy na odzież powinny spełniać wymagania Polskiej Normy; szatnia powinna być wyposażona w dwie szafy pojedyncze lub jedną szafę podwójną dla każdego pracownika korzystającego z tej szatni. Jedna szafa pojedyncza lub jedna część szafy podwójnej powinna być przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, zaś druga - na odzież własną pracowników.

Oględziny pomieszczeń warsztatowych konserwatora mieszczących się w budynku szkoły wykazała nieprawidłowości dotyczące stanu higienicznego pomieszczeń. W ww. pomieszczeniach panował ogólny nieład, przechowywano różnego rodzaju sprzęty, środki chemiczne używane do konserwacji i remontów, niepotrzebne opakowania ułożone jeden na drugim w sposób kaskadowy, co groziło wypadkiem. W przyległym korytarzu przechowywano wyeksploatowane sprzęty oraz odpady gabarytowe (zdemontowane fragmenty mebli). Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości były niezgodne z art. 214 § 2ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), zw. dalej K.p., wg którego pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpiecznei higieniczne warunki pracy. Było to również sprzeczne z postanowieniem § 14 rozporządzenia w sprawie ogólnych bhp, wg którego pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Kontrole obiektu budowlanego, zarządzanego przez PP 80, przeprowadzone na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)nie wykazały zagrożeń dotyczących użytkowania obiektów, zalecono natomiast wykonanie niezbędnych prac remontowych, w tym remont elewacji, naprawa instalacji uziemiającej, kompleksowa renowacja i uszczelnienie istniejącego pokrycia dachowego.

Dyrektor PP 80 na bieżąco informował właściciela obiektu o stanie technicznym obiektów i terenuzewnętrznego oraz zwracał się z prośbą o wyasygnowanie środków finansowych na wykonanie zaleceń wynikających z kontroli obiektu budowlanego.

Osoby przeprowadzające przeglądy, posiadały stosowne uprawnienia do przeprowadzania kontroli w danym zakresie. W wyniku przeprowadzanych kontroli budynku stwierdzono, iż obiekt nadaje się do dalszego użytkowania i nie zagraża życiu i zdrowiu osób w nich przebywających, pomimo konieczności wykonania szeregu robót remontowych.

WKiAW wskazuje ponadto, iż należy zwrócić uwagę na nowelizację prawa budowlanego, która z dniem 1 stycznia 2023 r. wprowadziła możliwość prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej w systemie „Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego” – c-KOB.  Jak wynika z przepisu art. 6 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane orazniektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz.1557) książkę obiektu budowlanego w formie pisemnej można założyć jedynie do dnia 31 grudnia 2023 r. Ponadto według art. 6 ust. 3 ww. ustawy zarządca obiektu budowlanego, który założył książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. zakłada dla tego obiektu książkę obiektu budowlanego w systemie c-KOB. W ocenie kontroli rozważyć należy zatem założenie nowej książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB.

 2. Techniczne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

W toku kontroli ustalono, że w PP 80 eksploatowany jest dźwig towarowy o numerze ewidencyjnym 3124002284 (nr fabryczny 49404), dla którego ustalono formę dozoru pełnego. Dla ww. urządzenia prowadzona była Księga rewizyjna urządzenia technicznego. Decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 01.04.2022 r. zezwolono na eksploatację ww. urządzenia do dnia 30.04.2025 r.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz.1622), na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności Prezes Urzędu Dozoru Technicznego wydał decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

3. Zewnętrzne kontrole nad warunkami pracy

Kontrole w obszarze nadzoru nad warunkami pracy (od dnia 01.01.2020 r. do dnia kontroli WKiAW) przeprowadzili:

- Państwowy PowiatowyInspektor Sanitarny - „Kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania wymagań przepisów prawa żywnościowego w zakładzie”;

- Państwowy PowiatowyInspektor Sanitarny – „Kontrola sprawdzająca po kontroli z dnia 25.04.2022 r. w zakresieprzestrzegania wymagań przepisów prawa żywnościowego w zakładzie”;

- PowiatowaStacja Sanitarno – Epidemiologiczna– „Kontrola planowa w zakresieprzestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym oraz przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”;

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Dyrektor PP 80 na bieżąco informowała organ nadrzędny o wynikach kontroli, wykonywała obowiązki wynikające z powyższych kontroli. W przypadku niemożności wykonania obowiązków w wyznaczonych terminach zwracała się do organów kontroli o prolongatę terminów.

 4. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w procesie pracy

4.1 Maszyny, sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości

Na wyposażeniu PP 80 znajdowały się maszyny wykorzystywane podczas prac w kuchni, warsztacie konserwatora oraz maszyny służące do utrzymywania czystości i terenów zielonych.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Pracodawca na bieżąco kontrolował stan techniczny maszyn. Okresowego przeglądu maszyn dokonywała osoba legitymująca się uprawnieniami elektrycznymi. Pracownicy mieli bieżący dostęp do instrukcji bhp dotyczących obsługi poszczególnych maszyn.

Do prac uciążliwych, wykonywanych przez pracowników PP 80, należały prace związane z obsługą monitorów ekranowych. Zasady refundacji kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym regulowało Zarządzenie nr 07/2023 z dnia 25.07.2023 r. w sprawie zwrotu kosztów za okulary/soczewki korygujące wzrok.

 4.2 Czynniki chemiczne

Prace z wykorzystaniem niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie czynników chemicznych wykonywały osoby zatrudnione na następujących stanowiskach pracy: woźna oddziałowa, kucharz, pomoc kuchenna, intendent, konserwator. Niebezpieczne, bądź stwarzające zagrożenie czynniki chemiczne stosowane były przez pracowników do utrzymania czystości i dezynfekcji pomieszczeń oraz do przeprowadzania drobnych prac konserwacyjnych i remontowych.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Kontrola wykazała, że czynniki chemiczne znajdowały się w oryginalnych opakowaniach, prawidłowo oznakowane i przechowywane bez dostępu osób nieuprawnionych. Pracownicy wykorzystujący podczas pracy czynniki chemiczne mieli bieżący dostęp do informacji zawartych w kartach charakterystyki.

Podczaswykonywania prac z użyciem ww. czynników pracownicy byli wyposażeni w rękawice ochronne.

 5.Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Obowiązujące zasady i normy przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zostały ustalone w Zarządzeniu Nr 1/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 80 z dnia  04.01.2016 r. w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia stanowiła „Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej i obuwia roboczego dla pracowników Przedszkola Publicznego Nr 80”(zw. dalej tabelą norm). Według zapisów tabeli norm w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wyposażano pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach: dyrektor, nauczyciel, pomoc nauczyciela, konserwator, intendent, woźna oddziałowa, kucharz, pomoc kucharza, księgowa.

Kontrola wykazała, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:  nauczyciela, psychologa, woźnej oddziałowej, kucharza i pomocy kucharza nie otrzymali w ustalonych terminach należnej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, co naruszyło przepis art. 2376 § 1 oraz  art. 2377 § 1 K.p., wg którego  pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stwierdzono ponadto, że dla 2. pracowników nie prowadzono indywidualnych kart przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Przyczyną uchybień była błędna interpretacja przepisów ze strony intendenta, odpowiedzialnego za prawidłowe wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej,odzież i obuwie robocze.

Pozostali pracownicyzostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wymagane do stosowania na danym stanowisku pracy,spełniające Polskie Normy (PN), przewidziane w tabeli norm, zgodnie z  art.  2377 §  1 K.p., według któregopracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniulub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Prace szczególnie uciążliwe bądź szkodliwe

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, stanowił załącznik do obowiązującego w jednostce Regulaminu pracy. Do wymienionych prac zaliczono m.in.: prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi, prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, prace na wysokości, prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych.

Pracownice zapoznając się z regulaminem pracy zostały zapoznane z ww. wykazem.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

7. Wypadki przy pracy

W okresie od 01.01.2020 r., w PP 80 nie zarejestrowano wypadku przy pracy, nie zarejestrowano również chorób zawodowych, bądź podejrzeń o tego typu choroby.

Ostatni wypadek przy pracy miał miejsce w 2018 r. Ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zajmował się zespół powypadkowy, w skład którego wchodził inspektor ds. bhp oraz przedstawiciel pracowników.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy niezwłocznie przystępował do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku. Stwierdzono jednocześnie, że wypracowane przez zespół powypadkowy wnioski i środki profilaktyczne były adekwatne do zaistniałych zdarzeń.

Rejestry: wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych były prowadzone na bieżąco.

 8. Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego w PP 80 została przeprowadzona w marcu 2012 r., a ostatniej aktualizacji dokonano w lipcu 2023  r.

W jednostce ocenie ryzyka zawodowego poddano stanowiska:kucharz, starszy kucharz, pomoc kuchenna, woźna oddziałowa, starsza woźna oddziałowa, nauczycielwychowaniaprzedszkolnego,pedagog specjalny, logopeda, psycholog, terapeuta pedagogiczny, pomoc nauczyciela,  nauczyciel religii, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel języka niemieckiego, intendent, konserwator, księgowa, główna księgowa.

Ocenę przeprowadził zespół ds. oceny ryzyka zawodowego, powołany przez dyrektora, w skład którego wchodził m.in. inspektor ds. bhp, wykonujący zadania służby bhp w PP 80.                                   

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w sierpniu 2021r. dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadził zespół ds. oceny ryzyka zawodowego, w skład którego wchodził starszy specjalistads. BHP.

Kontrola wykazała, że pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach, zastosował niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz poinformował wszystkich pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 9.Badania profilaktyczne

Badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami wykonywane były na podstawie umów zawieranych pomiędzy PP 80, a jednostką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania tego typu badań. Kontroli poddano wstępne badania lekarskie osób zatrudnionych po dniu 01.01.2017 r. oraz badania okresowe 26 pracowników, tj. 100 % stanu osobowego jednostki w dniu kontroli.

Kontrola wykazała, że 2 osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela, zostały dopuszczone do pracy bez wstępnych badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami. Akta osobowe nie zawierały ważnych w momencie zatrudnienia orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Dopuszczenie pracowników do pracy bez wstępnych badań naruszyło postanowienia art. 229 § 1 pkt 1 oraz § 4 K.p., wg którego wstępnym badaniom lekarskim (…) podlegają osoby przyjmowane do pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy określonych w skierowaniu na badania lekarskie.

Odpowiedzialność za powyższe ponosił: w okresie do dnia 28.08.2020 r. ówczesny dyrektor przedszkola, a od dnia 29.08.2020 r. obecny dyrektor, do których zgodnie z zakresem obowiązków należało kierowanie pracowników na badania wstępne.

Pozostali pracownicy zostali dopuszczeni do pracy na podstawie wydanych przez lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Kierując na badania pracownika pracodawca informował lekarza o warunkach pracy na danym stanowisku, uwzględniając występujące na stanowisku czynniki niebezpieczne, szkodliwe bądź uciążliwe.

 10.Służba bhp

Stan zatrudnienia w dniu kontroli wynosił 26osób.Zadania służby bhp w PP 80wykonywane były przez inspektorads. bhp, zatrudnionegow Ośrodku BHP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Inspektords. bhpprowadził wewnętrzne kontrole stanu bhp, informował dyrektora PP 80o stwierdzonych zagrożeniach, przedstawiał coroczne analizy stanu bhp, brał udział w tworzeniu wewnętrznych zarządzeń oraz instrukcji, brał istotny udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, podejmował wspólne działania mające na celu przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz wspierania działań dyrektora przedszkolamających na celu poprawę warunków pracy.

 11. Szkolenia w dziedzinie bhp

Kontrolą objęto 26 pracowników (100% stanu osobowego jednostki w dniu kontroli).Szkolenia wstępne: instruktaż ogólny przeprowadzali specjaliści z Ośrodka BHP ZCEMiP, instruktaż stanowiskowy, przeprowadzały osoby kierujące pracownikami oraz pracodawca. Szkolenia okresowe pracowników przeprowadzane były przez podmioty zewnętrzne uprawnione do przeprowadzania tego typu szkoleń.

Na 26 osób objętych kontrolą w stosunku do 5 osób, stwierdzono uchybienie polegające na tym, że odbyły one pierwsze szkolenie okresowe,  po ponad 12 miesiącach od dnia zatrudnienia na danym stanowisku pracy, co stało w sprzeczności z przepisem § 15 ust. 4rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180. poz. 1860 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie szkolenia, wg którego pierwsze szkolenie okresowe pracowników administracyjno – biurowych oraz robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

W trakcie kontroli ustalono ponadto, że 3 osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych odbyły wstępne szkolenie w dziedzinie bhp, tj. ogólne i stanowiskowe w jednym dniu roboczym, przekraczając dobowy wymiar czasu pracy pracownika ponieważ wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia, wstępny instruktaż ogólny na stanowiskach robotniczych powinien trwać minimum 3 godziny lekcyjne, instruktaż stanowiskowy 8 godzin lekcyjnych. Przekroczenie dobowego wymiaru czasu pracy wymienionych pracowników było niezgodne z art.  2373§  3 K.p., wg którego  szkolenia, w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Ustalonorównież, że z spośród 5. osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy pracowników, 4. z nich nie byłyprzeszkolonei nie posiadałyudokumentowanych kwalifikacji uprawniających do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego, co stało w sprzeczności z § 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szkolenia, według którego instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoba ta posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz jest przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Za powstałe nieprawidłowości, które dotyczyły okresu przed dniem 29.08.2020 r., odpowiadał ówczesny dyrektor, do zakresu obowiązków którego należało prowadzenie spraw osobowych pracowników, w tym kierowanie pracowników na szkolenia i przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych.

W stosunkudo pozostałych osób objętych kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień. Pracownicy posiadali aktualne szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp.

Dyrektor PP 80 posiadał aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. 

 12. Prowadzenie akt osobowych

Kontrolą objęto sposób prowadzenia akt osobowych, w tym przechowywania zaświadczeń ze szkoleń w dziedzinie bhp oraz orzeczeń z badań profilaktycznych 26 pracowników.

W kontrolowanym zakresie wykazano nieprawidłowości polegające na tym, że w 10 przypadkach na 26 poddanych badaniu, akta osobowe nie zawierały potwierdzenia poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, podczas gdy wg § 3 pkt 2 lit. f tiret trzecie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej, akta osobowe pracownika składają się z 5 części i obejmują w części „B” m.in. potwierdzenie poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, do czego zobowiązuje pracodawcę art. 226 pkt 2 K.p.

Wszystkie dokumenty znajdujące się w aktach osobowych pracowników były ponumerowane i wprowadzone do wykazu akt.

 III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił DyrektorowiPP 80:

 1. Niedopuszczanie do pracy pracowników bez ważnego orzeczenia lekarskiego.
 2. Przeprowadzanie dla pracownikówpierwszych szkoleń okresowych w dziedzinie bhp w wymaganych terminach.
 3. Skierowanie pracowników prowadzących szkolenie z instruktażu stanowiskowego na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 4. Zorganizowanie i wyposażenie szatni pracowniczej w sposób odpowiadający obowiązującym w tym zakresie przepisom.
 5. Uporządkowanie i doprowadzenie pomieszczenia warsztatowego konserwatora do właściwego stanu sanitarnohigienicznego.
 6. Usunięcie z korytarzy zlegających sprzętów oraz odpadów gabarytowych.
 7. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dołączania do akt osobowych oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na zajmowanym stanowisku pracy.
 8. Wydanie pracownikom odzieży i obuwia roboczego zgodnie z obowiązującą w jednostce „Tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników PP 80”.
 9. Założenie wszystkim pracownikom indywidualnych kart przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2023/11/06, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2023/11/06 15:07:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2023/11/06 15:07:06 nowa pozycja